فهرست

بررسی روش‌های سنتز هیبرید نانولوله کربنی/ دی‌اکسید تیتانیوم از پیش‌ماده‌های مختلف

نشریه: سال اول-شماره4-زمستان1393 - مقاله 5   صفحات :  231 تا 238مولفین:
لنا مگاطیف
احمد قضاتلو: پژوهشگاه صنعت نفت -
مريم شجاعي
مجتبی شریعتی نیاسر


چکیده مقاله:

در این تحقیق به‌منظور تولید نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر سطح نانولوله‌های کربنی و تولید هیبرید آن توسط روش‌های هیدرولیز و حلال گرمائی (سالوترمال) با پیش‌ماده‌های مختلفی از دی‌اکسید تیتانیوم سنتز شد. سپس ساختمان اتمی هیبرید سنتز شده با روش طیف‌سنجی XRD مورد مطالعه قرار گرفت و فازهای مختلف هیبرید دی‌اکسید تیتانیوم تعیین و با توجه به مزایای روش هیدروترمال در مقایسه با روش حلال گرمائی شامل سادگی، قیمت ارزان، کنترل هسته‌زایی و پخش‌شدگی بهتر به‌عنوان روش مناسب پیشنهاد شد.


Article's English abstract:

In this study, in order to produce TiO2 nanoparticles on the surface of CNT nano hybrid materials based on carbon nanotubes was synthesized by various methods hydroliz and Solvothermal with titanium dioxide precursor. Thn the atomic structure of the hybrid was investigated by XRD spectroscopy and phases of hybrid titanium dioxide were determined. Considering the advantages of the hydrothermal method in comparison with Solvothermal include simplicity, low cost, control and spread nucleation better as a suitable method was proposed.


کلید واژگان:
سالوترمال، هیدرولیز، هیبرید، نانولوله کربنی، بوتوکسید تیتانیوم، کلرید تیتانیوم

English Keywords:
Solvothermal, Hydrolysis, Hybrid, Carbon Nanotubes, Titanium Butoxide, Titanium Chloride

منابع:


فایل مقاله
تعداد بازدید: 1922
تعداد دریافت فایل مقاله : 74طراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورکطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک