سنتز نانوذرات کبالت- فریت پوشش داده‌شده روی کربن فعال به‌عنوان جاذب رنگ کریوزیودین جی با استفاده از اولتراسونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران

چکیده

رنگ‌های آلی یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های آلی موجود در پساب صنایع هستند که باعث مشکلات فراوان محیط‌زیستی می‌شوند. از این‌رو، حذف و اندازه‌گیری رنگ‌ها از فاضلاب‌های آبی از لحاظ محیط‌زیستی، بسیارمهم است. هدف مطالعه حاضر، بررسی قابلیت کاربرد نانوذرات کبالت فریت (CoFe2O4) پوشش داده‌شده روی کربن فعال ((CA-CoFe2O4، به‌منظور حذف رنگ کریوزیودین جی در نمونه‌های آب است. در این پژوهش، نخست نانوچندسازه تهیه‌شده سپس ویژگی‌های آن با استفاده از طیف میکروسکوپ الکترونی SEM و آنالیز طیف‌سنجی تفکیک انرژی EDS بررسی شد. در این مطالعه، در محیط آبی نانوذرات به‌وسیله اولتراسونیک برای آسان شدن پراکندگی جاذب، پراکنده‌شده است. کبالت فریت- کربن فعال ( (CA-CoFe2O4حاوی رنگ‌های استخراج‌شده به‌وسیله سانتریفیوژ از نمونه آبی جدا شدند. غلظت‌های باقی‌مانده از رنگ کریوزیودین جی به‌وسیله دستگاه فرابنفش - مرئی UV-Vis اندازه‌گیری شد. تأثیر فاکتورهای گوناگون همانند pH محلول و مقدار جاذب، غلظت اولیه رنگ کریوزیودین جی، روی مقدار حذف رنگ کریوزیودین جی با CA-CoFe2O4 موردبررسی قرار گرفت. نتیجه‌های تجربی نشان داد که فرایند جذب با مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم و رفتار جذب با مدل فرندلیچ مطابقت دارد. همچنین، ظرفیت جذب این رنگ 57/28 میلی‌گرم برگرم به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها