فهرست

طراحی و شبیه سازی یک سیستم تبرید جذبی- اجکتوری خورشیدی مبتنی بر نانوسیال

نشریه: بهار ۱۳۹۷ - مقاله 2   صفحات :  13 تا 21کد مقاله:
nm-267

مولفین:
فتح اله پورفیاض
آسیه عزیزی زیارانی: دانشگاه تهران - انرژی های نو
علیبخش کسائیان: دانشگاه تهران - انرژی های نو
فاطمه راضی آستارائی: دانشگاه تهران -


چکیده مقاله:

پژوهش حاضر چرخه سردسازی نوینی را که بر پایه¬ی چرخه جذبی عمل می¬نماید و انرژی خورشیدی را برای تأمین انرژی مورد نیاز در ژنراتور بکار می¬گیرد، مورد بررسی قرار می¬دهد. برای جمع¬آوری انرژی خورشیدی از کلکتور سهموی استفاده می¬شود که در آن برای افزایش انتقال حرارت به سیال عامل از نانوسیال نانوذرات اکسید آلومینیوم در یک سیال پایه روغنی استفاده شده است. در بررسی جریان سیال در داخل لوله جاذب دیده می¬شود که با افزایش غظت نانوذرات، ضریب انتقال حرارت جابجایی نیز افزایش می¬یابد. همچنین استفاده از نانوسیال در مبدل حرارتی استفاده شده در ژنراتور، باعث بالا رفتن انتقال حرارت در ژنراتور و در نتیجه کاهش اندازه مبدل حرارتی در چرخه جذبی مورد نظر می¬شود. مزیت اصلی این پژوهش، بررسی تحلیلی چرخه نوین جذبی- اجکتوری به موازات بررسی استفاده از نانوسیال در کلکتور سهموی، و مطالعه تاثیرات پارامترهای موثر بر عملکرد سیستم و در بررسی استفاده از نانوسیال در سیستم¬های خورشیدی می¬باشد.


Article's English abstract:

In the present study, a novel refrigeration cycle which works on base the absorption refrigeration cycle and uses solar energy for supply energy in the generator, is investigated via computer simulation. For collecting the solar energy, a trough parabolic collector is used, and for enhancement the heat transfer to working fluid, the synthesis-baed nanofluid containing Al2O3 nanoparticles is used. The investigation of the fluid flow inside absorber tube shows that the convection heat transfer coefficient is increased as a result of increasing the volume fraction of the nanoparticles in nanofluid. Also, using the nanofluid in the heat exchanger inside the generator increases the heat transfer to the solution inside the generator and COP of the absorption cycle. The benefits of this research are, the analytical investigation of the new combined absorption-ejection refrigeration cycle which can gives a good understanding of the effect of different parameters on the system performance and investigation of the using nanofluid in the absorber tube of trough parabolic collector in the solar systems.


کلید واژگان:
تبرید جذبی، نانوسیال، کلکتور خورشیدی، نانوذرات

English Keywords:
Refrigeration Absorption cycle, nanofluid, solar collector, nanoparticles

منابع:

English References:
P. Lamp, F. Ziegler, “European research on solar-assissted airconditioning” International Journal of Refrigeration, vol. 21, pp. 89-99, 1998. K.F. Fong, T.T. Chow, C.K. Lee, Z. Lin, L.S. Chan, “Comparative study of different solar cooling systems for buildings in subtropical city” Solar Energy, vol. 84, pp. 227–244, 2010. C.O. Rivera, W. Rivera, “Modeling of an intermittent solar absorption refrigeration system operating with Ammonia–lithium nitrate mixture” Solar Energy Materialsفایل مقاله
تعداد بازدید: 1028
تعداد دریافت فایل مقاله : 14