فهرست

تهیه نانو ساختار کلینوپتیلولیت از سنگ معدن این زئولیت و استفاده از آن برای حذف آلاینده مس از آب

نشریه: زمستان ۱۳۹۷ - مقاله 6   صفحات :  347 تا 353کد مقاله:
nm-520

مولفین:
محسن شیدائی
اسداله بیرقی: دانشگاه خوارزمی - دانشکده شیمی
علی بالانژاد: دانشگاه خوارزمی - دانشکده شیمی


چکیده مقاله:

در این کار پژوهشی نانوساختارهای کلینوپتیلولیت از سنگ معدن این زئولیت طبیعی تهیه و جهت حذف یون مس II از محلول‌ آبی آلوده به آن استفاده شد. در مرحله اول ذرات کلینوپتیلولیت طبیعی توسط دستگاه آسیاب گلوله‎ای به نانوساختارهای مربوطه تبدیل شدند. مشخصات این زئولیت طبیعی و نمونه‏های نانوساختار بدست آمده از آن با استفاده از SEM، BETو XRD بررسی شدند. تصویر SEM تولید نانو ساختارهای کلینوپتیلولیت را تایید کرد. داده‎های به‌دست‌آمده از آنالیز جذب-واجذبی نیتروژن حاکی از افزایش تخلخل نانوساختارهای کلینوپتیلولیت نسبت به میکروذرات سنگ معدن مربوطه بود. درقسمت دوم این پروژه از نانوساختارهای تهیه شده به‌عنوان جاذب در فرآیند حذف یون مس II از آب آلوده شده استفاده گردید. تأثیر عوامل محیطی مانند pH اولیه محلول، غلظت جاذب، غلظت آلاینده و زمان تماس بر راندمان حذف مس II از محلول بررسی گردید. همچنین مدل ایزوترمی و مدل سینتیکی فرآیند حذف مس مورد بررسی قرار گرفت که مدل لانگمویر تطابق بیشتری با فرآیند جذب سطحی مورد نظر داشت و فرآیند از مدل سینتیکی شبه درجه دوم پیروی کرد.


Article's English abstract:

In this work, natural clinoptilolite nanaostructures were prepared from natural zeolite and used to remove Cu2 cation from polluted water. In the first section the natural clinoptilolite particles were converted to nanostructures using a ball mill. The natural clinoptilolite and prepared nanostructures samples were characterized by SEM, XRD, and BET. The SEM images approved the development of clinoptilolite nanostructures. The result obtained from BET analysis indicated the increase pore volume of clinoptilolite nanostructures related to the clinoptilolite microparticles. In the second part of this work, the nanostructures were used as adsorbent for removal of Cu2 cation from polluted water. Effect of initial pH of solution, adsorbent dosage and contact time on the Cu2 removal efficiency was investigated, where the 6, 1.2 g/L and 6 were determined as optimum conditions, respectively. Isotherm and kinetics of the adsorption process were analyzed. The equilibrium data were fitted well to the Langmuir isotherm model and pseudo-second-order kinetic model.


کلید واژگان:
روش مکانیکی، نانوساختارهای کلینوپتیلولیت، یون مس (II)، زئولیت طبیعی، اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ای

English Keywords:
Mechanical method, Natural Clinoptilolite nanostructures, Copper (II) ions, Natural zeolite, Flame atomic absorption spectroscopy

منابع:

English References:
[1] S. Aber, D. Salari, B. Ayoubi Feiz, "The sorption of copper on almond shell: optimization and kinetics," Water Scienceفایل مقاله
تعداد بازدید: 1133
تعداد دریافت فایل مقاله : 45