فهرست

بررسی اپتیکی و الکتریکی اکسیدروی آلائیده با نیتروژن-آلومینیوم ساخته شده به روش سل-ژل کنترل‌شده

نشریه: سال دوم-شماره2-تابستان 1394 - مقاله 4   صفحات :  81 تا 86کد مقاله:
nm-2-2

مولفین:
نیوشا باقری
محمدحسین مجلس آرا: دانشگاه خوارزمی - فیزیک


چکیده مقاله:

در این پژوهش با بکارگیری آلایش دوگانه نیتروژن و آلومینیوم، موفق به ساخت اکسیدروی نوع مثبت با غلظت حامل‌های بالا از مرتبه 1019 شدیم. با کنترل و کاهش غلظت سورفکتانت بکار رفته دمای مورد نیاز برای عملیات حرارتی تا 450 درجه سانتی‌گراد کاهش یافت بدون اینکه از کیفیت خواص الکتریکی کاسته شود. جهت بررسی تاثیر آلایش انجام گرفته، نمونه آلائیده را با نمونه اکسیدروی خالص که با روش مشابه ساخته شده بود مورد بررسی الکتریکی و اپتیکی قرار دادیم، نتایج فوتولومینسانس نشان داد با آلایش، بخش عمده‌ای از عیوب ذاتی شبکه اکسیدروی خالص که در ایجاد حامل‌های اکثریت الکترون نقش اساسی دارند، حذف شدند. طیف مرئی-فرابنفش در هر دو لایه ‌اکسیدروی عبور بیش از 95 در ناحیه مرئی را نشان داد، با آلایش نیتروژن-آلومینیوم میزان این عبور افزایش یافت. نتایج آنالیزهای الکتریکی تبدیل اکسیدروی از نوع منفی به نوع مثبت را پس از آلایش دوگانه نشان دادند که با نتایج اپتیکی حاصل از طیف فوتولومینسانس نیز مطابقت دارد.


Article's English abstract:

a


کلید واژگان:
اکسید روی نوع مثبت، سل-ژل، فوتولومینسانس، خواص الکتریکی

منابع:


فایل مقاله
تعداد بازدید: 957
تعداد دریافت فایل مقاله : 25طراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورکطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک