بررسی عملکرد حس‌گر گاز اتانول بر پایه نانولوله‌های اکسیدروی سنتز شده به روش الکتروشیمیایی

نویسندگان

شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، تهران

چکیده

برای نظارت بر کیفیت هوا و کاربردهای پزشکی، نانوذرات نیمه‌هادی اکسید- فلز گزینه‌ای مطلوب و حساس برای تشخیص مقدارهای کم گازها هستند. در این مقاله، ما چهار ویژگی تجزیه‌ای: حد تشخیص، دامنه قابل اندازه‌گیری، دقت (تکرارپذیری) و سرعت پاسخ، حس‌گر گاز اتانول ساخته شده با نانولوله‌ی ZnO را موردبررسی قرار داده‌ایم. نانولوله‌ی ZnO با یک روش سریع الکتروشیمیایی و در مدت 40 دقیقه سنتز و برای ساخت حس‌گر استفاده شد. پاسخ حس‌گر گاز براساس نسبت تغییرات مقاومت الکتریکی حس‌گر در حضور نمونه‌های گازی به مقاومت الکتریکی آن در هوا مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه‌های ویژگی‌های تجزیه‌ای حس‌گر با حد تشخیص ppm 5/6 و ضریب همبستگی بالای 9998/0 برای منحنی کالیبراسیون، انحراف استاندارد نسبی 52/0 و سرعت احیای بسیار سریع 20 ثانیه‌ای، نشان از حساسیت، تکرارپذیری و سرعت پاسخ مناسب حس‌گر ساخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance evaluation of the ethanol gas sensor based on electrochemically synthesized zinc oxide nanotubes

نویسندگان [English]

  • mohsen salimi
  • S.mohamadreza milani Hosseini
چکیده [English]

To monitor air quality and medical use, metal-oxide semiconductor are highly-sensitive and a good option for detecting small amounts of gases. In this paper, we study the analytical characteristics of the ethanol gas sensor made of ZnO nanotubes. For this purpose, ZnO nanotube were synthesized using a rapid electrochemical method in 40 minutes and used to make a sensor. The response of the gas sensor which based on the ratio of the electrical resistance of the sensor in the presence of gas samples to its electrical resistance in the air, was investigated. The sensor's analytical characteristics with a detection limit of 6.5 ppm and a good correlation coefficient of 0.9998 for the calibration curve, a relative standard deviation of 0.52 and a high recovery speed of 20 seconds, indicating that the sensor is sensitive, repeatable and have fast response.