مطالعه ویژگی‌های ساختاری، نوری و حس‌گری گازی نانوذرات اکسیدقلع آلاییده با آهن، سنتز شده به روش مایکروویو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه دامغان، دامغان، سمنان، ایران

چکیده

در این پژوهش نانوذرات نیم‌رسانای اکسیدقلع آلاییده با آهن با نسبت مولی آهن به قلع 0، 1، 2 و 3 درصد به روش مایکروویو سنتز شدند. ساختار بلوری، ریخت‌شناسی سطح، پیوندهای شیمیایی و ویژگی‌های نوری نمونه‌ها به‌وسیله پراش‌سنج پرتوایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی اثر میدان (FESEM)، طیف‌سنج تبدیل فوریه فروسرخ (FTIR) و طیف‌سنجی (UV-vis) مطالعه شده است. آنالیز عنصرها به‌وسیله طیف‌سنجی پراکندگی انرژی پرتوایکس (EDAX) انجام شد. نتیجه‌های پراش پرتوایکس نشان داد که نمونه‌ها بس‌بلور بوده و دارای قله‌های ارجح مربوط به صفحات (110)، (101)، (200)، (211)، (220)، (002)، (310)، (112) و (301) فاز SnO
2
با ساختار چهارگوشه روتیل هستند. افزایش تراکم ناخالصی آهن از صفر به سه درصد، سبب کاهش اندازه متوسط نانوبلورک‌ها از 53
/
23 به nm 03
/
11، کاهش اندازه دانه‌ها از 37 به nm 28 و افزایش حجم سلول واحد از 61
/
70 به  40
/
71 و گاف نوری از 13
/
3 به eV 2
/
4 می‌شود. نتیجه‌های آنالیز FTIR پیوند SnO
2
را در نمونه‌ها تأیید می‌کند. بررسی ویژگی‌های حس‌گری گاز اتانول به‌وسیله نمونه‌ها نشان داد که زمان پاسخ حس‌گرها در گستره 75
/
15 تا s 85
/
38 هست. حس‌گر ساخته‌شده با نانوذرات با تراکم یک درصد آهن شرایط بهینه حس‌گری را از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of structural, optical and gas sensor properties, tin oxide nanoparticles doped with iron synthesized by microwave method

نویسندگان [English]

  • soosan mansoori
  • mohammadreza fadavieslam
چکیده [English]

In this study, iron-doped tin oxide semiconductor nanoparticles with an iron to tin mole ratio of 0, 1, 2 and 3% synthesized by microwave method. The crystal structure, surface morphology, chemical bonds, and optical properties of the samples were studied by X-ray diffraction (XRD), field emission scanning electron microscope (FESEM), infrared fourier transform spectroscopy (FTIR), and UV–Vis spectroscopy. Elements analysis was performed by EDAX. The X-ray diffraction results showed that the samples were polycrystalline, and have the preferred peaks of plates (110), (101), (200), (211), (220), (002), (310), (112), and (301) SnO2 phase with rutile rectangular structure. Increasing the iron impurity density from zero to three percent causes the reducing average size of nanocrystals from 23.53 to 11.03 nm, reducing grain size from 37 to 28 nm, and increasing unit cell volume from 70.61 to 71.40  and the optical band gap from 3.3 to 4.2 eV. The results of FTIR analysis confirm the SnO2 bond in the samples. Investigation of the sensing properties of ethanol gas by the samples showed that the response time of the sensors is in the range of 15.75 to 38.85 s. The sensor made with nanoparticles with a concentration of 1% iron exhibited optimum sensing conditions.