فهرست

بررسی عددی جریان نانوسیال نیوتونی و غیرنیوتونی در یک میکروکانال تحت تاثیر چرخش و EDL

نشریه: تابستان 1398 - مقاله 9   صفحات :  71 تا 80کد مقاله:
nm-606

مولفین:
بهناز ارجمندکرمانی: دانشگاه هرمزگان - گروه مهندسی مکانیک
یونس بخشان: دانشگاه هرمزگان - گروه مهندسی مکانیک
سعید نیازی: دانشگاه هرمزگان - گروه مهندسی مکانیک


چکیده مقاله:

در این تحقیق سیال خون به دو صورت با در نظر گرفتن نیوتونی و غیرنیوتونی با درصد های غلظت ذرات متفاوت در داخل یک میکروکانال مستطیلی سه بعدی که در محفظه حول محور عمودی با سرعت زاویه¬ای ثابت دوران می¬کند. تحت تاثیر جریان الکتریکی مستقیم قرار دارد، بررسی عددی شده است . نتایج عددی در تعداد نانو ذرات متفاوت در سیال نیوتنی و غیر نیوتنی استخراج شد و مشاهده گردید که افزایش تعداد ذرات،افزایش سرعت سیال در جهات مختلف را نشان می دهد .با افزایش کسر حجمی ،فشار در امتدادکانال بیشتر می شود همچنین با بررسی عددی سرعت و نحوه توزیع ذرات نتیجه گیری شده است که تغییرات سرعت در سیال غیر نیوتنی بسیار کمتر از سیال نیوتنی می باشد و عملا جریان سیالات غیر نیوتنی به میدان الکتریکی قوی تر نیازمند است .


Article's English abstract:

In this research blood as a fluid with both Newtonian and non Newtonian viscosity with different volume fraction of nano particle in a 3D microchannel which is revolving around vertical direction with Electricity flow applies on Tow parallel faces Perpendicular to X axis. In different Nano particle volume fractions with Newtonian and non-newtonian viscosity result are obtained and results for velocity are showed numerical Results were determined that velocity of fluid is increased with increasing in volume fraction and The changes in the non-Newtonian fluid velocity are much lower than Newtonian fluids .In fact, the flow of non-Newtonian fluids requires a stronger electrical field.


کلید واژگان:
نانوذرات، سیال غیرنیوتونی، میکروکانال، نیروی الکتریکی، سرعت دورانی.

English Keywords:
Nano particle, Non-newtonian fluid, Microchannel, Electrical force, Angular velocity

منابع:

English References:
[1] P. Kaushik, P. Abhimanyu, P.K. Mondal, S. Chakraborty, Confinement effects on the rotational microflows of a viscoelastic fluid under electrical double layer phenomenon. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, No. 244, pp. 123-137, 2017. [2] Y. Huang, J.Chen, T. Wong, J.L. Liow, Experimental and theoretical investigations of non-Newtonian electro-osmotic driven flow in rectangular microchannels. Soft matter, Vol. 12, No.29,pp.6206-6213,2016. [3] M. Tajik Jamal-Aba, M. Dehghan, S. Saedodin, M. Sadegh Valipour, A. Zamzamian, An experimental investigation of rheological characteristicsofnon-Newtonian nanofluids. Journal of Heat and Mass Transfer Research (JHMTR) ,Vol. 1, No. 1, pp.17-23, 2014. [4] S.Chen, X. He, V. Bertola, M.Wang, Electro-osmosis of non-Newtonian fluids in porous media using lattice Poisson–Boltzmann method. Journal of colloid and interface science, No. 436, pp. 186-193,2014. [5] P.Ternik, , R. Rudolf, Laminar natural convection of non-Newtonian nanofluids in a square enclosure with differentially heated side walls. International Journal of Simulation Modelling, Vol.1, No.1 , pp. 5-16, 2013. [6] G. H. Tang, , P. X. Ye, W. Q. Tao, Electroviscous effect on non-Newtonian fluid flow in microchannels. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, Vol. 165, No. 7-8,pp. 435-440, 2010. [7] J. Y. Jung, J. Y. Yoo, Thermal conductivity enhancement of nanofluids in conjunction with electrical double layer (EDL). International Journal of Heat and Mass Transfer,Vol. 52, No. 1-2, pp. 525-528,2009. [8] C. T., Nguyen, F. Desgranges, N. Galanis, G. Roy, T. Maré, S. Boucher, H.A. Mintsa, Viscosity data for Al2O3–water nanofluid—hysteresis: is heat transfer enhancement using nanofluids reliable?. International Journal of Thermal Sciences, Vol. 47, No. 2, pp. 103-111, 2008. [9] R.A. Shankaran, Numerical simulation of flow of shear-thinning fluids in corrugated channels (Doctoral dissertation, Texas Aفایل مقاله
تعداد بازدید: 496
تعداد دریافت فایل مقاله : 17