سنتز نانوچندسازه rGO/Pt(Nano Star) به‌عنوان ماده انتقال‌دهنده حفره در سلول خورشیدی پلیمری

نویسندگان

گروه مستقل شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده

در این پژوهش، نانوچندسازه اکسیدگرافن احیاشده/پلاتین نانوستاره (NS) rGO/Pt به‌عنوان ماده‌ای جدید برای قرارگیری در لایه انتقال حفره سلول خورشیدی پلیمری و جایگزینی برای پلی (3، 4-اتیلن دی اکسی تیوفن): پلی (استایرن سولفونیک اسید) PEDOT:PSS معرفی‌شده است. نانوچندسازه (NS)rGO/Pt با روش کریستالیزاسیون درجا و با استفاده از فرمیک اسید و بخار اتیلن گلیکول به‌عنوان احیاکننده سنتز شده است. ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و الکتروشیمیایی نانوچندسازه (NS)rGO/Pt با استفاده از روش‌های IR-FT، XRD ،TEM، EIS، CV و V-J موردبررسی قرار گرفت. نتیجه‌های به‌دست آمده در این پژوهش نشان داد نانوچندسازه (NS)rGO/Pt با مقاومت انتقال بار Ω 138 به نسبت PEDOT:PSS با مقاومت انتقال بار Ω 208مقاومت انتقال بار کمتری داشته است. همچنین، تراز فرمی نانوچندسازه rGO/Pt(NS) به‌نسبت PEDOT:PSS سد انرژی کمتری برای انتقال حفره‌ها ایجاد می‌کند که درمجموع این دو عامل باعث بهبود جریان مدار باز به میزان 13 %و کارایی سلول خورشیدی پلیمری ساخته‌شده با لایه انتقال حفره rGO/Pt(NS)به میزان 18%  نسبت به سلول خورشیدی پلیمری ساخته‌شده با لایه انتقال حفره PEDOT:PSSشده است.

کلیدواژه‌ها