فهرست

ارتعاشات غیرخطی ورقه‌ی نانوکامپوزیت ویسکوالاستیک حاوی نانولوله کربنی

نشریه: تابستان ۱۳۹۵ - مقاله 2   صفحات :  81 تا 84کد مقاله:
nm-212

مولفین:
سید عیسی کرانیان
سیامک اسماعیل زاده خادم: ندارد - مهندسی مکانیک
مهرداد کوکبیمهندسی پلیمر


چکیده مقاله:

در این مقاله ارتعاشات غیرخطی ورقه‌ی کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله‌ی کربنی مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات حرکت ارتعاشی را به روش مقیاس‌های چندگانه حل می‌کنیم. برای ارتعاشات آزاد ورقه، فرکانس طبیعی غیرخطی بدست آمد. ضمنا اثرات ضریب میرایی یا ویسکوزیته ماده، کسر حجمی نانولوله کربنی و هم‌چنین نسبت ضخامت به بعد صفحه در فرکانس طبیعی مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که افزایش نسبت ضخامت صفحه به طول آن، باعث افزایش فرکانس طبیعی غیرخطی صفحه می‌گردد و همچنین کاهش نسبت ضخامت به طول صفحه باعث کاهش در نرخ کاهش دامنه می‌گردد.


Article's English abstract:

In this paper, the nonlinear vibrations of composite plate forced by carbon nanotube have been investigated. The equations of vibrational motion have been solved by multiple scales method. For free vibrations of nanocomposite plates, natural nonlinear frequencies have been calculated. Furthermore, the effect of damping factor, volume fraction of carbon nanotube, and the ratio of thickness to dimension of plates in natural frequency has been investigated. Our results highlight that nonlinear natural frequency of plate increases by increasing the ratio of thickness to the dimensions of plates. Moreover, a decrease in the proportion of thickness to the length of the plate resulted in a downfall in the falling trend of the domain.


کلید واژگان:
ارتعاشات غیرخطی، روش مقیاس‌های چندگانه، مواد ویسکوالاستیک، نانوکامپوزیت.

English Keywords:
Multiple Scales Method, Nanocomposite, Nonlinear Vibrations, Viscoelastic Materials.

منابع:

English References:
[1] Rayleigh L., “Theory of sound”, 2nd ed., London: Macmillan Press, 1945. [2] Lanra PAA, Duran R, Journal of sound and vibration, Vol. 42, pp. 129-35, 1975. [3] Shaw S.W, Pierre C., Journal of sound and vibration, pp. 170-73, 1991. [4] Kim T.W, Kim J.H., International Journal of solids and structures, Vol. 39, p 2857, 2002. [5] V. G. Karnaukhov and Ya. V. Tkachenko, International Applied Mechanics, Vol. 44, No. 2, 2008. [6] M. Shariyat A. A. Jafari M. M. Alipour Acta Mechanica Solida Sinica, Vol. 26, No.1, February 2013. [7] I.D. Breslavsky, Journal of Sound and Vibration, Vol. 331, p 2901, 2012. [8] J.S. Moita, A.L. Ara?jo, Advances in Engineering Software, Vol. 66, p 34, 2013.فایل مقاله
تعداد بازدید: 1282
تعداد دریافت فایل مقاله : 34طراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورکطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک