سنتز نانوکربن‌فعال مغناطیسی (Fe3O4/AC) با استفاده از ضایعات گیاه کتان به روش سبز به‌عنوان جاذب آنتی‌بیوتیک سفکسیم و بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر به روش‌های تاگوچی و بکس-بکمن

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

چکیده

در این پژوهش، با استفاده از ضایعات گیاه کتان کربن استخراج و عملیات فعال‌سازی کربن تهیه شده، با استفاده از هیدروکسید پتاسیم انجام شد. برای مغناطیسی کردن کربن فعال تهیه شده از نانوذرات مغناطیسی Fe3O4به روش درجا استفاده شد. از کربن فعال مغناطیسی (MGAC) برای حذف آنتی‌بیوتیک سفکسیم به‌کار گرفته شد. نتیجه‌ها نشان داد که کربن فعال مغناطیسی در ابعاد نانوتشکیل شده است و دارای سطح ویژه شده 23/112 مترمربع بر گرم است که عددی مطلوب و قابل قبول است. برای بهینه‌سازی عامل‌های مهم در جذب سفکسیم روی جاذب کربن فعال مغناطیسی از طراحی آزمایش به‌وسیله‌ی نرم‌افزار Design Expert 7 و به کمک روش Response Surface استفاده شد. نخست یک پیش‌طراحی به‌کمک روش تاگوچی انجام شد که نتیجه‌ها نشان داد که دو عامل غلظت اولیه جذب شونده و زمان تماس تأثیر چندانی بر مقدار جذب ندارند که از آن‌ها صرف‌نظر شد. سپس به کمک روش باکس-بکمن تأثیر سه عامل موثر pH، مقدار جاذب (کمترین مقدار ممکن) و دما بررسی شد که مقدارهای بهینه آن‌ها به‌ترتیب ۲، 02/0 گرم و 85 درجه سانتی‌گراد به‌دست آمد که با لحاظ کردن این مقدارها، بهینه مقدار جذب دارو توسط جاذب برابر با 33/95 درصد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of magnetic activated nanocarbons (Fe3O4 / AC) using flaxseed waste as the green antibiotic adsorbent of cefixime and optimization of effective parameters by Taguchi and Bax-Beckman methods

نویسندگان [English]

  • mohammad hossein fekri
  • maryam razavimehr
  • samaneh isanejad moharameh
  • mozhgan yari
چکیده [English]

In this study, carbon was extracted using flaxseed plant waste and activated carbon was obtained by potassium hydroxide. Magnetic Fe
3
O
4
nanoparticles were loaded by in situ method onto activated carbon. Magnetic activated carbon (MGAC) was used to remove the antibiotic Cefixime. The results show that magnetically activated carbon is formed in nanoscale and has a specific surface area of 11.23 m
2
g
-1
, which is a desirable and acceptable. Optimization of the important factors in the adsorption of cefixime on magnetic activated carbon was performed by Design Expert 7 software. First, a pre-design was performed using Taguchi method, which showed that the two factors of initial adsorption concentration and contact time had little effect on the adsorption percent, which was omitted. Then, using Box-Beckman method, the effect of three effective factors of pH, adsorbent dose (minimum possible value) and temperature were investigated. Their optimal values were 2, 0.02 g and 85 °C, respectively, which by considering these optimal values, absorption percent of the drug by the adsorbent is equal to 95.33%.