فهرست

تقارن و توپولوژی نانومخروط‌ها

نشریه: سال اول-شماره4-زمستان1393 - مقاله 6   صفحات :  239 تا 248مولفین:
فاطمه کوره پزان مفتخر
سید علی‌رضا اشرفی


چکیده مقاله:

یک گراف مولکولی، گرافی است که مجموعه راس‌های آن اتم‌های یک مولکول داده شده و یال‌های آن پیوندهای کوالانسی بین آن‌هاست. شاخص وینر اصلاح شده، مقداری عددی است که از ترکیب ساختار و تقارن‌های یک گراف مولکولی به‌دست می‌آید و اولین بار در سال 1991 توسط آنته گرائواچ و توماژ پیزانسکی معرفی شد. ویژگی مهم این اعداد ارتباط آن‌ها با ساختار هندسی و توپولوژیک گراف‌های مولکولی است. در این مقاله به محاسبه این شاخص برای نانومخروط‌ها می‌پردازیم.


Article's English abstract:

A molecular graph is a graph in which vertices are atoms and edges are covalent bonds between them. Th modifid Wiener index is a number which is combination of structure and symmetry of a given molecular graph was introduced by Ante Graovac and Tomaz Pisanski in 1991. Th most important property of this number is its relationship with geometric and topological structure of molecular graphs. In this paper, we compute this index for nanocones.


کلید واژگان:
شاخص‌وینر، شاخص وینر اصلاح شده، نانو مخروط.

English Keywords:
Wiener index, modifid Wiener index, Nanocones.

منابع:


فایل مقاله
تعداد بازدید: 1510
تعداد دریافت فایل مقاله : 42طراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورکطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک