فهرست

بررسی خواص نورتابی نقاط کوانتومی تحت تابش پرتوهای گاما جهت کاربرد در دوزیمتری

نشریه: بهار 1398 - مقاله 4   صفحات :  29 تا 36کد مقاله:
nm-596

مولفین:
عفت عصصار نوقابی: دانشگاه حکیم سبزواری - گروه فیزیک
حسن الداغی: دانشگاه حکیم سبزواري - دانشکده فیزیک
بهنام آزادگان: دانشگاه حکیم سبزواری - گروه فیزیک
جواد باعدی: دانشگاه حکیم سبزواری - گروه فیزیک
علی اصغر مولوی: دانشگاه حکیم سبزواری - گروه فیزیک
بهروز ملکی: دانشگاه حکیم سبزواری - گروه شیمی


چکیده مقاله:

در این پژوهش برای اولین بار مشخصات نوری نقاط کوانتومی کادمیوم سولفید و کربن تحت تاثیر تابش دهی گاما مورد بررسی قرار گرفت. نقاط کوانتومی کادمیوم سولفید به روشی سریع، ساده، کم هزینه و محلول در آب با استفاده از تابش ریزموج و نقاط کوانتومی کربن به روش هیدروترمال سنتز شدند. این نقاط کوانتومی به صورت لایه نازک و محلول در آب تحت تابش چشمه گامای کبالت-60 برای دوزهای مختلف در بازه kGy 20 – 0 قرار گرفتند. نتایج نشان داد که شدت فتولومینسانس با افزایش دوز چشمه گاما کاهش می¬یابد. برای نقاط کوانتومی CdS که با یک پلیمر به عنوان ماده زمینه روی شیشه لایه نشانی شده بودند یک رابطه خطی بین شدت فتولومینسانس و لگاریتم دوز برقرار شد. با استفاده از عکس میکروسکوپ الکترونی گذاری اندازه نقاط کوانتومی CdS حدود nm 4/3 بدست آمد. پاسخ فلورسانس نقاط کوانتومی تحت تابش پرتوهای گاما سبب می¬شود که بتوان از این نقاط کوانتومی به عنوان دوزیمتری جدید استفاده نمود.


Article's English abstract:

Herein, the optical properties of CdS and Carbon quantum dots QDs for the first time under gamma irradiation was studied. The CdS QDs were synthesized by a rapid, facile and low cost microwave assisted method and carbon QDs extracted from orange juice by hydrothermal method. The samples were exposure by gamma ray with source of Co-60 within 0-20 kGy. The results showed that gamma irradiation suppress the photoluminescence PL intensity of QDs. A linear relation between PL intensity and logarithmic dose of gamma was found for the matrixed CdS QDs deposited top of glass. The initial size of CdS QDs was indicated about 3.4 nm by transmission electron microscopy TEM. For water-soluble CdS QDs and powdered carbon QDS, PL intensity was decreased as dose of 20 kGy gamma irradiation. These results shows that the luminescent nanostructure can be a new candidate for dosimetry.


کلید واژگان:
مشخصات نوری، نقاط کوانتومی، تابش گاما،CdS ، CQD، دوزیمتر

English Keywords:
Optical properties, Quantum Dots, Gamma irradiation, Dosimetry, CdS, CQD

منابع:

English References:
1- G. Gaur, D. Koktysh, D.M. Fleetwood, R.A. Weller, R A Reed, B Rogers, and S M Weiss. Influence of Ionizing Radiation and the Role of Thiol Ligands, ACS Appl. Mater. Interfaces, 8 (2016) 7869–7876. 2- P. Juzenas, W. Chen, Y.P. Sun, M.A.N. Coelho, R Generalov, N Generalova, I.L. Christensen, Quantum Dots and Nanoparticles for Photodynamic and Radiation Therapies of Cancer”, Adv. Drug Deliv. Rev., 60 (2008) 1600–1614. 3- R.Z. Stodilka, , J.J. L.Carson, K. Yu, Md. B Zaman, C. Li, D Wilkinson ; “Optical Degradation of CdSe/ZnS Quantum Dots upon Gamma-Ray Irradiation”; J. Phys. Chem. C, 113 (2009) 2580–2585. 4- S.E. Letant, T.F. Wang, Semiconductor Quantum Dot Scintillation under ?-Ray Irradiation, Nano Lett., 6 (2006) 2877–2880. 5- N.J. Withers, K. Sankar, B.A. Akins, T.A. Memon, T. Gu, J. Gu, et all, Rapid degradation of CdSe/ZnS colloidal quantum dots exposed to gamma irradiation, Appl. Phys. Lett. 93 (2008) 173101. 6- F. Jafari-Soghieh, B. Maleki, H. Behniafar, Effect of Dendrimer-Fnctionalized Magnetic Iron Oxide Nanoparticles on Improving Thermal and Mechanical Properties of DGEBA/IPD Epoxy Networks, High Perform. Polym., 31 (2019) 24-31. 7- S Sahu , B Behera, T K. Maiti, S Mohapatra, Simple One-Step Synthesis of Highly Luminescent Carbon Dots From Orange Juice: Application as Excellent Bio-Imaging Agents, Chem. Commun., 48 (2012) 8835-8837. 8- H. Alehdaghi, M. Marandi, M. Molaei, A. Irajizad, N. Taghavinia, Facile Synthesis of Gradient Alloyed ZnxCd1-xS Nanocrystals Using a Microwave-Assisted Method, J ALLOY COMPD, 586 (2014) 380–384. 9- M. Molaei, E. Saievar Iranizad, M. Marandi, N. Taghavinia, R. Amrollahi, Synthesis of CdS Nanocrystals by a Microwave Activated Method and Investigation of The Photoluminescence and Electroluminescence Properties, Appl. Surf. Sci., 257 (2011) 9796–9801. 10- Z. Tian, X. Zhang, D. Li, D. Zhou, P. Jing, D. Shen, S. Qu, R. Zboril, A.L. Rogach, Full?Color Inorganic Carbon Dot Phosphors for White?Light?Emitting Diodes, Adv. Opt. Mater., 5 (2017) 1700416. 11- Z.L. Wu, M.X. Gao, T.T. Wang, X.Y. Wan, L.L. Zheng, C.Z. Huang, A general quantitative pH sensor developed with dicyandiamide N-doped high quantum yield graphene quantum dots, Nanoscale, 6 (2014) 3868-3874. 12- R.K. Das, S. Mohapatra, Highly luminescent, heteroatom-doped carbon quantum dots for ultrasensitive sensing of glucosamine and targeted imaging of liver cancer cells, Journal of Materials Chemistry B, 5 (2017) 2190-2197.فایل مقاله
تعداد بازدید: 1001
تعداد دریافت فایل مقاله : 41