فهرست

ترابرد الکترونی یک شبکه ی نردبانی واپیچیده

نشریه: سال دوم-شماره1-بهار 1394 - مقاله 5   صفحات :  25 تا 29کد مقاله:
nm-132

مولفین:
حسن ربانی
محمد مردانی: دانشگاه شهرکرد - دانشکده علوم، گروه فیزیک
مریم زندیان: دانشگاه شهرکرد - دانشکده علوم، گروه فیزیک


چکیده مقاله:

در این مقاله با استفاده از روش تابع گرین و در رهیافت تنگابست، به بررسی رسانش الکتریکی یک شبکه ی نردبان نامتناهی که قسمتی از آن واپیچیده است، می پردازیم. برای این منظور اثرات تغییر همپوشانی اربیتال های اتم های همسایه و پیچش را در پارامترهای پرش قسمت واپیچیده وارد می کنیم. همچنین با توجه به تقارن های هامیلتونی سامانه، مسئله مورد نظر به مسئله ی دو زنجیره ی ساده تقلیل می یابد. نتایج محاسبات عددی نشان می دهد که رسانش الکترونی قویاً به میزان پیچش و ضریب تغییر قدرت همپوشانی اربیتالی وابسته است. افزایش واپیچیدگی در نردبان مرکزی باعث کوچک تر شدن پنجره انرژی آن شده و در نتیجه ناحیه ی رسانش تشدیدی کاهش می یابد.


Article's English abstract:

In this paper, we study the electronic transport of an infinite ladder network that a part of it is twisted by using Green’s function method at the tight-binding approach. For this purpose, we insert the effects of orbital overlapping of the neighbor atoms as well as the effect of twisting, in the tight-binding parameters of the twisted part. Moreover, due to the symmetric considerations of the system Hamiltonian, the under consider problem reduces to the problem of the two simple chains. The numerical results show that the conductance dramatically depends on amount of twisting and the coefficient of variation of orbital overlapping strength. Increasing of twisting in the center ladder causes the decreasing of its energy window and consequently the resonance region becomes smaller.


کلید واژگان:
رسانش الکترونی، تنگابست، شبکه نردبانی، واپيچش

English Keywords:
electronic conductance, tight-binding, ladder network, twisting.

منابع:

English References:
[1] J. A. McCammon and S. C. Harvey, Dynamics of proteins and nucleic acids. Cambridge University Press, 1988. [2] J. Zu, S. Luryi, and A. Zaslavsk, “Future Trends in Microelectronics: The Road Ahead,” DTIC Document, 1999. [3] J. D. Watson and F. H. C. Crick, “Molecular structure of nucleic acids,” Nature, vol. 171, no. 4356, pp. 737–738, 1953. [4] N. R. Walet and W. J. Zakrzewski, “A simple model of the charge transfer in DNA-like substances,” Nonlinearity, vol. 18, no. 6, p. 2615, 2005. [5] B. Liang, H. Huang, Z. Liu, G. Chen, G. Yu, T. Luo, L. Liao, D. Chen, and G. Shen, “Ladder-like metal oxide nanowires: Synthesis, electrical transport, and enhanced light absorption properties,” Nano Res., vol. 7, no. 2, pp. 272– 283, 2014. [6] M. Mardaani, H. Rabani, and A. Esmaeili, “An analytical study on electronic density of states and conductance of typical nanowires,” Solid State Commun., vol. 151, no. 13, pp. 928–932, 2011. [7] H. Rabani, M. Mardaani, and A. M. Shahraki, “Analytical study of the ballistic transport of ladder-like graphene nanoribbons within the tight-binding approach,” Superlattices Microstruct., vol. 59, pp. 106–114, 2013. [8] M. Mardaani, H. Rabani, and A. Mazloom Shahraki, “Electronic transport through a ladder nanostructure in the presence of network defects,” Iran. J. Phys. Res., vol. 12, no. 1, pp. 37–43, 2012. [9] S. Sil, S. K. Maiti, and A. Chakrabarti, “Ladder network as a mesoscopic switch: An exact result,” Phys. Rev. B, vol. 78, no. 11, p. 113103, 2008. [10] S. Datta, Electronic transport in mesoscopic systems. Cambridge university press, 1997. [11] M. Mardaani and K. Esfarjani, “Some analytical results in phase coherent transport in quantum wire,” Phys. E Low-dimensional Syst. Nanostructures, vol. 25, no. 1, pp. 119–130, 2004فایل مقاله
تعداد بازدید: 1268
تعداد دریافت فایل مقاله : 39طراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورکطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک