سنتز نانوچندسازه مغناطیسی ZnO/BentoniteAg/Fe3O4/ به روش سبز با کاربرد فوتوکاتالیستی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

فوتوکاتالیزور Ag/ZnO مغناطیسی بر پایه بنتونیت  (ZnO/BentoniteAg/Fe3O4/) به روش سبز سنتز و با فن‌های متفاوت XRD، IRFT-، -EDAXSEM و VSM شناسایی شد. برای سنتز این نانوچندسازه، نخست نانوذرات Zno در بستر بنتونیت به روش سبز در حضور عصاره مرزن‌جوش سنتز شد و سپس نانوذرات Fe3O4 و Ag در بستر ZnO/Bentonite، تهیه شدند. نانوچندسازه تهیه شده ویژگی فوتوکاتالیستی بالایی در تجزیه رنگ‌های متیلن بلو (MB) و اریوکروم بلک تی (EBT) در حضور نور خورشید از خود نشان داد و سینتیک تجزیه رنگ‌های MB و EBT از مدل لانگمور- هینشلوود تبعیت کرد. از طرف دیگر تجزیه رنگ‌ها و کاهش وزن نانوچندسازه بعد از پنج بار آزمایش خیلی پایین بود و این نشان دهنده این است که نانوچندسازه مغناطیسی سنتز شده دارای پایداری بالا بوده و به‌راحتی بازیابی می‌شود.

کلیدواژه‌ها