فهرست

استفاده از نانوذرات اکسید آهن مگنتیت در جداسازی نفت از آب

نشریه: سال دوم-شماره ۱-بهار ۱۳۹۴ - مقاله 7   صفحات :  41 تا 47کد مقاله:
nm-127

مولفین:
جلیل بدراقی: نانو-بایو ساختارهای کاربردی - دانشگاه شهید بهشتی
الهه پورفخرایی: پژوهشکده علوم پایه کاربردی - گروه فیزیک


چکیده مقاله:

آلودگی¬های نفتی از مشکلات اجتناب¬ناپذیری است که کشور ایران به عنوان کشوری نفت¬خیز با آن روبه¬رو است. بسیاری از این آلودگی¬ها در اکوسیستم¬های آبی رخ می¬دهد که سبب مرگ بسیاری از آبزیان، ورود آنها به زنجیره غذایی و مشکلات سلامتی جوامع بشری می¬شود. برای حل این مشکل تدابیری اندیشیده شده که استفاده از نانوذرات به عنوان روشی نوین مطرح است. در این طرح سنتز نانوذرات اکسیدآهن مگنتیت با هدف روشی کاربردی برای جدایش نفت از آب به کار گرفته شده است. این نانوذرات سازگازی زیستی داشته و با استفاده از خاصیت مغناطیسی قابل هدایت و بازیابی هستند. طبق نتایج آزمایش جدایش نفت از آب به خوبی صورت پذیرفت و نفت حاصل در آنالیز گاز کروماتوگرافی تغییر معناداری نشان نداد. با توجه به نتایج این پژوهش نفت جدا شده قابل بازیابی بوده و می توان آن را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند و از هدر رفت سرمایه¬ی ملی جلوگیری نمود.


Article's English abstract:

Oil contaminations are a problem that Iran, as a country having oil reserves, faces it. These contaminations mostly occur in aquatic ecosystems and cause death of many aquatic organisms, their entrance in food chain, and health problems in human societies. Many solutions have been proposed for this problem and using nanoparticles has been introduced as a new approach. In this project, iron oxide nanoparticles have been synthesized in order to be used in separating petroleum from water. These nanoparticles are biocompatible and could be directed and recovered by magnetism. Based on our experiments, nanoparticles were successful in separating petroleum from water. Furthermore, the recovered petroleum was analyzed by Gas Chromatography and showed no significant change. According to the results of current investigation, the separated petroleum could be recovered and returned to the economic cycle of the country and inhibit the loss of national wealth.


کلید واژگان:
آلودگی نفتی، اکوسیستم آبی، نانوذرات اکسید آهن، بازیابی نفت.

English Keywords:
Oil contaminations, aquatic ecosystem, Iron oxide nanoparticles, Oil recovery.

منابع:

English References:
[1] K. A. Kvenvolden and C. K. Cooper, “Natural seepage of crude oil into the marine environment,” Geo-Marine Lett., vol. 23, no. 3–4, pp. 140–146, 2003. [2] S. L. Hollaway, G. M. Faw, and R. K. Sizemore, “The bacterial community composition of an active oil field in the Northwestern Gulf of Mexico,” Mar. Pollut. Bull., vol. 11, no. 6, pp. 153–156, 1980. [3] C. Holliger, S. Gaspard, G. Glod, C. Heijman, W. Schumacher, R. P. Schwarzenbach, and F. Vazquez, “Contaminated environments in the subsurface and bioremediation: organic contaminants,” FEMS Microbiol. Rev., vol. 20, no. 3–4, pp. 517–523, 1997. [4] L. LaConte, N. Nitin, and G. Bao, “Magnetic nanoparticle probes,” Mater. Today, vol. 8, no. 5, pp. 32–38, 2005. [5] D. Patel, J. Y. Moon, Y. Chang, T. J. Kim, and G. H. Lee, “Poly (D, L-lactide-co-glycolide) coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles: Synthesis, characterization and in vivo study as MRI contrast agent,” Colloids Surfaces A Physicochem. Eng. Asp., vol. 313, pp. 91–94, 2008. [6] M. Zhao, L. Josephson, Y. Tang, and R. Weissleder, “Magnetic sensors for protease assays,” Angew. Chemie Int. Ed., vol. 42, no. 12, pp. 1375–1378, 2003. [7] E. Duguet, S. Mornet, S. Vasseur, F. Grasset, P. Veverka, G. Goglio, A. Demourgues, J. Portier, and E. Pollert, “Magnetic nanoparticle design for medical applications,” Prog. Solid State Chem., vol. 34, no. 2–4, pp. 237–247, 2006. [8] P. D. Stevens, J. Fan, H. M. R. Gardimalla, M. Yen, and Y. Gao, “Superparamagnetic nanoparticle-supported catalysis of Suzuki cross-coupling reactions,” Org. Lett., vol. 7, no. 11, pp. 2085–2088, 2005. [9] Y. Jun, J. Choi, and J. Cheon, “Heterostructured magnetic nanoparticles: their versatility and high performance capabilities,” Chem. Commun., no. 12, pp. 1203–1214, 2007. [10] W. Wu, Q. He, and C. Jiang, “Magnetic iron oxide nanoparticles: synthesis and surface functionalization strategies,” ChemInform, vol. 40, no. 24, p. i, 2009. [11] J. Lee, T. Isobe, and M. Senna, “Magnetic properties of ultrafine magnetite particles and their slurries prepared via in-situ precipitation,” Colloids Surfaces A Physicochem. Eng. Asp., vol. 109, pp. 121–127, 1996. [12] S. Sun and H. Zeng, “Size-controlled synthesis of magnetite nanoparticles,” J. Am. Chem. Soc., vol. 124, no. 28, pp. 8204–8205, 2002. [13] J. Vidal-Vidal, J. Rivas, and M. A. Lopez-Quintela, “Synthesis of monodisperse maghemite nanoparticles by the microemulsion method,” Colloids Surfaces A Physicochem. Eng. Asp., vol. 288, no. 1, pp. 44–51, 2006. [14] A. B. Chin and I. I. Yaacob, “Synthesis and characterization of magnetic iron oxide nanoparticles via w/o microemulsion and Massart’s procedure,” J. Mater. Process. Technol., vol. 191, no. 1, pp. 235–237, 2007. [15] Z. Jing and S. Wu, “Synthesis and characterization of monodisperse hematite nanoparticles modified by surfactants via hydrothermal approach,” Mater. Lett., vol. 58, no. 27, pp. 3637–3640, 2004. [16] W. Wu, Q. He, R. Hu, J. Huang, H. Chen, Rare Metal Mater. Eng., vol. 34, no 238, 2007.فایل مقاله
تعداد بازدید: 1592
تعداد دریافت فایل مقاله : 100طراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورکطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک