فهرست


  زمستان 98 جمعه 2 اسفند 1398
1 تاثیر شرایط سنتز و بازپخت بر خواص ساختاری نانو ذرات اکسید تیتانیوم تهیه شده به روش سل ژل nm-604
2 بررسی خاصیت نیم-فلزی تک¬لایه SiC آلایش یافته با اتم¬های منگنز به منظور کاربرد در نانو اسپینترونیک nm-637
3 بکارگیری واکنش مکانوشیمیایی تعویض کاتیون جهت سنتز سبز نانورشته های یک پلیمر کوئوردیناسیونی آلی-فلزی nm-638
4 طراحی و شبیه‌سازی لنزهای بلور فوتونی در ساختارهای نانومتری مختلف nm-653
5 بررسی فعالیت شیمیایی و خواص جذب نانو قفس‌های بورنیترید در برهم کنش با داروی ضد سرطان هیدروکسی کاربامید به روش نظریه تابعی چگالی DFT nm-617
6 سنتز زیستی نانوذرات تلوریوم بوسیله سویه¬ی باکتریBrevibacillus sp. TR2211 جداسازی شده به¬عنوان بیوکاتالیست nm-622
7 محاسبه ضرایب شکست، ضرایب جذب و پذیرفتاری مرتبه سوم در مخلوط بلورمایع نماتیک 5CB و نانوذرات ZnS nm-627
8 جریانهای خالص اسپینی و قطبیده اسپینی در مولکول بنزن متصل شده به سه رابط گرافینی nm-630
9 اثرات غلظت منبع گوگرد و زمان لایه نشانی بر ساختار، مورفولوژی و خواص نوری لایه های نازک نانوبلوری ZnS nm-635
10 بررسی و مشخصه¬یابی اثر سیستم هیبریدی نانوفیلتراسیون در تصفیه محلول-های سدیم، منیزیم و کلسیم کلرید nm-654
11 خواص نشر فوتولومینسانس لایه های نازک نانوساختار Co:CdZnS تهیه شده به روش انباشت حمام شیمیایی nm-534