فهرست

اثر بر همکنش با گلوتامات بر انحلال نانولوله ی کربنی دوپه شده با لیتیم

نشریه: بهار ۱۳۹۷ - مقاله 5   صفحات :  41 تا 46کد مقاله:
nm-291

مولفین:
پروانه احمدی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق،تهران - گروه شیمی، دانشکده علوم پایه
سپیده کتابی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق -


چکیده مقاله:

نانولوله ها کاربرد های بیولوژیکی فراوانی دارند، ولی قابلیت حل شدن ضعیف آن ها در محلولهای فیزیولوژیکی مانعی بزرگ برای مطالعه در این شاخه از نانو تکنولوژی می باشد . در واقع پیش شرط سازگاری بیولوژیکی نانولوله ها ، افزایش حلالیت آنها است. بررسی حلالیت نانولوله های مورد استفاده در سیستمهای بیولوژیکی هدف اصلی این مطالعه است. ابتدانانو لوله کربنی دوپه شده با لیتیم و کمپلکس گلوتامات آن با استفاده از محاسبات مکانیک کوانتمی مدل سازی شدند و در محیط آبی قرار گرفتند. سپس شبیه سازی مونت کارلو به منظور بررسی انحلال ساختارهای مربوطه در آب مورد استفاده قرار گرفت. محاسبات انرژی آزاد انحلال ترکیبات نشان داد که در اثر برهم کنش نانو لوله کربنی دوپه شده با لیتیم و آمینو اسید گلوتامات انحلال آن در محیط آبی افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که بر همکنشهای الکترواستاتیک بیشترین سهم را در حلالیت نانولوله پس از بر همکنش با گلوتامات دارد.


Article's English abstract:

Due to the application of nanotubes in biological systems, low solubility of these nano materials is an important problem in this field of nanotechnology. Therefore, study of the solvation of bio-applicable nanotubes was the aim of this research. Li doped carbon nanotube and its glutamate complex were first modeled by quantum mechanical calculations and then Monte Carlo simulations were applied to study their solubility in water. The solvation free energy computations show that the interaction of Li doped carbon nanotube with glutamate amino acid, increase its solvation in aqueous solution. The results were also indicated that electrostatic interactions play a distinctive contribution in the solvation of nanotube after interaction with glutamate.


کلید واژگان:
شبيه سازی مونت کارلو، نانولوله کربنی ،لیتیم، انرژی آزاد انحلال ، گلو تامات

English Keywords:
Monte Carlo simulation, carbon nanotube, lithium, solvation free energy, glutamate

منابع:

English References:
[1] A.Jorio, G. Dresselhaus, , M. S. DresselhausCarbon Nanotubes: Advanced Topics in the Synthesis, Structure, Properties and Applications,Springer: Berlin, 2008. [2] R. C.Haddon, Guest Ed. Special issue on Carbon Nanotubes. Acc. Chem. Res., 35(2002) 997-1113. [3] C. N. R.Rao, B. C.Satishkumar, A. Govindaraj, M. Nath, ChemPhysChem, 2(2001) 78–105. [4] F.Kreupl, Carbon Nanotubes in Microelectronic Applications; Wiley- VCH: Germany, 2008. [5] F.Cataldo, T.Da Ros, Medicinal Chemistry and Pharmacological Potential of Fullerenes and Carbon Nanotubes; Springer: Berlin, 2008. [6] ] Z .Tian, Y .Shi, M .Yin, et al., Functionalized Multiwalled Carbon Nanotubes-anticancer Drug Carriers: Synthesis, Targeting Ability and Antitumor activity. Nano Biomed. Eng., 3(3)( 2011), 157-162 . [7] Z.Chen, H. Meng, G. Xing, C. Chen, Y. Zhao, Toxicological and Biological Effects of Nanomaterials. Int. J. Nanotechnol., 4(2007) 179–196. [8] C. A.Dyke, J. M. Tour, J. Phys. Chem. A, 108 (51)( 2004), 11151–11159. [9] Y.Lin, L. F.Allard, Y. P. Sun, J. Phys. Chem. B, 108 (12)( 2004), 3760–3764. [10] A.Bianco, K. Kostarelos, C. D.Partidos, M. Prato, Chem. Commun., 5(2005) 571–577. [11] L.Lacerda, A. Bianco, M. Prato, K.Kostarelos, J. Mater. Chem., 18(2008) 17–22. [12] F.Lu, L. Gu, M. J. Meziani, X. Wang, P. G.Luo, L. M. Veca, L. Cao, Y. P. Sun, Adv. Mater., 21(2009), 139–152. [13]M. Shim, N.W.S. Kam, R.J. Chen, Y. Li, and H. Dai, Functionalization of carbon nanotubes for biocompatibility and biomolecular recognition. Nano Lett., 2(2002) 285–288 . [14] B.I. Kharisov, O.V. Kharissova, H.L. Gutierrez, U.O. Méndez ,Ind Eng Chem Res ,48(2009) 572–590. [15] G. A. Petersson, M. A. Al-Laham ,A complete basis set model chemistry. II. Open-shell systems and the total energies of the first-row atoms. J Chem Phys, 94(1991) 6081-6090. [16] Gaussian 09, M. J. Frischفایل مقاله
تعداد بازدید: 968
تعداد دریافت فایل مقاله : 7