فهرست

بررسی کاربرد نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا به عنوان نانوحامل‏هایی برای کافئیک اسید

نشریه: پاییز ۱۳۹۶ - مقاله 10   صفحات :  261 تا 274کد مقاله:
nm-339

مولفین:
لادن رشیدی: سازمان ملی استاندارد ایران - پژوهشکده غذایی و کشاورزی
فریبا گنجی: دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی شیمی
فرزاد قرایتی: تربیت مدرس - دانشکده مهندسی شیمی
جهانگیر عرب: وزارت جهاد کشاورزی - معاونت امور باغبانی


چکیده مقاله:

چکیده: هدف از این پژوهش استفاده از نانوذرات سیلیکا به عنوان حاملی برای پاداکساینده های طبیعی، مانند کافئیک اسید، به منظور افزایش پایداری و حفظ آن‏ها در محیط های رهایش شبیه سازی شده بدن است. لذا در این پژوهش نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا MSNو عامل¬دار شده¬ی آن‏ها با آمینوپروپیـل تری اتوکسی ارتوسیلان AP-MSN تهیه و با کافئیک¬اسید CA بارگذاری شدند. سپس نانوذرات سنتز شده و بارگذاری شده توسط دستگاه‏های آنالیز FTIR، SEM، Zeta Sizer، X-ray diffraction XRD و N2- adsorption تعیین ویژگی شدند. میزان بهینه بارگذاری کافئیک¬اسید در نانوذرات سنتز شده، و رهایش کافئیک اسید از نانوذرات بارگذاری شده در محیط‏هایی با pH مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که غلظت بهینه¬ی محلول کافئیک اسید برای بارگذاری در نانوذرات MSN و AP-MSN، 800 میکروگرم بر میلی¬لیتر در زمان بهینه 24 ساعت بود. درصد بارگذاری نانوذرات MSN و AP-MSN، به ترتیب، 77/0 و 8/4 و بازدهی به دام¬افتادگی، به ترتیب، 9/13 و 50 وزنی/وزنی به دست آمد. رهایش کافئیک اسید از MSN-CA و AP-MSN-CA در سیال مشابه بدن سریع تر از محیط بافر سدیم فسفات بود. نانوذرات مزومتخلخل سیلیکای عامل دار شده گزینه مناسبی برای کپسوله کردن، و افزایش پایداری کافئیک اسید است.


Article's English abstract:

The purpose of this study is to use silica nanoparticles as a carrier for natural antioxidants, such as caffeic acid, to enhance their sustainability and maintain them in the body´s simulated release media. In this study, mesoporous silica nanoparticles MSN and it’s functionalized by 3-Aminopropyltriethoxysilane AP-MSN were prepared and loaded by caffeic acid CA. Then Synthesized and CA-loaded nanoparticles were characterized by analytical instruments including FTIR, SEM, Zeta Sizer, XRD, and N2-adsorption. Then the optimal CA solution for loading into synthesized nanoparticles and the release of CA from loaded nanoparticles in the different pH media were investigated. Optimum concentration of CA solution for loading into MSN and AP-MSN was obtained 800µg/ml at 24 h. The loading percent and entrapment efficiency of CA into MSN and AP-MSN as named MSN-CA, AP-MSN-CA, respectively were respectively obtained 0.77 and 13.9 and 4.8 and 50 w/w. CA release from MSN-CA and AP-MSN-CA into the simulated body fluid was faster than that of in sodium acetate buffer. Functionalized mesoporous silica nanoparticles can be a suitable option for encapsulation and increase of CA stability.


کلید واژگان:
آمینوپروپیل تری¬اتوکسی¬سیلان، بارگذاری، رهایش دارو، ، کافئیک¬اسید، نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا

English Keywords:
3-Aminopropyltriethoxysilane; Loading; Drug Release; Caffeic acid; Mesoporous Silica Nanoparticles

منابع:

English References:
[1] M. Vallet-Reg?, “Nanostructured mesoporous silica matrices in nanomedicine.,” Journal of Internatinal Medicine., 267 (1), 22–43, 2010. [2] C. Barbe, J. Bartlett, L. Kong, K. Finnie, H. Q. Lin, M. Larkin, S. Calleja, A. Bush, and G. Calleja, “Silica particles: a novel drug-delivery system,” Advanced Materials, 16, 1959–1966, 2004. [3] C. Magnani, V. L. B. Isaac, M. a. Correa, and H. R. N. Salgado, “Caffeic acid: a review of its potential use in medications and cosmetics,” Analitical Methods, 6, (10), 3203, 2014. [4] D. Stojkovi?, J. Petrovi?, M. Sokovi?, J. Glamo?lija, J. Kuki?-Markovi?, and S. Petrovi?, “In situ antioxidant and antimicrobial activities of naturally occurring caffeic acid, p -coumaric acid and rutin, using food systems,” Journal of Science and Food Agricalture., 93 (13), 3205–3208, 2013. [5] G. Murtaza, A. Sajjad, Z. Mehmood, S. H. Shah, A. R. Siddiqi, “Possible molecular targets for therapeutic applications of caffeic acid phenethyl ester in inflammation and cancer,” Journal of Food and Drug Analysis, 23, 11-18, 2015. [6] K. Mehtap, G. Lutfi, G. Gamze. The impact of caffeic acid loaded solid lipid nanoparticles on cancer treatment. Current Nanoscience, Vol. 9, no 6, pp. 698-703(6). 2013. [7] G. Dikmen, G. Guney, L. Genc. Characterization of solid lipid nanoparticles containing caffeic acid and determination of its effects on MCF-7 cells. Recent Patent Anticancer Drug Discovery. 10(2), 224-32, 2015. [8] M. Fathi,M. Mirlohi,J. Varshosaz,and G. Madani, Novel caffeic acid nanocarrier: production, characterization,and release modeling. Journal of Nanomaterials. 2013, 1-9, 2013. [9] L. Rashidi, E. Vasheghani?Farahani, K. Rostami, F. Ganji, and M. Fallahpour, “Mesoporous silica nanoparticles with different pore sizes for delivery of pH?sensitive gallic acid,” Asia?Pacific Journal of Chemical Engineering, 9 (6), 845–853, 2014. [10] M. Gulfam and B. G. Chung, “Development of pH-responsive chitosan-coated mesoporous silica nanoparticles,” Macromolcular Research, 22 (4), 412–417, 2014. [11] M. M. Leane, R. Nankervis, a. Smith, and L. Illum, “Use of the ninhydrin assay to measure the release of chitosan from oral solid dosage forms,” International Journal of Pharmaceutics., 271 (1–2), 241–249, 2004. [12] Y. Sun, L. Qiao, X. Ye, D. Liu, X. Zhang, and H. Huang, “The sonodegradation of caffeic acid under ultrasound treatment: relation to stability,” Molecules, 18 (1), 561–573, 2013. [13] A. L. B. de Barros, K. S. de Oliveira Ferraz, T. C. S. Dantas, G. F. Andrade, V. N. Cardoso, and E. M. B. De Sousa, “Synthesis, characterization, and biodistribution studies of 99mTc-labeled SBA-16 mesoporous silica nanoparticles,” Material Science Engineering, 56 (2016), 181–188, 2015. [14] P. Xu, H. Uyama, J. E. Whitten, S. Kobayashi, and D. L. Kaplan, “Peroxidase-catalyzed in situ polymerization of surface orientated caffeic acid,” Journal of the American Chemistry Society., vol. 127, no. 6, pp. 11745–11753, 2005. [15] S.-H. Cheng, W.-N. Liao, L.-M. Chen, and C.-H. Lee, “pH-controllable release using functionalized mesoporous silica nanoparticles as an oral drug delivery system,” Journal of Material Chemistry, 21 (20), 7130–7137, 2011. [16] F. Hosseini, M. Seyedsadjadi, and N. Farhadyar, “Fe3O4 Nanoparticles modified with APTES as the carrier for ( ) - ( S ) -2- ( 6-methoxynaphthalen-2-yl ) propanoic acid ( Naproxen ) and ( RS ) 2- ( 3-benzoylphenyl ) -propionic Acid ( Ketoprofen ) drug,” Oriental Journal of Chemistry., 3 (4), 1609-1618, 2014. [17] S. Dash, PN. Murthy, L. Nath, P. "Chowdhury kinetic modeling on drug release fromcontrolled drug delivery systems". PTF - Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research, 67, 217-223, 2010.فایل مقاله
تعداد بازدید: 771
تعداد دریافت فایل مقاله : 21