سنتز نانوذرات کبالت- فریت پوشش داده‌شده روی کربن فعال به‌عنوان جاذب رنگ کریوزیودین جی با استفاده از اولتراسونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران

چکیده

رنگ‌های آلی یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های آلی موجود در پساب صنایع هستند که باعث مشکلات فراوان محیط‌زیستی می‌شوند. از این‌رو، حذف و اندازه‌گیری رنگ‌ها از فاضلاب‌های آبی از لحاظ محیط‌زیستی، بسیارمهم است. هدف مطالعه حاضر، بررسی قابلیت کاربرد نانوذرات کبالت فریت (CoFe2O4) پوشش داده‌شده روی کربن فعال ((CA-CoFe2O4، به‌منظور حذف رنگ کریوزیودین جی در نمونه‌های آب است. در این پژوهش، نخست نانوچندسازه تهیه‌شده سپس ویژگی‌های آن با استفاده از طیف میکروسکوپ الکترونی SEM و آنالیز طیف‌سنجی تفکیک انرژی EDS بررسی شد. در این مطالعه، در محیط آبی نانوذرات به‌وسیله اولتراسونیک برای آسان شدن پراکندگی جاذب، پراکنده‌شده است. کبالت فریت- کربن فعال ( (CA-CoFe2O4حاوی رنگ‌های استخراج‌شده به‌وسیله سانتریفیوژ از نمونه آبی جدا شدند. غلظت‌های باقی‌مانده از رنگ کریوزیودین جی به‌وسیله دستگاه فرابنفش - مرئی UV-Vis اندازه‌گیری شد. تأثیر فاکتورهای گوناگون همانند pH محلول و مقدار جاذب، غلظت اولیه رنگ کریوزیودین جی، روی مقدار حذف رنگ کریوزیودین جی با CA-CoFe2O4 موردبررسی قرار گرفت. نتیجه‌های تجربی نشان داد که فرایند جذب با مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم و رفتار جذب با مدل فرندلیچ مطابقت دارد. همچنین، ظرفیت جذب این رنگ 57/28 میلی‌گرم برگرم به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis CoFe2O4 nanoparticles loaded on activated carbon composite as an efficient adsorbent in removal Chrysoidine G dye using ultrasound

نویسندگان [English]

  • ehsan dalvand
  • zeynab poorghobadi
چکیده [English]

Dyes colors are one of the most important organic pollutants in the industry which cause a lot of environmental problems. Therefore, the determination and removal of dyes from aqueous effluents is one of the most significant environmental importance. The aim of the present study was to investigate the potential of applicability of COFe2O4 nanoparticles loaded on activated carbon (AC) (CA-COFe2O4) for the removal and adsorption of Chrysoidine in water samples. In this research, nanocomposite (CA-COFe2O4) was prepared. Then, the properties of sorbent (nanocomposite) are characterized by Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS), and Scanning Electron Microscope (SEM) techniques. In this study, nanoparticles are dispersed in aqueous media by ultrasonic were to facilitate the dispersion of the sorbent. The CA-COFe2O4containing the extracted dyes was separated from the sample aqueous by centrifuge. The residual Chrysoidine G concentrations were determined by UV-Vis spectroscopy. The factors affecting such as pH, ultrasonic time, adsorbent mass and initial Chrysoidine G concentration on the Chrysoidine G removal of CA-COFe2O4 was investigated. The experimental results also showed that the adsorption followed with pseudo second-order kinetics model, and the adsorption behavior was accordance with the Freundlich isotherm model. Also, the adsorption capacity of 28.57 mg/g was achieved by
CA-COFe2O4.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chrysoidine G
  • Adsorption
  • CA-COFe2O4
  • Nanocomposite
  • Removal of dye