فهرست

اثر عوامل کمپلکس ساز بر خواص ساختاری و اپتیکی نانوذرات اکسیدروی سنتز شده به روش سلووترمال

نشریه: بهار ۱۳۹۷ - مقاله 11   صفحات :  93 تا 98کد مقاله:
nm-281

مولفین:
مریم ملکیان: دانشگاه دامغان - فیزیک
محمدرضا فدوی اسلام: دانشگاه دامغان - فیزیک
مهدی اردیانیان: دانشگاه دامغان - دانشکده فیزیک


چکیده مقاله:

در این پژوهش نانوذرات نیمرسانای اکسید روی ZnO با استفاده از نمک اولیه نیترات روی به روش حلال - گرمایی تهیه شد و اثر عوامل کمپلکس ساز اوره، آمونیوم فلوراید، اسید سیتریک و اتیلن گلیکول بر روی خواص فیزیکی نانوذرات بررسی شد. ساختار بلوری و مورفولوژی سطح نمونه¬های تهیه شده توسط آنالیز پراش پرتو ایکس XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی اثر میدان FESEM مطالعه شد. نتایج پراش پرتو ایکس نشان داد که نمونه¬ها دارای قله های ارجح مربوط به صفحات 100، 002، 101، 102، 110 و 103 فاز اکسید روی و دارای ساختار بلوری هگزاگونال هستند. محاسبات بر مبنای آنالیز پرتو ایکس نشان داد که اندازه نانو بلورکها در گستره 14 تا 32 نانومتر است. تصاویر FESEM نمونه¬ها شکل یکنواختی از آنها را نشان داد. منحنی های جذب حاصل از طیف سنجی UV-Vis نشان دهنده جابجایی لبه جذب با تغییر عامل کمپلکس ساز است، که بیانگر تغییرات گاف انرژی نانوذرات در گستره 13/2 تا eV 95/2 بصورت تابعی از نوع عامل کمپلکس ساز است.


Article's English abstract:

In this study, Zinc Oxide ZnO semiconductor nanoparticles were synthesized by solvo thermal method using Zinc nitrate as the precursor; the effect of different complexing agents as Urea, citric acid, ethylene glycol and ammonium fluoride on physical properties of nanoparticles was studied. Crystal structure and surface morphology of the samples were characterized by X-ray diffraction XRD and field emission scanning electron microscopy FESEM. Results of XRD patterns describe the preferred peaks corresponding 100, 002, 101, 102, 110 and 103 planes with hexagonal wurtzite structure of Zinc Oxide. Nano crystallite sizes were calculated in the range of 14 to 32 nm. FESEM images show uniform shapes of the samples. Absorbance curves based on UV-Vis spectroscopy describe a shift in absorption edge This shift could be attributed to change in Optical gap of the nanoparticles in the range of 2.13 to 2.95 eV. as a function of the kind of complexing agent.


کلید واژگان:
نانوذرات اکسید روی، سلووترمال

English Keywords:
Zinc Oxide nanoparticles, solo thermal

منابع:

English References:
[1] R. Javed, M. Usman, S. Tabassum, M. Zia, "Effect of capping agents: Structural, optical and biological properties of ZnO nanoparticles", Applied Surface Science, vol. 386, pp. 319-326, 2016. [2] V. Srivastava, D. Gusain, Y.C. Sharma, Synthesis, "characterization and application of zinc oxide nanoparticles (n-ZnO)", Ceramics International, vol. 39, pp. 9803-9808, 2013. [3] K.P. Raj, K. Sadayandi, "Effect of temperature on structural, optical and photoluminescence studies on ZnO nanoparticles synthesized by the standard co-precipitation method", Physica B: Condensed Matter, vol 487, pp. 1-7, 2016. [4] M.M. Hasan Farooqi, R.K. Srivastava, Structural, "optical and photoconductivity study of ZnO nanoparticles synthesized by annealing of ZnS nanoparticles", Journal of Alloys and Compounds, vol. 691, pp. 275-286, 2017. [5] G. del C. Pizarro, O.G. Marambio, M. Jeria-Orell, D.P. Oyarz?n, K.E. Geckeler, "Size, morphology and optical properties of ZnO nanoparticles prepared under the influence of honeycomb-porous poly[(2-hydroxyethylmethacrylate)m-block-poly(N-phenyl maleimide)n] copolymer films", Materialsفایل مقاله
تعداد بازدید: 1021
تعداد دریافت فایل مقاله : 14