فهرست

بررسی قابلیت نانوبیوحسگر تشدید پلاسمون سطح در تشخیص باکتری ویبریوکلرا، عامل وبا

نشریه: سال دوم-شماره1-بهار 1394 - مقاله 1   صفحات :  1 تا 5کد مقاله:
nm-107

مولفین:
رمضانعلی طاهری
رمضانعلی طاهری: دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران - گروه مهندسی علوم زیستی
علی حسین رضایان : دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران - گروه مهندسی علوم زیستی
فرشته رحیمی: دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران - گروه مهندسی علوم زیستی
جواد محمد نژاد آروق: دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران - گروه مهندسی علوم زیستی
مهدی کمالی: دانشگاه علوم پزشکی بقیه اللهعج - مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی
فاطمه صابری: دانشگاه علوم پزشکی بقیه اللهعج - مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی


چکیده مقاله:

فناوریهای نوین حسگر زیستی می توانند به طور دقیق و سریع شناسایی ترکیبات زیستی را انجام دهد. یکی از این فناوریها، حسگری مرز دانشی بر پایه تشدید پلاسمون سطح )SPR( است که بر اساس خواص نوری خود قادر به اندازهگیری بسیار حساس و اختصاصی میانکش های بیوملکولها بدون تاخیر زمانی می باشند. این فناوری بدون نیاز به برچسب گذاری و در زمان واقعی میتواند ویژگیهای میانکشهای بیوملکولی )مثل الیگونوکلئوتیدها، پروتئینها، با کتریها( بر روی سطح، از جمله سرعت وا کنش، تمایل و غلظت میانکش های سطحی را ّکمی نماید. در این مقاله قابلیت نانوبیوحسگر تشدید پلاسمون سطح در تشخیص با کتری ویبریو کلرا )عامل وبا( با استفاده از یک دستگاه تشدید پلاسمون سطح دوکاناله مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا تراشه حسگر پس از تشکیل تک لایه خود آرا )SAM(11- مرکاپتوآندکانوئیک اسید بر روی سطح طلای تراشه حسگر به صورت کوالان با آنتی بادی اختصاصی علیه ویبریو کلرا تثبیت شده و سپس رقتهای معین این با کتری با آنتیبادی تثبیت شده میانکنش کرده و از روی پاسخهای دریافت شده نمودار استاندارد ارتباط بین تعداد با کتری و حدا کثر پاسخ ترسیم گردید. اختصاصیت تشخیص با برهم کنش چند با کتری غیر ویبروکلرا با سطح تراشه نیز مطالعه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که حسگر ایمنی طراحی شده دارای حساسیت و اختصاصیت لازم برای تشخیص با کتری ویبریو کلرا با سرعت مطلوب بوده و می تواند به عنوان یکی از گزینه های تشخیصی برای این با کتری مطر ح گردد


Article's English abstract:

Surface plasmon resonance SPR sensors are an optical platform capable of highly sensitive and specific measuring of biomolecular interactions in real-time. This label-free technology can quantify the kinetics, affinity and concentration of surface interactions. SPR sensors have been used to detect bacterial pathogens in clinical and food-related samples. SPR-based immunosensors that coupled with a specific antigen-antibody reaction, have become a promising tool for the quantification of bacteria as it offers sensitive, specific, rapid, and label-free detection. In this paper, we evaluated application of a SPR-based immunosensor for detection of Vibrio cholerae causative agent of cholera by a dual channel Surface plasmon resonance device. At first a Self Assembled MonolayerSAM of 11-Mercaptoundecanoic acid was formed on sensor chip and after that antibody against Vibrio cholera was immobilized on chip covalently. Then different dilutions of Vibrio cholera cultures was passed on immobilized antibody and the response of SPR was recorded. The specificity of this nanobiosensor was studied by interaction of some non Vibrio cholera bacteria.


کلید واژگان:
تشخیص باکتری، رزونانس پلاسمون سطحی، نانوبیوحسگر، ویبریو کلرا

English Keywords:
Bacterial detection, Surface plasmon resonance, Nanobiosensor, Vibrio cholerae.

منابع:

English References:
[1] R. B. M. Schasfoort and A. J. Tudos, Handbook of surface plasmon resonance. Royal Society of Chemistry, 2008. [2] J. Homola, Surface plasmon resonance based sensors, vol. 4. Springer Science & Business Media, 2006. [3] N. J. Mol and M. J. E. Fischer, Surface plasmon resonance: methods and protocols. Springer Science & Business Media, 2010. [4] J. Homola, S. S. Yee, and G. Gauglitz, “Surface plasmon resonance sensors: review,” Sensors Actuators B Chem., vol. 54, no. 1, pp. 3–15, 1999. [5] J. X. J. Zhang and K. Hoshino, Molecular Sensors and Nanodevices: Principles, Designs and Applications in Biomedical Engineering. William Andrew, 2013. [6] R. Charlermroj, M. Oplatowska, O. Gajanandana, O. Himananto, I. R. Grant, N. Karoonuthaisiri, and C. T. Elliott, “Strategies to improve the surface plasmon resonance-based immmunodetection of bacterial cells,” Microchim. Acta, vol. 180, no. 7–8, pp. 643–650, 2013. [7] P. N. Abadian, C. P. Kelley, and E. D. Goluch, “Cellular analysis and detection using surface plasmon resonance techniques,” Anal. Chem., vol. 86, no. 6, pp. 2799–2812, 2014. [8] M. Zourob, S. Elwary, and A. P. F. Turner, Principles of Bacterial Detection: Biosensors, Recognition Receptors and Microsystems: Biosensors, Recognition Receptors, and Microsystems. Springer Science & Business Media, 2008. [9] Ö. Torun, ?. H. Boyac?, E. Temür, and U. Tamer, “Comparison of sensing strategies in SPR biosensor for rapid and sensitive enumeration of bacteria,” Biosens. Bioelectron., vol. 37, no. 1, pp. 53–60, 2012. [10] V. Perumal and U. Hashim, “Advances in biosensors: Principle, architecture and applications,” J. Appl. Biomed., vol. 12, no. 1, pp. 1–15, 2014.فایل مقاله
تعداد بازدید: 1124
تعداد دریافت فایل مقاله : 46طراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورکطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک