فهرست


  زمستان ۱۳۹۶ دوشنبه 28 اسفند 1396
1 بررسی نقش کایرالیتی بر خواص فیزیکی نانولوله های بورون نیترید و کربنی با قطرکوچک nm-217
2 مقایسه خواص فیزیکی نانوکامپوزیتهای PVA/CaFe2O4 و PVA/CdFe2O4 nm-269
3 ساخت حسگر رطوبت بر پایه نانو ذرات اکسید قلع و گرافیت به روش اسپری پیرولیز nm-280
4 مقایسه خواص اپتوالکترونیکی لایه های نانوساختارSnO2 ، In2O3 و ITO جهت حسگری اتانول nm-334
5 بررسی تاثیر نانوساختارها در بهبود جریان فتوالکتروشیمیایی ساختارناهمگون بر پایه Cu2O nm-391
6 ساخت سلول های خورشیدی حساس شده با سولفید نقره با جذب نزدیک مادون قرمز nm-429
7 کنترل قطبش اسپینی جریان خروجی با استفاده از نانو حلقه¬ی کوانتومی شش گوشی زیگزاگی فسفرین nm-418
8 نانوالیاف الکتروریسی شده PVDF/ZnO در نقش حسگر پیزوالکتریک nm-423
9 رشد عمودی و منظم نانومیله های ZnO به روشی آسان: مکانیزم رشد و فعالیت فتوکاتالیستی آنها nm-438
10 مطالعۀ غیرخطیت اپتیکی مرتبۀ سوم نانوکامپوزیت اکسید گرافن- نیتروژن nm-393
11 مقایسه لایه¬های سد کننده AL2 S3 و ZnS در سلول¬های خورشیدی حساس¬شده با نقاط کوانتومی nm-481