فهرست

خواص نوری نقاط کوانتومی CdS سنتز شده به روش آلی-فلزی

نشریه: سال اول-شماره4-زمستان1393 - مقاله 4   صفحات :  223 تا 230مولفین:
فرزانه عربپور رق آبادی
مهرداد کوکبیمهندسی پلیمر
وحید احمدی
غلامرضا عبائیانی


چکیده مقاله:

در این تحقیق، از روش آلی-فلزی برای سنتز نقاط کوانتومی کادمیوم سولفاید (CdS) استفاده‌شده و اثر عوامل موادی و فرایندی بر اندازه، خواص نوری و ترکیب نانوبلورها در نظر گرفته شد. طولانی شدن زمان سنتز، موجب افزایش نانوبلورها از nm 2 به nm 5 و کاهش نوار ممنوعه از 8/2 به eV 4/2 شد. همچنین، با افزایش نسبت مولی S به Cd در محلول پیش‌ماده، درصد مولی S در نانوبلورهای CdS بیشتر شده، ذرات بزرگ‌تری در زمان کمتری تشکیل شد. در حین سنتز، نانوخوشه‌هایی با اندازه مجیک ظاهر، سپس ناپدید می‌شوند. آن‌ها با افزایش نسبت مولی S به Cd در زمان‌های طولانی‌تر مشاهده می‌شوند. اندازه‌گیری ثوابت نوری نشان داده که ضریب شکست نانوبلورها با بزرگ‌تر شدن اندازه آن‌ها افزایش‌یافته، مستقیماً به بخش حقیقی ثابت دی‌الکتریک وابسته است.


Article's English abstract:

In this work, organometallic method was employed to synthesis cadmium sulfie (CdS) quantum dots and the effct of material and process parameters were considered on the size, optical properties and composition of nanocrystals. Longer synthesis time caused increase in nanocrystal size from 2 to 5nm and decrease in band gap from 2.8 to 2.4 eV. Also, by increasing S to Cd molar ratio in precursor solution, S molar percentage increased in CdS nanocrystals and larger particles formed at lower reaction time. During synthesis, some magic-sized nanoclusters were formed then disappeared. Thse could be observed in longer time at higher S to Cd molar ratio. Optical constants measurements showed nanocrystals refractive indices increase by larger nanocrystal size and directly depend on the real part of dielectric constant.


کلید واژگان:
نقاط کوانتومی، کادمیم سولفاید، روش آلی- فلزی، شاخص انکسار، ضریب خاموشی

English Keywords:
Quantum Dots; Cadmium Sulfie; Organometallic Method; Refractive Index; Extinction Coeffient

منابع:


فایل مقاله
تعداد بازدید: 1921
تعداد دریافت فایل مقاله : 69طراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورکطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک