فهرست

بکارگیری واکنش مکانوشیمیایی تعویض کاتیون جهت سنتز سبز نانورشته های یک پلیمر کوئوردیناسیونی آلی-فلزی

نشریه: زمستان 98 - مقاله 3   صفحات :   تا کد مقاله:
nm-638

مولفین:
ژاله مرادی: دانشگاه تهران - دانشکده شیمی
کامران اخباری: دانشگاه تهران - شیمی


چکیده مقاله:

نانو ساختارهای پلیمر سوپرامولکولی ZnBPDH2On 1، H2BPD ´1و1-بی فنیل-´2و2-دی کربوکسیلیک اسید به وسیله¬ی فرایند سونوشیمی سنتز گردید. تبدیل حالت-جامد نانوساختارهای ترکیب 1 به نانورشته های پلیمر کوئوردیناسیونی Ag2BPDn 2 از طریق واکنش تعویض کاتیون ترکیب 1 با AgNO3مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز های پراش پرتو ایکس پودری PXRD و آنالیزهای وزن سنجی حرارتی و تفاضل حرارتی TG-DTA، نشان داد که این تبدیل برگشت ناپذیر است. بررسی نتایج گزارش شده از ساختار بلوری این دو ترکیب نشان می دهد که در طی این فرایند، فضای کوئوردیناسیونی ZnO4 در 1 به AgO3Ag2˙˙˙C6 در 2 تبدیل شده و بدین ترتیب طی این واکنش مکانوشیمیایی حالت جامد یک ترکیب آلی-فلزی سنتز گردید.


Article's English abstract:

Nanostructures of ZnBPDH2On 1, H2BPD 1,1´-biphenyl-2,2´-dicarboxylic acid supramolecular polymer were synthesized by the sonochemical process. The solid-state conversion of compound 1 nanostructures to nanofibers of Ag2BPDn 2 coordination polymer was investigated by cation exchange reaction of compound 1 with AgNO3. X-ray diffraction XRD analyzes and thermogravimetric and differential thermal analyses TG-DTA have shown that this conversion is irreversible. Consideration the crystal structure of these two compounds, which were reported previously, shows that during this process, the ZnO4 coordination sphere in 1 changed to AgO3Ag2˙˙˙C6 in 2, thus an organometallic compound was synthesized during this solid-state mechanochemical reaction.


کلید واژگان:
پلیمر کوئوردیناسیونی، آلی-فلزی، سونوشیمی، مکانوشیمی، نانو ساختار.

English Keywords:
Coordination Polymer, Organometallic, Sonochemical, Mechanochemical, Nanostructure.

منابع:
[1] H. Schmidbaur, “Arene complexes of univalent gallium, indium, and thallium”. Angew. Chem. Int. Ed. Engl, 24, 893-904, 1985. [2] P. J. Cragg, “A Practical Guide to Supramolecular Chemistry”. John Wiley

English References:
[1] H. Schmidbaur, “Arene complexes of univalent gallium, indium, and thallium”. Angew. Chem. Int. Ed. Engl, 24, 893-904, 1985. [2] P. J. Cragg, “A Practical Guide to Supramolecular Chemistry”. John Wileyفایل مقاله
تعداد بازدید: 332
تعداد دریافت فایل مقاله : 25