فهرست


  بهار 1399 دوشنبه 29 ارديبهشت 1399
1 پمپ جریان های باری و اسپینی در نانو نوارهای سیلیسینی زیگزاگ و بررسی اثر پهنا بر جریانهای پمپ شده nm-639
2 حذف بسیار موثر کنگو قرمز توسط نانوکامپوزیت MIL-101 Fe @PDopa@Fe3O4 nm-645
3 بررسی اثر پایداری دمای زیرلایه بر کیفیت لایه‌های اکسید روی در روش لایه نشانی لیزری nm-660
4 ساخت زیست حسگر الکتروشیمیایی شناسایی اتانول با استفاده از الکترود پلاتین اصلاح شده nm-665
5 مطالعه تاثیرات دما و فشار بر روی میزان جذب هیدروژن بر روی دسته نانو لوله های کربنی به وسیله دینامیک مولکولی nm-666
6 سنتز نانو کامپوزیت¬ تیتانیا-مس جدید و نقش آن در حذف قارچ-کش کاربندازیم از آب nm-662
7 تاثیر جایگزیدگی اتم کروم بر خواص الکترونیکی و اپتیکی نانوصفحه‌ روی‌سولفید nm-670
8 بررسی خواص ساختاری و بیولوژیکی کامپوزیت کیتوسان/نانوفلوئورهیدروکسی¬آپاتیت nm-677
9 بررسی نظری تأثیر فاصله چشمه تا زیرلایه بر لایه نشانی مس به روش تبخیر حرارتی nm-673
10 مطالعه جذب و هدایت الکتریکی نانوساختارهای اکسید مس- گرافن و اکسید روی-گرافن برای شناسایی گلوکز nm-679