سنتز نانوچندسازه rGO/Pt(Nano Star) به‌عنوان ماده انتقال‌دهنده حفره در سلول خورشیدی پلیمری

نویسندگان

گروه مستقل شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده

در این پژوهش، نانوچندسازه اکسیدگرافن احیاشده/پلاتین نانوستاره (NS) rGO/Pt به‌عنوان ماده‌ای جدید برای قرارگیری در لایه انتقال حفره سلول خورشیدی پلیمری و جایگزینی برای پلی (3، 4-اتیلن دی اکسی تیوفن): پلی (استایرن سولفونیک اسید) PEDOT:PSS معرفی‌شده است. نانوچندسازه (NS)rGO/Pt با روش کریستالیزاسیون درجا و با استفاده از فرمیک اسید و بخار اتیلن گلیکول به‌عنوان احیاکننده سنتز شده است. ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و الکتروشیمیایی نانوچندسازه (NS)rGO/Pt با استفاده از روش‌های IR-FT، XRD ،TEM، EIS، CV و V-J موردبررسی قرار گرفت. نتیجه‌های به‌دست آمده در این پژوهش نشان داد نانوچندسازه (NS)rGO/Pt با مقاومت انتقال بار Ω 138 به نسبت PEDOT:PSS با مقاومت انتقال بار Ω 208مقاومت انتقال بار کمتری داشته است. همچنین، تراز فرمی نانوچندسازه rGO/Pt(NS) به‌نسبت PEDOT:PSS سد انرژی کمتری برای انتقال حفره‌ها ایجاد می‌کند که درمجموع این دو عامل باعث بهبود جریان مدار باز به میزان 13 %و کارایی سلول خورشیدی پلیمری ساخته‌شده با لایه انتقال حفره rGO/Pt(NS)به میزان 18%  نسبت به سلول خورشیدی پلیمری ساخته‌شده با لایه انتقال حفره PEDOT:PSSشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of rGO/Pt(Nano Star) nanocomposite as hole transporting material in polymer solar cells

نویسندگان [English]

  • seyed masoud hosseini
  • leila naji
  • zahra fakharan
چکیده [English]

In the current work, reduced graphene oxide/Nano star platinum (rGO/Pt(NS)) nanocomposite is introduced as a novel hole transporting layer (HTL) to replace PEDOT:PSS in polymer solar cells (PSCs). The rGO/Pt(NS) nanocomposite was synthesized by in situ crystallization method, while formic acid and ethylene glycol vapor was used as the  reducing agent. Physical, chemical and electrochemical properties of the rGO/Pt(ns) nanocomposite was evaluated using different characterization techniques including FT-IR, XRD, TEM, EIS, CV and J-V tests. The rGO/Pt(NS) nanocomposite, appeared to have a desirable electrical conductivity  as a hole transporting material. Moreover, the prepared nanocomposite provided charge transfer resistance of 138Ω which was considerably lower than that obtained for PEDOT:PSS (208Ω). Also, by calculating the fermi level of rGO/Pt(NS) composite, it was found that the fermi level of rGO/Pt(ns) composite was in a more suitable place than the PEDOT:PSS. The photovoltaic performance of the rGO/Pt(NS) – based HTL PSCs was compared with those of the PEDOT:PSS – based HTL devices as standard PSCs. Results revealed that the rGO/Pt(NS) based PSCs can provide higher (about 13%) short circuit current (Jsc) and higher (18 %) power conversion efficiency (PCE).