فهرست

سوئیچ نوری قابل تنظیمِ مبتنی بر نانولوله‌ی کربنی چندجداره

نشریه: سال دوم-شماره2-تابستان 1394 - مقاله 6   صفحات :  97 تا 101کد مقاله:
nm-142

مولفین:
سینا سلیمانی: دانشگاه تبریز-دانشکده فناوری های نوین - دانشگاه تبریز
سعید گل محمدی: دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی نانوفناوری


چکیده مقاله:

در این مقاله با یک روش جدید که بر اساس مختصات سیلندری می‌باشد، به معرفی تابع دی‌الکتریک غیرایزوتروپیک برای نانولوله‌ی کربنی چندجداره پرداخته شده است. نانولوله‌ای با شعاع داخلی 22 نانومتر و شعاع خارجی 25 نانومتر که داخل آن با ماده‌ی دی‌الکتریک پلی‌سیلیکون پر شده است برای هدایت امواج نوری بصورت پلاسمون پلاریتون‌های سطحی مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به قابل تغییر بودن سطح فرمی در صفحات گرافنیِ نانولوله، با اعمال میدان الکتریکی هدایت دینامیک آن را در نقطه‌ای تغییر داده‌ایم که از هدایت پلاسمون پلاریتون‌های سطحی جلوگیری کرده و می‌تواند به عنوان یک سوئیچ نوری عمل نماید.


Article's English abstract:

In this paper we utilized a new method in definition of anisotropic permittivity function of multi-wall carbon nanotubes, which is based on cylindrical coordination. Nanotube with inner radius of 22nm and outer radius of 25nm and having its inside filled with poly-silicon as a dielectric material, utilized for guiding surface plasmon polariton waves. Thanks to adjustable Fermi level of graphene sheets in nanotube, we can change dynamic conductivity of them by applying external electric field and design a tunable plasmonic switch.


کلید واژگان:
پلاسمون پلاریتون‌های سطحی، تابع دی‌الکتریک، غیرایزوتروپیک، گرافن، نانولوله‌های کربنی چندجداره.

منابع:


فایل مقاله
تعداد بازدید: 1270
تعداد دریافت فایل مقاله : 33طراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورکطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک