سنتز نانوچندسازه مغناطیسی ZnO/BentoniteAg/Fe3O4/ به روش سبز با کاربرد فوتوکاتالیستی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

فوتوکاتالیزور Ag/ZnO مغناطیسی بر پایه بنتونیت  (ZnO/BentoniteAg/Fe3O4/) به روش سبز سنتز و با فن‌های متفاوت XRD، IRFT-، -EDAXSEM و VSM شناسایی شد. برای سنتز این نانوچندسازه، نخست نانوذرات Zno در بستر بنتونیت به روش سبز در حضور عصاره مرزن‌جوش سنتز شد و سپس نانوذرات Fe3O4 و Ag در بستر ZnO/Bentonite، تهیه شدند. نانوچندسازه تهیه شده ویژگی فوتوکاتالیستی بالایی در تجزیه رنگ‌های متیلن بلو (MB) و اریوکروم بلک تی (EBT) در حضور نور خورشید از خود نشان داد و سینتیک تجزیه رنگ‌های MB و EBT از مدل لانگمور- هینشلوود تبعیت کرد. از طرف دیگر تجزیه رنگ‌ها و کاهش وزن نانوچندسازه بعد از پنج بار آزمایش خیلی پایین بود و این نشان دهنده این است که نانوچندسازه مغناطیسی سنتز شده دارای پایداری بالا بوده و به‌راحتی بازیابی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Ag/Fe3O4/ZnO/Bentonite magnetic nanocomposite by green method with photocatalytic application

نویسندگان [English]

  • BAHAEDIN Rashidzadeh
  • sogra Fathalipour
  • gazal razmian
چکیده [English]

 Ag/ZnO magnetic photocatalyst based on Bentonite (Ag/Fe3O4/ZnO/Bentonite) was synthesized by green method and investigated by various techniques: XRD, FT-IR, -EDAXSEM and VSM. To synthesize this nanocomposite, first Zno nanoparticles were synthesized on bentonite substrate by green method in the presence of vulgare extract and then Fe3O4 and Ag nanoparticles were prepared on ZnO/Bentonite. The prepared nanocomposite showed high photocatalytic properties for the decomposition of methylene blue (MB) and Eriochrome Black T (EBT) in the presence of sunlight, and the decomposition kinetics of MB and EBT followed the Langmuir-Hinslowwood model. On the other hand, the decomposition of colors and weight loss of the nanocomposite was very low after five tests, indicating that the synthesized magnetic nanocomposite has a high stability and is easily recoverable.