فهرست

کرنش تراکمی نانولوله های کربنی چندلایه درون بستر تیتانیای آلائیده به نانوذرات نقره

نشریه: سال دوم-شماره ۱-بهار ۱۳۹۴ - مقاله 4   صفحات :  19 تا 24کد مقاله:
nm-112

مولفین:
رسول ملک فر: دانشگاه تربیت مدرس - فیزیک
عمار شاکر هادی العطار: دانشگاه تربیت مدرس - فیزیک
مرضیه ندافان: دانشگاه تربیت مدرس - فیزیک


چکیده مقاله:

کلوئید نقره سیتراتی با اندازه¬ی نانوذرات nm 17 به روش لی و میسل فراهم گردید. سپس با استفاده از روش محلولی-ژله¬ای نانوکامپوزیت نانولوله¬های کربنی چنددیواره/تیتانیای آلائیده به نانوذرات نقره TiO2 Ag/MWCNTs تهیه شد. با استفاده از دستگاه پتانسیل سنج زتا، اندازه¬ی نانوذرات نقره زیر nm20 تخمین زده شد. با استفاده از طیف¬سنجی رامان، درصدهای متفاوتی از نانولوله¬های کربنی چنددیواره¬ی عامل¬دار شده درون بستر تیتانیای آلائیده به نانوذرات نقره ردیابی شد که یکی از عوامل تاثیرگذار بر جابجایی فرکانس نوارهای رامان است. نوار G cm-1 1583 یکی از نوارهای اصلی نانولوله¬های کربنی در بستر فوق مورد بررسی قرار گرفت و جابجایی آن که تابعی از غلظت نانولوله¬های کربنی بود بدست آمد. با توجه به میزان جابجایی قله این نوار، کرنش تراکمی نانولوله¬های کربنی درون این بستر محاسبه گردید که به میزان قابل توجهی بیشتر از مقدار گزارش شده در کارهای مشابه می باشد.


Article's English abstract:

Citrate colloidal silver nanoparticles were synthesized with 17 nm by Lee and Meisel technique. TiO2-Ag/MWCNTs nanocomposites were synthesized by sol-gel method. The size of colloidal silver nanoparticles were estimated under 20 nm by Dynamic Light Scattering DLS and Zeta analyzer. By Raman spectroscopic methodology different loading of MWCNTs into TiO2-Ag matrix were scanned in which it is an effective factor in shifting Raman frequencies bands. G band 1583 cm-1 that is one of the main bands of MWCNTs in above matrix, was analyzed and evaluated according to the shift of this band as a function of different loading percentages of MWCNTs. According to the amount of shifting of this band, the compressive strain of MWCNTs in the matrix was calculated that is more remarkable than the amount of the reported values in similar works.


کلید واژگان:
تیتانیا، طیف¬سنجی رامان، کرنش تراکمی، نانوذرات نقره، نانولوله¬های کربنی چنددیواره.

English Keywords:
Ag nanoparticles, MWCNTs, Raman spectroscopy, Compressive strain, Titania

منابع:

English References:
[1] M. Giorcelli, “Growth and characterization of carbon nanotubes by CVD system.” PhD thesis, Torino University, Italy, 2008. [2] G. Bounos, K. S. Andrikopoulos, T. K. Karachalios, and G. A. Voyiatzis, “Evaluation of multi-walled carbon nanotube concentrations in polymer nanocomposites by Raman spectroscopy,” Carbon N. Y., vol. 76, pp. 301–309, 2014. [3] L. Bokobza and J. Zhang, “Raman spectroscopic characterization of multiwall carbon nanotubes and of composites,” Express Polym. Lett, vol. 6, no. 7, pp. 601–608, 2012. [4] S. Herasati and L. C. Zhang, “Elastic properties of single-walled carbon nanotube clusters: Dependence on hydrostatic pressure,” Comput. Mater. Sci., vol. 86, pp. 93–98, 2014. [5] T. M. G. Mohiuddin, A. Lombardo, R. R. Nair, A. Bonetti, G. Savini, R. Jalil, N. Bonini, D. M. Basko, C. Galiotis, and N. Marzari, “Uniaxial strain in graphene by Raman spectroscopy: G peak splitting, Grüneisen parameters, and sample orientation,” Phys. Rev. B, vol. 79, no. 20, p. 205433, 2009. [6] C. Thomsen, S. Reich, H. Jantoljak, I. Loa, K. Syassen, M. Burghard, G. S. Duesberg, and S. Roth, “Raman spectroscopy on single-and multi-walled nanotubes under high pressure,” Appl. Phys. A, vol. 69, no. 3, pp. 309–312, 1999. [7] K. C. Song, S. M. Lee, T. S. Park, and B. S. Lee, “Preparation of colloidal silver nanoparticles by chemical reduction method,” Korean J. Chem. Eng., vol. 26, no. 1, pp. 153–155, 2009. [8] H. Xia and M. Song, “Preparation and characterization of polyurethane–carbon nanotube composites,” Soft Matter, vol. 1, no. 5, pp. 386–394, 2005. [9] B. Reulet, A. Y. Kasumov, M. Kociak, R. Deblock, I. I. Khodos, Y. B. Gorbatov, V. T. Volkov, C. Journet, and H. Bouchiat, “Acoustoelectric effects in carbon nanotubes,” Phys. Rev. Lett., vol. 85, no. 13, pp. 2829–2832, 2000. [10] J. Xiong, Z. Zheng, X. Qin, M. Li, H. Li, and X. Wang, “The thermal and mechanical properties of a polyurethane/multi-walled carbon nanotube composite,” Carbon N. Y., vol. 44, no. 13, pp. 2701–2707, 2006. [11] C. McClory, T. McNally, G. P. Brennan, and J. Erskine, “Thermosetting polyurethane multiwalled carbon nanotube composites,” J. Appl. Polym. Sci., vol. 105, no. 3, pp. 1003–1011, 2007.فایل مقاله
تعداد بازدید: 1259
تعداد دریافت فایل مقاله : 35طراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورکطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک