فهرست

ضریب عبور یک نانونوار گرافن نردبانی شکل بلند متصل به چند بنزن اضافی

نشریه: زمستان ۱۳۹۷ - مقاله 4   صفحات :  329 تا 334کد مقاله:
nm-369

مولفین:
فاطمه ندری: داشگاه شهرکرد - گروه فیزیک
محمد مردانی: دانشگاه شهرکرد - گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه
حسن ربانی : دانشگاه شهرکرد - مرکز پژوهشی فناوری نانو


چکیده مقاله:

در این مقاله با استفاده از روش تابع گرین و در رهیافت تنگابست به بررسی ترابرد الکترونی یک نانونوار نردبانی شکل نامتناهی که چند حلقه بنزن در قسمت کوچکی از آن اضافه شده است، می پردازیم. برای این منظور ابتدا هامیلتونی سامانه مورد نظر را با استفاده از یک تبدیل متعامد به گونه ای تغییر می دهیم که هامیلتونی قسمت های ایده آل آن معادل هامیلتونی دو زنجیره ی ساده باشد. نتایج نشان می دهد که حضور حلقه های اضافی، باعث کاهش رسانش شده و در بعضی موارد، دره های ضد تشدیدی در طیف ضریب عبور الکترونی ایجاد می کند. رسانش الکترونی پیکربندی های مختلف که از جابجایی مکان حلقه های اضافی شکل می گیرند، مطالعه و مقایسه شده است. بخصوص مقدار ضریب عبور در انرژی فرمی در پیکربندی های متفاوت را مورد توجه قرار داده ایم.


Article's English abstract:

In this paper, we consider the electronic transport of a ladder-like nanoribbon which is connected to some benzene rings in its small part by using Green’s function method and tight-binding approach. For this purpose, we first rewrite the Hamiltonian of the system in a way the Hamiltonian of the ideal parts converts to the Hamiltonian of two simple chains. The results show that the existence of extra rings makes conductance decreasing and creation of anti-resonance deeps in the transmission coefficient spectra in some cases. The electronic conductance of different configurations which are constructed with position variation of extra rings is studied and compared. Particularly, the value of the transmission coefficient in the Fermi energy for different configurations is taken into the investigation.


کلید واژگان:
رسانش الکترونی، تابع گرین، تنگابست، نانونوار گرافن، حلقه بنزنی

English Keywords:
Electronic conductance, Green’s function, Tight-binding, Graphene nanoribbon, Benzene ring

منابع:
[8] ح. ربانی و آ. مظلوم شهرکی، نشریه علوم دانشگاه خوارزمی، جلد 12، پاييز1392. [19] م. مردانی، ح. ربانی و آ. مظلوم شهرکی، پژوهش فیزیک ایران، جلد 12، بهار 1391. [20] م. مردانی و س. انصاری ، پژوهش فیزیک ایران، جلد 12، بهار 1391.

English References:
[1] A.K. Geim and K.S. Novoselov, Nature Materials, 6, 183-191 (2007). [2] A.H. Castro Neto, F. Guinea, N.M.R. Peres, K.S. Novoselov and A. K. Geim, Review Modern Physics, 81, 109 (2009). [3] K.S. Novoselov, A.K. Geim, S.V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S.V. Dubonos, I.V. Grigorieva and A.A Firsov, Science, 306, 666-669 (2004). [4] S. Das Sarma, S. Adam, E.H. Hwang and E. Rossi, Review Modern Physics, 83, 407 (2011). [5] Y.M. Lin, C. Dimitrakopoulos, K.A. Jenkins, D.B. Farmer, H.Y. Chiu, A. Grill and Ph. Avouris, Science, 327, 662 (2010). [6] K. Janani, C.P. Kala, R.M. Hariharan, S. Sivasathya and D. John, International Journal of Chem Tech Research, 7, 928-935 (2015). [7] Q. Wu, P. Zhao and D. Liu, RSC Advances, 6, 16634-16639 (2016). [9] S.K. Chin, K.T. Lam, D. Seah and G. Liang, Nanoscale Research Letters, 7, (2012). [10] X. Wang, Y. Ouyang, X. Li, H. Wang, J. Guo and H. Dai, Physical Review Letter, 100, 206803 (2008). [11] C. Motta, D. S-Portal and M.I. Trioni, Physical Chemistry Chemical Physics, 14, 10683 (2012). [12] L. Brey and H.A. Fertig, Physical Review B, 73, 10683 (2006). [13] N .Djavid, K. Khaliji, S. M. Tabatabaei and M. Pourfath, IEEE Transactions on Electron Devices 61, 23 – 29, )2014(. [14] N. Gorjizadeh, A.Farajian and Y. Kawazoe, Nanotechnology, 20, 015201 (2008) [15] Y. Ouyang, S. Sanvito and J. Guo, Surface Science, 605, 1643-1648, ( 2011). [16]Y. Meir and N. S. Wingreen, Physical Review Letter, 68, 2512 (1992). [17] T. Markussen, R. Stadler and K.S. Thygesen, Nano Letters, 10, 4260–4265 (2010). [18] H. Rabani, M. Mardaani and A.M. Shahraki ,Superlattices and Microstructures, 59, 106-114 (2013). [21] A.E. Miroshnichenko, S. Flach and Y.S. Kivshar, Review Modern Physics, 82, 2257 (2010).فایل مقاله
تعداد بازدید: 982
تعداد دریافت فایل مقاله : 19