فهرست

افزایش چگالی جریان سلول خورشیدی رنگدانه‌ای با استفاده از نانوذرات کلوخه‌ای سیلیسیم کاربید

نشریه: سال اول-شماره4-زمستان1393 - مقاله 7   صفحات :  249 تا 254مولفین:
احمد ذاتی رستمی
علی محمد خالوف
حکمت مومن اف


چکیده مقاله:

در این تحقیق از نانوذرات سیلیسیم کاربید به‌عنوان لایهٔ پراکنده‌گر در سلول خورشیدی رنگدانه‌ای استفاده‌شده است. لایهٔ پراکنده‌گر سبب بازگشت نور تابیده‌شده به سلول می‌شود و این بازگشت، جذب فوتون توسط لایهٔ دی‌اکسید تیتانیم را افزایش می‌دهد و باعث تولید فتوالکترون بیشتر می‌شود. بر همین اساس در حضور لایهٔ سیلیسیم کاربید چگالی جریان سلول 20 درصد افزایش یافت. بازتاب پخشی و آنالیز چگالی جریان-ولتاژ و اندازه‌گیری بازدهٔ کوانتومی سلول به‌منظور بررسی خواص اپتیکی و مشخصات سلول ساخته‌شده با استفاده از سیلیکون کاربید، مورداستفاده قرار گرفت. درنهایت با استفاده از این لایه بازدهٔ سلول خورشیدی رنگدانه‌ای 15 درصد افزایش یافت.


Article's English abstract:

Nanoparticles Silicon carbide (SiC) layer as reflctor fim investigated in dye-sensitized solar cells (DSSC). In the present study up to 20% increase in current density was observed due to SiC scattering layers. Diffse Reflctance, J-V curve and IPCE measurements were employed in order to study the optical properties of the scattering which show cell parameters improvement aftr the use of SiC layer and the effiencies increased up to 15%


کلید واژگان:
سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای، لایه پراکنده‌گر، سیلیسیم کاربید، نانو ذرات کلوخه‌ای

English Keywords:
Dye Sensitized Solar Cell; Scattering layer; Silicon Carbide; Aggregate Nanoparticles

منابع:


فایل مقاله
تعداد بازدید: 1646
تعداد دریافت فایل مقاله : 62طراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورکطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک