فهرست

ساخت سلول های خورشیدی حساس شده با سولفید نقره با جذب نزدیک مادون قرمز

نشریه: زمستان ۱۳۹۶ - مقاله 6   صفحات :  339 تا 344کد مقاله:
nm-429

مولفین:
مسعود کریمی پور: دانشگاه ولیعصر رفسنجان - دانشکده فیزیک
مهدی ملایی: دانشگاه ولی عصر رفسنجان - دانشکده علوم پایه
اریک یوهانسون: اوپسالا - سوئد


چکیده مقاله:

سلول های خورشیدی حساس شده به نقاط کوانتومی سولفید نقره و سولفیدنقره-سولفید روی با موفقیت با روشی جدید و با لود مستقیم نقاط کوانتومی پس از سنتز آنها ساخته شده اند. نقاط کوانتومی سولفید نقره و هسته-پوسته سولفید نقره-سولفید روی سنتز شده با تکنیک های مختلف مانند پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی عبوری و طیف سنجی UV-Vis و طیف سنجی نورتابی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادکه اندازه نقاط کوانتومی در حدود 4 نانومتر میباشد که پس از رشد پوسته سولفید روی نیز کمی کاهش اندازه در هسته ها مشاهده میشود. سلول های خورشیدی ساخته شده با پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری بررسی شدند و نتایج نشان داد که غوطه وری الکترود فوتوآند اکسید تیتانیوم متخلخل در محلول نقاط کوانتومی پراکنده شده در آب باعث جذب موثر این نقاط به درون لایه متخلخل میشود. اندازه گیری های مشخصه های فوتوولتاییکی نشان داد که نقاط کوانتومی با پوسته سولفید روی بمراتب عملکرد بهتری را نسبت به مورد بدون پوسته برای سلول های خورشیدی رقم میزنند بطوری که باعث افزایش بازده تا ده برابر میشوند.


Article's English abstract:

In this work, quantum dot sensitized solar cells were successfully fabricated using two classes of Ag2S QDs and core-shell Ag2S-ZnS QDs by a novel method. Firstly, the QDS were synthesized then they were directly loaded into the photo-electrode of solar cells. The QDs were analyzed by means of X-rad diffraction XRD, transmission electron microscopy and UV-Vis and photoluminescence spectroscopies. The results showed that the size of QDs are about 4 nm that for the case of core-shells the size of core is even smaller. The direct loaded QDs into the TiO2 mesoporous layer was detected by means of XRD and scanning electron microscopy. The results of photovoltaic measurements showed that all the cells obtained photon to current conversion. The cell fabricated using core-shells showed a considerable enhancement of photovoltaic parameters due to presence of ZnS shell.


کلید واژگان:
سولفید نقره، سلول خورشیدی، جذب مادون قرمز، سولفید روی

English Keywords:
Ag2S, ZnS, NIR absorbance, Solar cell

منابع:
ندارد

English References:
[1] Xiaoliang Zhang , Carl H?gglund , and Erik M. J. Johansson, “Electro-Optics of Colloidal Quantum Dot Solids for Thin-Film Solar Cells” Adv. Funct. Mater., vol. 26,pp. 1253–1260, 2016. [2] M Samadpour, Z Ghane, N Ghazyani, F Tajabadi and N Taghavinia, “Monolithic quantum dot sensitized solar cells” Journal of Physics D: Applied Physics, Vo.46, pp.1-7,2013. [3] I. Robel, V. Subramanian, M. Kuno and P. V. Kamat, “Quantum Dot Solar Cells. Harvesting Light Energy with CdSe Nanocrystals Molecularly Linked to Mesoscopic TiO2 Films”, J. Am. Chem. Soc., vol.128,pp.2385–2393,2006. [4] M. Karimipour, N. Moradi, M. Molaei, J. Lumin.,vol.182, pp.192-197, 2016. [5] C.Chen, Y. Xie, G. Ali, S. H. Yoo, S. Oh Cho “Improved conversion efficiency of Ag2S quantum dot-sensitized solar cells based on TiO2 nanotubes with a ZnO recombination barrier layer.” Nanoscale Research Letters vol. 6:462, pp. 1-9, 2011. [6] A. Tubtimtae , K. Wu , H. Tung, M.Way Lee, G.J. Wang “Ag2S quantum dot-sensitized solar cells” Electrochem. Commun. Vol.12 , pp.1158–1160, 2010. [7] M. Karimipour, S. Mashhoun, M. Mollaei, M. Molaei, N. Taghavinia, A simple low pressure method for the synthesis of TiO2 nanotubes and nanofibers and their application in DSSCs. Electron.Mater. Lett. Vol. 11,pp. 625–632 ,2015.فایل مقاله
تعداد بازدید: 1591
تعداد دریافت فایل مقاله : 77