فهرست

بررسی اثر ناخالصی مس بر قابلیت آنتی باکتریایی نانوذرات ZnSe آلاییده به مس علیه باکتری¬های گرم منفی اشریشیا کولای و سودوموناس آئروژینوزا

نشریه: تابستان ۱۳۹۷ - مقاله 8   صفحات :  179 تا 189کد مقاله:
nm-557

مولفین:
سعید ابراهیمی: دانشگاه ملایر - فیزیک
داریوش سوری: دانشگاه ملایر - فیزیک
مهدی قبولی: دانشگاه ملایر - زراعت و اصلاح نباتات


چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر، ابتدا نانوذرات ZnSe:Cu با درصدهای مختلف ناخالصی مس 0، 1/0، 75/0 و 5/1 درصد و همچنین ZnSe تحت تابش مایکروویو به مدت 6 دقیقه به روش آبی تهیه شده و سپس، خواص آنتی باکتریایی آن¬ها روی دو باکتری گرم منفی اشریشیا کولای و سودوموناس آئروژینوزا، به روش انتشار دیسک مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش به منظور سنتز نانوذرات مذکور، پودرهای سلنیوم و سدیم بوروهیدرید به عنوان مواد اولیه تهیه منبع یون سلنیوم و استات روی به عنوان منبع یون روی مورد استفاده قرار گرفته است. با تنظیم pH محلول روی مقدار 2/11، از تیوگلیکولیک اسید TGA به عنوان عامل پوششی جهت ممانعت از کلوخه¬ای شدن نانوذرات سنتز شده استفاده شده است. نتایج مشخصه¬نگاری پراش پرتو ایکس و طیف سنجی فرابنفش- مرئی محلول حاوی نانوذرات نشان دهنده گستره¬ی 14/2-94/1 برای اندازه نانوذرات و گاف حدودeV 65/3-5/3 می¬باشد. جهت مطالعه خاصیت آنتی باکتریایی نمونه¬ها، ابتدا باکتری¬های اشریشیا کولای و سودوموناس آئروژینوزا بر محیط کشت مولر هینتون آگار تلقیح شد و سپس دیسک¬های بارگذاری شده توسط نانوذرات مورد مطالعه بر روی آن¬ها قرار گرفت. پس از گذشت 18 ساعت از ماندگاری نمونه¬های نهایی در انکوباتور، قطر هاله¬های ممانعت از رشد هر باکتری میزان حساسیت آن¬ها اندازه¬گیری شد. یافته¬های این پژوهش حاکی از آن است که این نانوذرات دارای خاصیت آنتی باکتریایی قابل توجهی بر روی باکتری¬های گرم منفی اشریشیا کولای و سودوموناس آئروژینوزا می¬باشند و قابلیت استفاده در حوزه داروهای آنتی باکتری را دارا می¬باشند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که بیشترین فعالیت نانوذرات آلاییده، مربوط به درصد ناخالصی مس 5/1 روی باکتری اشرشیا کولای می¬باشد. همچنین نمونه بدون ناخالصی تهیه شده تحت زمان تابش مایکروویو به مدت 6 دقیقه، دارای بیشترین فعالیت آنتی باکتریایی برای باکتری سودوموناس آئروژینوزا بود.


Article's English abstract:

: in the present research, ZnSe:Cu nanoparticles with different Cu-dopant content were synthesized by aqueous method, and their antibacterial properties on two Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa gram negative bacteria were investigated. Results of XRD and UV- Visible spectroscopy, show the range of 1.94-2.14 for particles size and 3.50-3.65 eV for energy gap. To study the antibacterial properties, Escherichia coli and Pseudomonas bacteria were used as strain tests. Results of this research imply on that these nanoparticles have considerable antibacterial activity against the mentioned gram-negative bacteria, and have the usage ability in the field of antibacterial drugs. The highest antibacterial activity is devoted to the 1.5 Cu-doped nanoparticles on Escherichia coli. Also the undoped sample prepared under 6 min microwave irradiation had the highest antibacterial activity against the Pseudomonas aeruginosa.


کلید واژگان:
نانوذرات ZnSe، ZnSe:Cu، تابش¬ مایکروویو، خاصیت آنتی باکتریایی، روش انتشار دیسک.

English Keywords:
ZnSe nanoparticles, ZnSe:Cu, Microwave irradiation, Antibacterial property, Disc diffusion method

منابع:
[1] G. F. Webb, E. M. C. D’Agata, P. Magal, S. Ruan,“A model of antibiotic resistant bacterial epidemics in hospitals,” mathematical population dynamics, 102, 13343-13348, 2005. [2] K. Krishnamoorthy, G. Manivannan, S.J. Kim, K. Jeyasubramanian, M. Premanathan,“ Antibacterial activity of MgO nanoparticles based on lipid peroxidation by oxygen vacancy,” Journal of Nanoparticle Research, 14:1063, 2012. [3] D. Bhattacharya, B. Saha, A. Mukherjee, C. R. Santra, P. Karmakar,“ Gold nanoparticles conjugated antibiotics: stability and functional evaluation,” Nanoscience and Nanotechnology, 2, 14-21, 2012. [4] D. Lin, B. Xing, “Phytotoxicity of nanoparticles: Inhibition of seed germination and root growth,” Environmental Pollution, 150, 243-250, 2007. [5] س. ن. کریمی پور، ا. تنومند، و ص. رستم نیا،” ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره بر روی اسینتوباکتر بومانی ،“ مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا ،6(2)، 264-270، 1391. [6] P. Hosseinkhani, A. M. Zand, S. Imani, M. Rezayi,

English References:
[1] G. F. Webb, E. M. C. D’Agata, P. Magal, S. Ruan,“A model of antibiotic resistant bacterial epidemics in hospitals,” mathematical population dynamics, 102, 13343-13348, 2005. [2] K. Krishnamoorthy, G. Manivannan, S.J. Kim, K. Jeyasubramanian, M. Premanathan,“ Antibacterial activity of MgO nanoparticles based on lipid peroxidation by oxygen vacancy,” Journal of Nanoparticle Research, 14:1063, 2012. [3] D. Bhattacharya, B. Saha, A. Mukherjee, C. R. Santra, P. Karmakar,“ Gold nanoparticles conjugated antibiotics: stability and functional evaluation,” Nanoscience and Nanotechnology, 2, 14-21, 2012. [4] D. Lin, B. Xing, “Phytotoxicity of nanoparticles: Inhibition of seed germination and root growth,” Environmental Pollution, 150, 243-250, 2007. [5] ?. ?. ????? ???? ?. ??????? ? ?. ???? ????” ??????? ?????? ?? ????????? ???????? ???? ?? ??? ??????????? ?????? ?“ ???? ??????? ???? ????? ??? ?6(2)? 264-270? 1391. [6] P. Hosseinkhani, A. M. Zand, S. Imani, M. Rezayi,فایل مقاله
تعداد بازدید: 1779
تعداد دریافت فایل مقاله : 41