بررسی عملکرد حس‌گر گاز اتانول بر پایه نانولوله‌های اکسیدروی سنتز شده به روش الکتروشیمیایی

نویسندگان

شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، تهران

چکیده

برای نظارت بر کیفیت هوا و کاربردهای پزشکی، نانوذرات نیمه‌هادی اکسید- فلز گزینه‌ای مطلوب و حساس برای تشخیص مقدارهای کم گازها هستند. در این مقاله، ما چهار ویژگی تجزیه‌ای: حد تشخیص، دامنه قابل اندازه‌گیری، دقت (تکرارپذیری) و سرعت پاسخ، حس‌گر گاز اتانول ساخته شده با نانولوله‌ی ZnO را موردبررسی قرار داده‌ایم. نانولوله‌ی ZnO با یک روش سریع الکتروشیمیایی و در مدت 40 دقیقه سنتز و برای ساخت حس‌گر استفاده شد. پاسخ حس‌گر گاز براساس نسبت تغییرات مقاومت الکتریکی حس‌گر در حضور نمونه‌های گازی به مقاومت الکتریکی آن در هوا مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه‌های ویژگی‌های تجزیه‌ای حس‌گر با حد تشخیص ppm 5/6 و ضریب همبستگی بالای 9998/0 برای منحنی کالیبراسیون، انحراف استاندارد نسبی 52/0 و سرعت احیای بسیار سریع 20 ثانیه‌ای، نشان از حساسیت، تکرارپذیری و سرعت پاسخ مناسب حس‌گر ساخته شده است.

کلیدواژه‌ها