فهرست

سوئیچ نوری قابل تنظیمِ مبتنی بر نانولوله‌ی کربنی چندجداره

نشریه: سال دوم-شماره ۲-تابستان ۱۳۹۴ - مقاله 6   صفحات :  97 تا 101کد مقاله:
nm-142

مولفین:
سینا سلیمانی: دانشگاه تبریز-دانشکده فناوری های نوین - دانشگاه تبریز
سعید گل محمدی: دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی نانوفناوری


چکیده مقاله:

در این مقاله با یک روش جدید که بر اساس مختصات سیلندری می‌باشد، به معرفی تابع دی‌الکتریک غیرایزوتروپیک برای نانولوله‌ی کربنی چندجداره پرداخته شده است. نانولوله‌ای با شعاع داخلی 22 نانومتر و شعاع خارجی 25 نانومتر که داخل آن با ماده‌ی دی‌الکتریک پلی‌سیلیکون پر شده است برای هدایت امواج نوری بصورت پلاسمون پلاریتون‌های سطحی مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به قابل تغییر بودن سطح فرمی در صفحات گرافنیِ نانولوله، با اعمال میدان الکتریکی هدایت دینامیک آن را در نقطه‌ای تغییر داده‌ایم که از هدایت پلاسمون پلاریتون‌های سطحی جلوگیری کرده و می‌تواند به عنوان یک سوئیچ نوری عمل نماید.


Article's English abstract:

In this paper we utilized a new method in definition of anisotropic permittivity function of multi-wall carbon nanotubes, which is based on cylindrical coordination. Nanotube with inner radius of 22nm and outer radius of 25nm and having its inside filled with poly-silicon as a dielectric material, utilized for guiding surface plasmon polariton waves. Thanks to adjustable Fermi level of graphene sheets in nanotube, we can change dynamic conductivity of them by applying external electric field and design a tunable plasmonic switch.


کلید واژگان:
پلاسمون پلاریتون‌های سطحی، تابع دی‌الکتریک، غیرایزوتروپیک، گرافن، نانولوله‌های کربنی چندجداره.

English Keywords:
Anisotropic, Graphene, Multi-wall carbon nanotube, Permittivity function, Surface plasmon polaritons.

منابع:

English References:
[1] N. Grigorenko, M. Polini, and K. S. Novoselov, “Graphene plasmonics,” Nature photonics. Vol. 6, no. 749-758, 2012. [2] J. S. Gomez-Diaz and P. Carrier, “Graphene-based plasmonic switches at near-infrared frequencies.” Optics express. Vol. 21 no.15490, 2013. [3] F. H. Koppens, D. E. Chang, and F. J. G. De Abajo, “graphene plasmonics: A platform for strong light-matter interactions.” Nano lett. Vol. 11 no. 3370-3377, 2011. [4] H. Butt, Q. Dai, T. D. Wilkinson and G. A. J. Amaratunga, “Negative index photonic crystal lenses based on carbon nanotube arrays” Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications. Vol. 10 no. 499–505, 2012. [5] L.A. Falkovsky “Optical properties of graphene” , Journal of Physics: Conference Series. Vol. 129 no. 012004, 2008. [6] J. Hao, G. W. Hanson “Infrared and Optical Properties of Carbon Nanotube Dipole Antennas”, IEEE Transactions on Nanotechnology. Vol. 5, no. 6, 2006. [7] S. Lamata, P. Alonso-Gonza?lez, R. Hillenbrand and A.Yu. Nikitin “Plasmons in Cylindrical 2D Materials as a Platform for Nanophotonic Circuits” ACS photonics, Vol. 2, no. 280–286, 2015. [8] J. Lao, J. Tao, Q. J. Wang and X. G. Huang “Tunable graphene-based plasmonic waveguides: nano modulators and nano attenuators”, Laser Photonics Rev. Vol. 8, No. 4, 569–574, 2014. [9] T. Lin , Y. P. Lai , K. H. Wu and J. M. Liu “Terahertz Optoelectronic Property of Graphene: SubstrateInduced Effects on Plasmonic Characteristics” Appl. Sci. Vol. 4(1), no. 2841, 2014. [10] J. A. Berres and G. W. Hanson “Multiwall Carbon Nanotubes at RF-THz Frequencies Scattering, Shielding, Effective Conductivity, and Power Dissipation” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 59, no. 8, 2011. [11] M. V. Shuba, G. Ya. Slepyan, and S. A. Maksimenko “Theory of multiwall carbon nanotubes as waveguides and antennas in the infrared and the visible regimes” PHYSICAL REVIEW B Vol. 79, no. 155403, 2009.فایل مقاله
تعداد بازدید: 1429
تعداد دریافت فایل مقاله : 34طراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورکطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک