طراحی و ساخت حس‌گر رطوبت مبتنی بر فیبرنوری نازک شده و لایه‌نشانی شده با گرافن

نویسندگان

گروه حالت جامد، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

در این پژوهش، گرافن با روش هامر ساخته‌شده و کلویید آن در غلظت‌های متفاوت تهیه و با آنالیزهای پراش پرتو X، طیف‌سنجی فروسرخ و رامان و همچنین تصویرهای میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری موردبررسی قرار گرفت. بعد از آن کلوییدهای گرافن تهیه‌شده با استفاده از اسید فلوئوریک بر روی فیبر نوری خورده شده، لایه نشانی شد. تغییرات اختلاف نسبی میرایی (RDA)1 در دو طول‌موج استاندارد مخابراتی (1310nm , 1550nm) برحسب تغییرات رطوبت نسبی (RH) برای دو ضخامت متفاوت فیبر نوری تک مد مخابراتی (mµ 72 و 43) موردبررسی قرار گرفت.  نتیجه‌های آزمون تغییرات اختلاف نسبی میرایی نشان می‌دهند که هرچه غلظت تک‌صفحه‌ای‌های گرافن نسبت به چندصفحه‌ای‌های آن بیشتر باشد توان حسگری رطوبت با استفاده از فیبر نوری نازک شده و لایه‌نشانی شده با گرافن، بالاتر می‌رود. همچنین ضخامت mµ 43 از فیبر نوری خورده شده بهترین حساسیت را نسبت به دیگر ضخامت‌ها داشت.  

کلیدواژه‌ها