فهرست

هدایت گرمایی دینامیکی گرافین دولایه نوع AA در حضور ولتاژ بایاس و تزریق الکترون: رهیافت تابع گرین

نشریه: سال دوم-شماره ۳-پاییز ۱۳۹۴ - مقاله 5   صفحات :  151 تا 155کد مقاله:
nm-140

مولفین:
محسن یارمحمدی
حامد رضانیا: دانشگاه رازی کرمانشاه - فیزیک


چکیده مقاله:

رفتار هدایت گرمایی گرافین دولایه نوع AA که الکترون به آن تزریق شده است و تحت ولتاژ بایاس قرار گرفته است بعنوان تابعی از بسامد فوتونی را با استفاده از مدل هامیلتونی تنگ بست بررسی کرده‌ایم. در این کار گرادیان دمای وابسته به بسامد در نظر گرفته شده است. هدایت حرارتی این دستگاه با استفاده از رهیافت تابع گرین در تقریب پاسخ خطی کوبو مورد بررسی قرار گرفته است. بسته به نواحی متفاوت بسامد، رفتارهای مختلفی برای هدایت گرمایی دیده می شود. همچنین وابستگی هدایت گرمایی دینامیکی به ولتاژ بایاس و دما بررسی شده است. با افزایش پتانسیل شیمیایی، ولتاژبایاس و دما هدایت گرمایی دینامیکی سیستم کاهش یافته است، درصورتیکه با افزایش بسامد این کمیت در پتانسیل بایاس و دمای بالا دارای یک افت وخیز نسبی می‌باشد.


Article's English abstract:

We have investigated the behavior of dynamical thermal conductivity of doped biased bilayer graphene for AA-stacking as a function of frequency in the context of tight-binding model Hamiltonian. In this work, it has considered frequency dependence of temperature gradient. Green’s function approach has been implemented to find the behavior of thermal conductivity of bilayer graphene within Kubo linear response theory. Different behaviors have been seen for thermal conductivity due to different frequency. Also thermal conductivity versus bias and temperature has investigated. Dynamical thermal conductivity decreases with chemical potential, bias voltage and temperature, while it has a relative fluctuation with frequency at high bias voltage and high temperature.


کلید واژگان:
هدایت گرمایی دینامیکی؛ گرافین دولایه؛ تابع گرین

English Keywords:
Dynamical thermal conductivity; Bilayer graphene; Green’s function

منابع:

English References:
[1] K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morosov, D. Jiang, Y. Zhang, S. V. Dubonos, I. V. Grigorieva and A. A. Firsov, Science 306, 666, 2004. [2] Ed. McCann and V. I. Falko, Phys. Rev. Lett 96, 086805, 2006. [3] E. McCann, Phys. Rev. B 74, 161403, 2006. [4] M. I. Katsnelson, Phys. Rev. B 76, 073411, 2007. [5] L. Hao, T. K. Lee, Phys. Rev. B 81, 165445, 2010. [6] J. Nilsson, A. H. Castro Neto, F. Guinea, and N. M. R. Peres, Phys. Rev. B 76, 165416, 2007. [7] Y. Xu, X. Li, J. Dong, Nanotechnology 21, 065711, 2010. [8] I. Lobato and B. Partoens, Phys. Rev. B 83, 165429, 2011. [9] G.D.Mahan, many Particle Physics, Plenumn Press, New York, 1993. [10] A. L. Fetter and J. D. Walecka, Quantum Theory of Many Particle Systems, MacGraw-Hill, New York, 1971.فایل مقاله
تعداد بازدید: 1242
تعداد دریافت فایل مقاله : 24طراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورکطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک