فهرست

سنتز سونوشیمیایی نانوساختارهای پلیمر کوئوردیناسیونی سربII و تجزیه حرارتی آنها جهت تهیه نانوساختارهای سربII اکسید با مورفولوژی های مطلوب

نشریه: پاییز ۱۳۹۶ - مقاله 6   صفحات :  219 تا 227کد مقاله:
nm-346

مولفین:
یاسمین نوری: دانشگاه تهران - دانشکده شیمی
کامران اخباری: دانشگاه تهران - دانشکده شیمی


چکیده مقاله:

اثرات امواج التراسونیک و غلظت های متفاوت پیش ماده های اولیه در شکل گیری نانو ساختارهای پلیمر کوئوردیناسیونی دو بعدی 1 Pbaipn 5-آمینوایزوفتالیک اسید H2aip مورد بررسی قرار گرفت. جهت دستیابی به این هدف، آزمایش هایی طراحی شده و چهار نمونه از ترکیب 1 را تحت شرایط غلظتی متفاوت به روش سونوشیمی سنتز شدند. این نانو ساختارها توسط طیف سنج مادون قرمز IR، پراش پودری پرتوی ایکس PXRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM شناسایی شدند. به علاوه هر چهار نمونه ای که تحت شرایط مختلف سنتز گردیدند، به عنوان پیش ماده های جدید برای ساخت نانو ساختارهای سربII اکسید از طریق فرایند تجزیه حرارتی، مورد استفاده قرار گرفتند.


Article's English abstract:

The effects of ultrasonic irradiations and different concentration of initial reagents on formation of Pbaipn 1, H2aip 5˗aminoisophetalic acid two-dimensional coordination polymer nanostructures, was investigated. To achieve this goal, some experiments were designed and four samples of 1 under different concentration conditions were synthesized by sonochemical process. These nanostructures were characterized by IR spectroscopy, X-ray powder diffraction PXRD and Scanning Electron Microscopy SEM. In addition, each four samples which were synthesized in different conditions, have been used as new precursors for preparation of leadII oxide nanostructures via thermal decomposition process.


کلید واژگان:
اثر غلظتی، پلیمر کوئوردیناسیونی، سرب(II) اکسید، سونوشیمی، نانو ساختار.

English Keywords:
Concentration effect, Coordination polymer, Lead(II) oxide, Sonochemistry, Nanostructure.

منابع:

English References:
[1] P. J. Cragg, “A Practical Guide to Supramolecular Chemistry,” John Wiley & Sons. 2005. [2] H. Schmidbaur, “Arene Complexes of Univalent Gallium, Indium, and Thallium,” Angew. Chem. Int. Ed. Engl., vol. 24, pp. 893-904, 1985. [3] N. Connelly, T. Damhus, and R. M. Hartshorn, “Nomenclature of Inorganic Chemistry - IUPAC Recommendations 2005,” RCS Publishing, Cambridge, UK. 2005. [4] C. Janiak, “Engineering coordination polymers towards applications,” Dalton. Trans., pp. 2781-2804, 2003. [5] S. Kitagawa, R. Kitaura, and S. I. Noro, “Functional porous coordination polymers,” Angew. Chem. Int. Ed. Engl., vol. 43, pp. 2334-2375, 2004. [6] K.S. Suslick, S.B. Choe, A.A. Cichowlas, and M.W. Grinstaff, “Sonochemical Synthesis of Amorphous Iron,” Nature., vol. 353, pp. 414-416, 1991. [7] K. Akhbari, S. Beheshti, A. Morsali, G. Bruno, and H.A. Rudbari, “How the two factors of concentration and ultrasonic wave power effect on formation of kinetically or thermodynamically stable lead(II) complex nano-structures,” Inorg. Chem. Acta., vol. 423, pp. 101-105, 2014. [8] Sh. Hojaghani, K. Akhbari, M. Hossaini Sadr, and A. Morsali, “Sonochemical syntheses of one-dimensional silver(I) supramolecular polymer: A precursor for preparation of silver nanostructure,” Inorg. Chem. Commun., vol. 44, pp. 1-5, 2014. [9] M. Sugimoto, “Amorphous characteristics in spinel ferrites containing glassy oxides,” J. Magn, Chem. Mater., Vol. 133, pp. 460-462, 1994. [10] K. Akhbari, S. Beheshti, A. Morsali, G. Bruno, and H. Amiri Rudbari, “How the two factors of concentration and ultrasonic wave power affect on formation of kinetically or thermodynamically stable lead(II) complex nano-structures,” Inorg. Chim. Acta., vol. 423, pp. 101-105, 2014. [11] V. Safarifard, and A. Morsali, “Sonochemical syntheses of a new fibrous-like nano-scale manganese (II) coordination supramolecular compound; precursor for the fabrication of octahedral-like Mn3O4 nano-structure,” Ultrason. Sonochem., vol. 19, pp. 1227-1233, 2012. [12] A.R. Armstrong, and P.G. Bruce, “Synthesis of layered LiMnO2 as an electrode for rechargeable lithium batteries,” Nature., vol. 381, pp. 499-500, 1996. [13] K. Akhbari, A. Morsali, and P. Retailleau, “Effect of two sonochemical procedures on achieving to different morphologies of lead(II) coordination polymer nano-structures,” Ultrason. Sonochem., vol. 20, pp. 1428–1435, 2013. [14] H. Wang, Y. N. Lu, J. J. Zhu, and H. Y. Chen, “Sonochemical fabrication and characterization of stibnite nanorods,” Inorg. Chem., vol. 42, pp. 6404-6411, 2003. [15] J. H. Zhang, Z. Chen, Z. L. Wang, and N. B. Ming, “Sonochemical method for the synthesis of antimony sulfide microcrystallites with controllable morphology,” J. Mater. Res., vol. 18, pp. 1804-1808, 2003. [16] Z. –W. Yan, F. Li, H. –F. Zeng, S. –J. Luo, and T. –H. Li, “A new coordination mode of 5-aminoisophthalate in lead coordination polymers: Synthesis, structure, and photoluminescence properties,” J. Iran. Chem. Soc., vol. 7, pp. 978-985, 2010. [17] M. Y. Masoomi, A. Morsali, “Applications of metal–organic coordination polymers as precursors for preparation of nano-materials” Coord. Chem. Rev., vol. 256, pp. 2921– 2943, 2012.فایل مقاله
تعداد بازدید: 991
تعداد دریافت فایل مقاله : 25