فهرست

ساخت و مشخصه‌یابی نانوصفحات اکسید سرب به روش سونوشیمی: اثر ماده‌ی فعال‌کننده‌ی سطحی

نشریه: پاییز ۱۳۹۷ - مقاله 7   صفحات :  247 تا 255کد مقاله:
nm-533

مولفین:
سپیده یزدانی دارکی: دانشگاه یزد - دانشگاه یزد
محمد اسلامی کلانتری: دانشگاه - دانشگاه یزد
حکیمه زارع : دانشگاه یزد - دانشکده فیزیک


چکیده مقاله:

در این مطالعه، نانوصفحه‌های اکسید سرب به روش سونوشیمی در محیط آبی با موفقیت ساخته شد. برای مشخصه‌یابی نمونه‌ها از دستگاه‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی ، پراش اشعه ایکس ، طیف سنج رامان، طیف‌سنج پراش انرژی پرتوی ایکس ، طیف‌سنج تبدیل فوریه مادون قرمز و طیف‌سنج نوری فرابنفش-مرئی استفاده شد. اثر ماده‌های فعال کننده سطحی پلی‌وینیل پیرولیدون لیگاند غیریونی و ستیل تری متیل آمونیوم برمید لیگاند کاتیونی بر روی سطح و خواص فیزیکی اکسید سرب بررسی شد. نتایج تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان میدهد استفاده از سورفکتانت پلی وینیل پیرولیدون باعث ایجاد نانوصفحات منظم با قطر متوسط µm 2 شده است. در صورتیکه استفاده از سورفکتانت ستیل تری متیل آمونیوم برماید به عنوان عامل پوششی، باعث تشکیل نانوذرات و میکروذرات شده است.


Article's English abstract:

In this paper, PbO nanoplates were successfully prepared by a sonochemical method under ambient atmosphere and characterized by scanning electron microscopy SEM, X-ray diffraction XRD, Raman and UV–Vis spectroscopy, energy-dispersive X-ray analysis EDX and fourier transformed infrared spectroscopy FTIR. We studied the effect of additions of polyvinyl pyrrolidone a non-ionic ligand and cetyltrimethyl ammonium bromide a cationic ligand as surfactants on the structural and physical properties of PbO samples. The results of the SEM images show that the use of polyvinyl pyrrolidone surfactant has resulted in regular nanoplates with a mean diameter of 2 μm, while that of cetyltrimethyl ammonium as the surfactant result in nanoparticles and microparticles.


کلید واژگان:
نانوصفحه، اکسید سرب، روش سونوشیمی، پلی‌وینیل پیرولیدون و ستیل تری متیل آمونیوم برمید.

English Keywords:
Nanoplate, PbO, sonochemical method, polyvinyl pyrrolidone, cetyltrimethyl ammonium bromide.

منابع:
ندارم

English References:
[1] H. Karami, M. A. Karimi, S. Haghdar, A. Sadeghi, R. Mir-Ghasemi, S. Mahdi-Khani, “Synthesis of lead oxide nanoparticles by sonochemical method and its application as cathode and anode of lead-acid batteries,” Materials Chemistry and Physics, 125, 337-344, 2008. [2] H. Karami, M. Ghamooshi-Ramandi, “Synthesis of sub-micro and nanometer sized lead oxide by sol-gel pyrrolysis method and its application as cathode and anode of lead-acid batteries,” International Journal of Electrochemical Sciencevol. 8, 7553-7564, 2013. [3] Z. M. Shafka, A. E. Hannora, M. M. Sherif, “Preparation of lead-polymer nano composite for nuclear shielding applications,” International journal for research in applied scienceفایل مقاله
تعداد بازدید: 1341
تعداد دریافت فایل مقاله : 52