فهرست

مقایسه خواص فیزیکی نانوکامپوزیتهای PVA/CaFe2O4 و PVA/CdFe2O4

نشریه: زمستان ۱۳۹۶ - مقاله 2   صفحات :  303 تا 310کد مقاله:
nm-269

مولفین:
محمود ناصری: دانشگاه ملایر - دانشکده فیزیک
احسان نادری: دانشگاه ملایر - گروه فیزیک


چکیده مقاله:

در این پژوهش نانوکامپوزیت فریت کلسیم-پلی¬ونیل‌الکل و کادمیم-پلی¬ونیل‌الکل با استفاده از روش عملیات گرمایی سنتز شدند و خواص فیزیکی آنها باهم مقایسه شدند. مشخصات ساختاری نمونه¬ها توسط پراش پرتو ایکسXRD تعیین گردید که نتایج، حضور فازهای بلوری را در تمام نانو¬کامپوزیتها تأیید نمودند. با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی FESEMاندازه نانوکامپوزیت¬های فریت کلسیم و کادمیم به ترتیب 19 الی 118 و 47 الی 138 نانومتر بدست ‌آمد. ‌طیف¬سنج مادون قرمزFT-IR وجود گروه عاملی فلز- اکسید را در هر دو ماده تأیید کرد. خواص مغناطیسی نانوکامپوزیت مانند مغناطش¬اشباعMs و وادارندگی¬مغناطیسی‌Hc توسط دستگاه مغناطیس‌سنج نمونه ارتعاشیVSM در دمای اتاق بررسی‌ شد که این بررسی نشان داد، نانوکامپوزیت کادمیم و نانوکامپوزیت کلسیم، هردو رفتار فرومغناطیس داشتند. برای نانوکامپوزیت کلسیم هنگامی که دمای کلسینه به 923 درجه کلوین افزایش یافت یک گذار فاز از ساختار مکعبی به اورتورومبیک رخ داد. اثر دما بر روی گاف انرژی توسط طیف سنجی مرئی-فرابنفش uv-vis مورد مطالعه قرار گرفت که مشخص شد با افزایش دمای کلسینه ،گاف انرژی در هر دو نانوکامپوزیت کاهش می¬یابد.


Article's English abstract:

In this research, nano composite CaFe2O4/PVA and CdFe2O4/PVA were synthesized by thermal treatment method. physical properties were compared. The structural characteristics of the calcined samples were determined by X-ray diffractionXRD that the results confirmed the presence of crystal phases in the all ferrite nanoparticles. Field emission scanning electron microscopeFESEM obtained the particle sizes of the 19 to 118 and 47 to 138 nm for calcium and cadmium ferrite nanocomposites respectively. Fourier transform infrared spectroscopyFT-IR confirmed the presence of metal oxide bands for the all calcined samples. Magnetic properties such as saturation magnetizationMs and coercivity fieldHc were obtained at room temperature by using a vibrating sample magnetometerVSM which demonstrated calcium and cadmium ferrites had ferromagnetic behaviors. When calcination temperature increased to 923 K for cadmium ferrite nanocomposite a phase transformation from cubic to orthorhombic spinel occurred.The effect of temperature on energy gap was studied by the visible-ultraviolet spectroscopy, it was found that with increasing sintering temperature, the energy gap decreases.


کلید واژگان:
عملیات¬گرمایی، پلی¬ونیل¬الکل، فرومغناطیس، وادارندگی مغناطیسی،مغناطش اشباع

English Keywords:
Thermal treatment; Poly vinyl alcohol; Ferromagnetic; Superparamagnetic; Unpaired electrons

منابع:
[3] مروری بر نانوذرات فریتهای سنتز شده به روش عملیات گرمایی . نشریه نانو مقیاس، سال سوم،شماره اول ،بهار1395

English References:
[1]A.Goldman,Modern Ferrite Technology . 2006. [2]M.G.Naseri,E.B.Saion,S.Setayeshi,“The effect and roles of PVP on the phase composition ,morphology and magnetic propertie of cobalt ferritenano-particles prepared by thermal treatment method”, Fibers Polym.,vol.13,pp.831–836,2012. [4]M.G. Naseri, E.B. Saion, H.A. Ahangar, A.H. Shaari, Fabrication, “ characterization and magnetic properties of copper ferrite nano particles prepared by a simple, thermal-treatment method” Materials Research Bulletin.,vol.48,pp.1439–1446,2014. [5] W. Shi, Q. Li, S. An, T. Zhang, L. Zhang, “ Magnetic nanosized calcium ferrite particles for efficient degradation of crystal violet using a microwave-induced catalytic method” J Chem Technol Biot, vol.91,pp.367–374,2014. [6] A. Samariya, S. N. Dolia, A. S. Prasad, P.K. Sharma, S.P. Pareek, M.S. Dhawan, Sudhish Kumar, “Size dependent structural and magnetic behaviour of CaFe2O4 ”Curr Appl Phys,vol 13, pp.830–835 ,2013. [7]M.Naseri,“Optical and magnetic properties of monophasic cadmium ferrite (CdFe2O4) nano structure prepared by thermal treatment method”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials.,vol.392,pp.107–113,2014 [8]A.Sutka,G.Mezinskis,D.Jakovlevs,V.Korsak,“Sol–gel combustion synthesis of CdFe2O4 ferrite by using various sreducing agents”, J. Aust. Ceram.Soc.,vol.49,pp.10880–140,2013. [9]L. Khanna,فایل مقاله
تعداد بازدید: 1432
تعداد دریافت فایل مقاله : 68