سنتز نانوکربن‌فعال مغناطیسی (Fe3O4/AC) با استفاده از ضایعات گیاه کتان به روش سبز به‌عنوان جاذب آنتی‌بیوتیک سفکسیم و بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر به روش‌های تاگوچی و بکس-بکمن

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

چکیده

در این پژوهش، با استفاده از ضایعات گیاه کتان کربن استخراج و عملیات فعال‌سازی کربن تهیه شده، با استفاده از هیدروکسید پتاسیم انجام شد. برای مغناطیسی کردن کربن فعال تهیه شده از نانوذرات مغناطیسی Fe3O4به روش درجا استفاده شد. از کربن فعال مغناطیسی (MGAC) برای حذف آنتی‌بیوتیک سفکسیم به‌کار گرفته شد. نتیجه‌ها نشان داد که کربن فعال مغناطیسی در ابعاد نانوتشکیل شده است و دارای سطح ویژه شده 23/112 مترمربع بر گرم است که عددی مطلوب و قابل قبول است. برای بهینه‌سازی عامل‌های مهم در جذب سفکسیم روی جاذب کربن فعال مغناطیسی از طراحی آزمایش به‌وسیله‌ی نرم‌افزار Design Expert 7 و به کمک روش Response Surface استفاده شد. نخست یک پیش‌طراحی به‌کمک روش تاگوچی انجام شد که نتیجه‌ها نشان داد که دو عامل غلظت اولیه جذب شونده و زمان تماس تأثیر چندانی بر مقدار جذب ندارند که از آن‌ها صرف‌نظر شد. سپس به کمک روش باکس-بکمن تأثیر سه عامل موثر pH، مقدار جاذب (کمترین مقدار ممکن) و دما بررسی شد که مقدارهای بهینه آن‌ها به‌ترتیب ۲، 02/0 گرم و 85 درجه سانتی‌گراد به‌دست آمد که با لحاظ کردن این مقدارها، بهینه مقدار جذب دارو توسط جاذب برابر با 33/95 درصد است.

کلیدواژه‌ها