فهرست

سنتز نانوساختارهای متنوع اکسید روی با کنترل پارامترهای مختلف یک روش ترموشیمیاییکد مقاله:
nm-278

مولفین:
علی محمدصادقی پور: دانشگاه ولی عصر رفسنجان - گروه فیزیک
مسعود کریمی پور: دانشگاه ولیعصر رفسنجان - دانشکده فیزیک
مهدی ملایی: دانشگاه ولی عصر رفسنجان - دانشکده علوم پایه


چکیده مقاله:

در این پژوهش نانوساختارهای متنوعی از اکسیدروی با کنترل مؤلفه های مختلف از طریق اصلاح روش هیدروترمال و ایجاد یک روش ترموشیمیایی و حذف اتوکلاو از سیستم هیدروترمال بدست آمدند. مؤلفه های بررسی شده عبارتند از: نوع حلال آب و اتانول، حضور زیرلایه، دما و مدت زمان انجام واکنش ترموشیمیایی و حتی بکار گیری تابش ماکروویو بعد از مرحله ترموشیمیایی. ریخت‌شناسی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مطالعه شد. نتایج نشان می دهد، در زمان 17 ساعت واکنش ترموشیمیایی با افزایش دما از 80 درجه سانتیگراد به 100درجه سانتیگراد، ریخت نانو ساختار از نانومیله به نانوصفحات بهم بافته تغییر کرد و با اضافه کردن یک دقیقه ماکروویو به محلول با 17 ساعت واکنش ترموشیمیایی در دمای 100درجه سانتی گراد، ریخت نانولوله بدست آمد. تنوع بسیار زیاد ساختارهای بدست آمده روش ارایه شده را مناسب برای تولید انواع نانوساختارهای اکسید روی نشان می دهد.


Article's English abstract:

In this work, various nanostructures of ZnO were synthesized through a modified hydrothermal method and removing of autoclave from the hydrothermal system, different parameters were studied such as solvent typeethanol or water, presence of substarte, temperature and duration of thermochemical reaction and finally introduction of microwave irradiation after thermochemical reactions. Morphology was studied using Scanning Electron Microscope. The results showed that with the increase of reaction temperature from 80 oc to 100 oc, the morphology changed dramatically from nanorods to entangled nanosheets. An application of one minute of microwave irradiation resulted in the change of morphology of nanostructures to nanotubes.


کلید واژگان:
اکسید روی، نانوساختار، ریخت شناسی، ترموشیمیایی

English Keywords:
ZnO, Nanostructures, morphology, Thermochemcal approach

منابع:
سروری، محسن ؛ « اصول سنتز نانوذرات با روش ترسیب شیمیایی »؛ سیستم آموزش فناوری نانو، جلسه2.

English References:
[1] Fan Z. and Lu J. G., “Zinc Oxide Nanostructures: Synthesis and Properties”, J Nanosciفایل مقاله
تعداد بازدید: 154
تعداد دریافت فایل مقاله : 2