فهرست

کمپلکس مس تثبیت شده بروی نانو ذرات مغناطیسی بعنوان نانوکاتالیروز قابل بازیافت و موثر برای اکسایش سولفیدها و تیولها

نشریه: سال دوم-شماره3-پاییز 1394 - مقاله 4   صفحات :  141 تا 149کد مقاله:
nm-165

مولفین:
آرش قربانی چقامارانی
آرش قربانی-چقامارانی: دانشگاه ایلام - شیمی
مریم حجامی: دانشگاه ایلام - شیمی
معصومه نوروزی: دانشگاه ایلام - شیمی
زهره سفری: دانشگاه ایلام - شیمی


چکیده مقاله:

در این تحقیق کمپلکس مس IIتثبیت شده روی نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بعنوان کاتالیروز موثر، کارامد و قابل بازیافت سنتز شد. این نانو ذرات برای اکسایش سولفید به سولفوکسید و واکنش های جفت کردن اکسایشی تیول ها به دی سولفیدها در حضور هیدروژن پراکسید بعنوان عامل اکسنده، مورد استفاده قرار گرفت. گسترده وسیعی از سولفید ها و تیول های آروماتیک و آلیفاتیک با موفقیت به محصولات مورد نظر تبدیل شدند. همه محصولات با بازده عالی تا خوب به دست آمدند. نانو کاتالیزور های مغناطیسی با تکنیک های مختلفی شامل : SEM, TEM, XRD, VSM, TGA, EDX ,IR تعیین مشخصات شده اند. مزیت استفاده از نانو ذرات اکسید آهن، جداسازی آسان کاتالیزور از محیط واکنش با استفاده از یک میدان مغناطیسی خارجی است که قابلیت استفاده مجدد و انجام واکنش با بازده بالا را امکان پذیر می سازد.


Article's English abstract:

Supported copper II on functionalized Fe3O4 magnetic nanoparticles was used as high efficient and magnetically recoverable catalyst for the oxidation of sulfides to sulfoxides and oxidative coupling of thiols into corresponding disulfides using hydrogen peroxide H2O2 as oxidant. An aliphatic and aromatic series of sulfides and thiols including various functional groups was successfully converted into corresponding products. All of products were obtained in good to excellent yields. The magnetic nanocatalyst was characterized by FT-IR spectroscopy, TEM, XRD, SEM, and TGA techniques. Recovery of the catalyst is easily performed via magnetic decantation and reused for several consecutive runs without significant loss of its catalytic efficiency and activity.


کلید واژگان:
اکسايش، تيول، سولفيد، کمپلکس مس، نانوذرات مغناطيسي.

منابع:


فایل مقاله
تعداد بازدید: 1261
تعداد دریافت فایل مقاله : 41طراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورکطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک