فهرست

سنتز نانوفتوکاتالیست N-TiO2 به روش هیدروترمال- مایکروویو جهت استفاده در حذف اسید اورنژ 7 از پساب

نشریه: زمستان ۱۳۹۵ - مقاله 1   صفحات :  195 تا 204کد مقاله:
nm-209

مولفین:
پیام مرگان: دانشگاه صنعتی سهند - مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست
محمد حقیقی


چکیده مقاله:

روش تصفیه فتوکاتالیستی پساب بعنوان یکی از اعضای مهم روش‌های اکسیداسیون پیشرفته با بازدهی انرژی بالا نقش بسیار مهمی در بین فرآیندهای تصفیه پساب بازی می¬کند. در این تحقیق سنتز نانوفتوکاتالیست تیتانیا توسط ماده اولیه تیتانیوم IV بوتوکسید انجام شده و سپس تخدیر آن با نیتروژن به منظور بهبود خاصیت فتوکاتالیستی در ناحیه نور مرئی مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور نانوفتوکاتالیست¬ N-TiO2 با ترکیب روش¬های هیدروترمال و مایکروویو سنتز شد. از آنالیزهای XRD، FESEM، BET، FTIR ،EDX-dot mapping و UV-vis spectroscopy برای تعیین خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و اپتیکی کاتالیست¬ها استفاده شد. آنالیز XRD سنتز موفقیت‌آمیز کریستال‌های TiO2 در فاز آناتاز را تأیید کرد. تصاویر FESEM در وهله اول نانو ساختار بودن کاتالیست¬های سنتز شده را اثبات کرده و همچنین نشان داد که با افزودن نیتروژن، مورفولوژی سطح یکنواخت‌تر و ریزتر شد. آنالیز تعیین سطح ویژه BET ضمن تأیید نتایج حاصل از FESEM، نشان داد که افزودن نیتروژن، بهبود سطح کاتالیست را در پی داشته است. با استفاده از نتایج آنالیز EDX حضور نیتروژن در ساختار تأیید شده و این نمونه از یکنواختی بسیار خوبی برخوردار بوده است. همچنین هیچ‌گونه تجمعی از نیتروژن روی سطح نانوفتوکاتالیست مشاهده نشد. آزمایش‌های فرایندی نمایشگر عملکرد بهتر برای فتوکاتالیست N-TiO2 در مقایسه با سایر نمونه‌ها بوده است. نتایج نشان داد که پس از گذشت 140 دقیقه از آزمایش، 90 درصد آلاینده رنگی توسط فتوکاتالیست N-TiO2 حذف شده، درحالی که در همین مدت زمان، فتوکاتالیست TiO2 سنتزشده به همین روش، فقط 52 درصد حذف آلاینده از پساب را نتیجه داد. همچنین به منظور مقایسه بهتر، کاتالیست صنعتی P25 نیز با همان شرایط فرآیندی و مدت زمان برابر مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که تیتانیای سنتز شده به روش هیبریدی هیدروترمال-مایکروویو فعالیت بیشتری نسبت به نمونه صنعتی داشته است، بصورتی که این فتوکاتالیست درصد حذفی درحدود 15 درصد بیشتر از تیتانیای سنتز شده نشان داده است.


Article's English abstract:

Photocatalytic wastewater treatment as an important member of advanced oxidation processes with a high energy efficiency plays important role in wastewater treatment. This method is known as an energy efficient method because of solar light utilization availability. In this work, TiO2 nano-photocatalyst has been synthesized using titanium IV butoxide as a Ti precursor. Then, the nitrogen doping has been carried out to activate its photocatalytic activity in the visible part of the light spectrum. N-TiO2 nano-photocatalysts has been synthesized using a hybrid method of hydrothermal-microwave. The analyses of XRD, FESEM, BET, EDX and UV-vis spectroscopy have been carried out to evaluate the physicochemical and optical properties of the catalysts. The XRD analysis has confirmed the successful synthesis of the TiO2 with anatase crystaline phase. FESEM images have confirmed the nano-sized structure of the catalysts. The BET suface area coincided the FESEM results by representation of surface area enhancement after doping with nitrogen. EDX resulted the presense of nitrogen in the sample and demonstrated fine uniformity and no aggregation presented on the catalyst surface. The photocatalytic degradation of dye from the synthetic wastewater has been carried out resulting the highest photocatalytic activity for N-TiO2 in comparison to undoped samples. The experiment resulted 90 percent of degradation after 140 min while undoped TiO2 represented just 52 percent of degradation. Also, to have a better comparison, the industrial photocatalyst P25 has been used in the same experiment time and operational conditions. The results depicted higher photocatalytic activity for hydrothermal-microwave synthesis of TiO2 compared to industrial TiO2 with 15 percent higher degradation.


کلید واژگان:
نانوفتوکاتالیستN-TiO2، هیدروترمال- مایکروویو، اسید اورنژ 7، تصفیه آب.

English Keywords:
N-TiO2 Nanophotocatalyst, Microwave-Assisted Hydrothermal, Acid Orange 7, Water Treatment.

منابع:

English References:
[1] M. Maleki, M. Haghighi, "Sono-Dispersion of CuS-CdS over TiO2 in One-Pot Hydrothermal Reactor as Visible-Light-Driven Nanostructured Photocatalyst", Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, vol. 424, pp. 283-296, 2016. [2] M. S. Ghodrati, M. Haghighi, J. S. Soltan Mohammadzadeh, B. Pourabas, E. Pipelzadeh, "Phenol Decomposition Under Sunlight Using a Sonochemically Synthesized CdSe/TiO2 Nanocatalyst", Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, vol. 104, no. 1, pp. 49-60, 2011. [3] E.-C. Su, B.-S. Huang, M.-Y. Wey, "Enhanced optical and electronic properties of a solar light-responsive photocatalyst for efficient hydrogen evolution by SrTiO3/TiO2 nanotube combination", Solar Energy, vol. 134, pp. 52-63, 2016. [4] D. P. Kumar, N. L. Reddy, M. Karthik, B. Neppolian, J. Madhavan, M. V. Shankar, "Solar light sensitized p-Ag2O/n-TiO2 nanotubes heterojunction photocatalysts for enhanced hydrogen production in aqueous-glycerol solution", Solar Energy Materials and Solar Cells, vol. 154, pp. 78-87, 2016. [5] R. Asahi, T. Morikawa, H. Irie, T. Ohwaki, "Nitrogen-doped titanium dioxide as visible-light-sensitive photocatalyst: designs, developments, and prospects", Chemical reviews, vol. 114, no. 19, pp. 9824-9852, 2014. [6] S. Liu, H. Sun, K. O’Donnell, H. M. Ang, M. O. Tade, S. Wang, "Metal-free melem/g-C3N4 hybrid photocatalysts for water treatment", Journal of Colloid and Interface Science, vol. 464, pp. 10-17, 2016. [7] A. Habibi-Yangjeh, M. Shekofteh-Gohari, "Fe3O4/ZnO/Ag3VO4/AgI nanocomposites: Quaternary magnetic photocatalysts with excellent activity in degradation of water pollutants under visible light", Separation and Purification Technology, vol. 166, pp. 63-72, 2016. [8] E. M. T. Claro, E. D. Bidoia, P. B. de Moraes, "A high-performance doped photocatalysts for inactivation of total coliforms in superficial waters using different sources of radiation", Journal of Environmental Management, vol. 177, pp. 264-270, 2016. [9] A.-Y. Zhang, W.-K. Wang, D.-N. Pei, H.-Q. Yu, "Degradation of refractory pollutants under solar light irradiation by a robust and self-protected ZnO/CdS/TiO2 hybrid photocatalyst", Water Research, vol. 92, pp. 78-86, 2016. [10] X. Chang, Z. Li, X. Zhai, S. Sun, D. Gu, L. Dong, Y. Yin, Y. Zhu, "Efficient synthesis of sunlight-driven ZnO-based heterogeneous photocatalysts", Materialsفایل مقاله
تعداد بازدید: 2094
تعداد دریافت فایل مقاله : 183طراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورکطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک