فهرست


  تابستان 1398 یکشنبه 27 مرداد 1398
1 ساخت نانوساختارهای کربنی آمورف از زغالسنگ به روش سنتز شیمیایی فاز جامد nm-329
2 بکارگیری کلینوپتیلولیت بعنوان پایه نانوتیتانیا بمنظور تولید هیدروژن در فرآیند شکافت آب nm-381
3 طراحی فیلتر عبوری دوشکافی در محدوده طول‎موج‎های مریی بوسیله بلور نوری یک بعدی nm-371
4 بررسی کاربرد الکترودهای نقره مبتنی بر نانو حفره‌های پلاسمونیکی در سلول‌های خورشیدی ارگانیک بدون ITO nm-445
5 مطالعه‌ی اثرات غیرموضعی بر دیمرهای فلزی nm-495
6 بررسی پراکندگی رامان ارتقاء یافته سطحی SERS مولکول ردامین بی با استفاده از خودساماندهی نانوذرات بر سطح سیلان¬دار شده nm-519
7 مطالعه سینتیک تبلور در فرایند نانوبلورین شدن آلیاژ فاینمت nm-585
8 شبیه سازی نانوحسگر گرافن- اکسید روی برای شناسایی و جداسازی متان و دی اکسیدکربن در دمای اتاق nm-609
9 بررسی عددی جریان نانوسیال نیوتونی و غیرنیوتونی در یک میکروکانال تحت تاثیر چرخش و EDL nm-606
10 اثر اندازه و شکل بر دمای‌کوری نانوساختارها گادولینیم: شبیه‌سازی مونت‌کارلو nm-613
11 آماده سازی نانو ذرات آلبومین انسانی حاوی متوتروکسات و بررسی اثر سمیت آن بر سلول¬های گلیوبلاستومای انسانی nm-616
12 توسعه نانوآنتن های مدوله شده موج نشتی نوری به منظور شکل دهی نور nm-618