فهرست

سنتز نقاط کوانتومی گرافن برای تشخیص استون بازدم بیماران مبتلا به دیابت میلتوس

نشریه: پاییز ۱۳۹۷ - مقاله 5   صفحات :  225 تا 234کد مقاله:
nm-337

مولفین:
سمیه سلمانی
سمیه سلمانی شیک: داانشگاه خوارزمی - فیزیک
فاطمه دانشمند: داانشگاه خوارزمی - فیزیک
عادله دیوسالار: داانشگاه خوارزمی - زیست شناسی
سیده ثریا موسوی: داانشگاه خوارزمی - نانو
محمدحسین مجلس آرا: دانشگاه خوارزمی - دانشکده فیزیک


چکیده مقاله:

نقاط کوانتومی گرافن GQDs به دلیل ویژگی¬های اپتیکی بارز، می¬توانند برای تشخیص مورد استفاده قرار گیرند. نانونقاطی که از روش پیرولیز سنتز می¬شود، به دلیل ویژگی¬های ساختاری برای تشخیص استون بازدم بیماران مبتلا به دیابت میلتوس مناسب می باشند. در این پژوهش، نقاط کوانتومی سنتز شده گرافن ابتدا با استفاده از مشخصه یابی TEM، FTIR وUV-vis بررسی می¬شوند. تصاویر TEM نشان می¬دهد GQDs سنتز شده به طور میانگین اندازه ایی حدود 4.48نانو متر دارند. طیف¬های FTIR و UV-vis از این حکایت دارد که پاسخ این نانوذرات به بازدم افراد، خاموشی یا کاهش شدّت اپتیکی را نشان می¬دهد، که علّت آن وجود ساختار کتونی در بازدم است. استون به عنوان ساده¬ترین کتون در برخورد با مولکول¬های دیگر به ویژه اکسیژن¬های گروه¬های عاملی لبه GQDs- به حالت پایه برگشته و نمودارهای طیف سنجی، خاموشی اپتیکی محلولGQDs را نشان می¬دهد.


Article's English abstract:

Graphene quantum dots GQD can be used for diagnosis for its high Optical properties. Quantum dots which were synthesized by pyrolysis method, used for detection of acetone as in diabetes mellitus breath. In this projects, the Graphene quantum dots were characterize by TEM, FTIR and UV-vis. The TEM graphs reveal that the sizes of GQDs are in average about 4.48 nm.The UV-vis and FTIR spectrums show that the responses to exhaled breath cause to quenching or decrease optical intensity due to acetone. Acetone molecules as simplest ketone are deexcited to initial state because of collision with other molecules, especially with oxygen-containing functional groups and the spectrum plots show the optical quenching of GQDs solution.


کلید واژگان:
استون، بازدم، تشخیص بیماری دیابت، خاموشی اپتیکی، نقاط کوانتومی گرافن.

English Keywords:
Acetone, Exhaled Breath, Diagnostic Diabetes Mellitus, Optical Quenching,Graphene Quantum dots (GQDs).

منابع:
ندارد

English References:
[1]Bogus¬awBuszewski, MartynaKesy, Tomasz Ligorand Anton Amann "Human exhaled air analytics: biomarkers of diseases",Biomed. Chromatogr. (2007), 21, 553–566. [2]CéliaLourenço and Claire Turner, "Breath Analysis in Disease Diagnosis: Methodological Considerations and Applications", Metabolites (2014), 4, 465-498. [3] Sara Salehi, EhsanNikan, Abbas Ali Khodadadi, YadollahMortazavi, "Highly sensitive carbon nanotubes–SnO2nanocomposite sensor for acetone detection in diabetes mellitus breath",Sensors and Actuators B 205 (2014), 261–267. [4]PrashanthMakaram, Dawn Owens,and Juan Aceros, "Trends in Nanomaterial-Based Non-Invasive Diabetes Sensing Technologies", Diagnostics (2014), 4, 27-46 [5]AmericandiabetesAssoclation, "Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus", Diabetes Care 33 (Supplement_1), (2009), S62–S69. [6]Emma Sotelo-Gonzalez, Mar?a T. Fernandez-Argüelles, Jose M. Costa-Fernandez, AlfredoSanz-Medel, "Mn-doped ZnS quantum dots for the determination of acetone by phosphorescence attenuation", AnalyticaChimicaActa, (2012), 712, 120– 126 [7]F. Daneshmand, S. Salmani, S. A. Najibi-Gehraz, M. H. MajlesAra, "Graphene quantum dots for the determination of acetone", ICNN Conferences, 2016, Karaj. Iran. [8] Hanjun Sun, Li Wu, Weili Wei, and XiaogangQu, "Recent advances in graphenequantumdots for sensing", Materials Today, (2013) Volume 16, Number 11, 433-442 [9]AlevDevrimGüçlü, PawelPotasz, MarekKorkusinski, PawelHawrylak, "Graphene Quantum Dots", Springer-Verlag Berlin Heidelberg,(2014). [10]Xin Ting Zheng, ArundithiAnanthanarayanan, Kathy QianLuo and Peng Chen, "Glowing Graphene Quantum Dots and Carbon Dots: Properties, Syntheses, and Biological Applications", small (2015), 11, No. 14, 1620–1636. [11]Yongqiang Dong, Jingwei Shao, Congqiang Chen, Hao Li, Ruixue Wang, Yuwu Chi, Xiaomei Lin, Guonan Chen, "Blue luminescent graphene quantum dots and grapheneoxide prepared by tuning the carbonization degree of citric acid", CARBON50 (2012) 4738–4743 [12]Youfu Wang and Aiguo Hu, "Carbon quantum dots: synthesis, properties and applications", J. Mater. Chem. C, (2014), 2, 6921–6939 [13]Stephen Colagiuri, "Global Guideline for Type 2 Diabetes", International Diabetes Federation, (2012). [14] L.J. Bellamy, "Advances in Infrared Group Frequencies, Infrared Spectra of Complex Molecules, Chapmanفایل مقاله
تعداد بازدید: 998
تعداد دریافت فایل مقاله : 31