فهرست

بررسی اثر دما در مشخصه I–V ادوات اپتو الکترونیکی بر پایه نقاط کوانتومی

نشریه: سال اول-شماره4-زمستان1393 - مقاله 3   صفحات :  217 تا 222مولفین:
رویا جعفری علی ملک
اصغر عسگری


چکیده مقاله:

در اين پژوهش مدل دقیقی از ترانزیستور HEMT مواد AlGaN/GaN در حضور نقاط کوانتومی InN به منظور بررسی مشخصه‌های جریان-ولتاژ ارائه شده است. این کار برای نقاط کوانتومی InN با اندازه‌های مختلف، کسر مولی مختلف آلومینیوم و با فاصله مختلف بین نقاط در نظر گرفته شده است. حضور نقاط کوانتومی InN باعث ایجاد یک پیک تقریباً گوسی شکل در ناحیه خطی مشخصه‌های جریان-ولتاژ می‌شود که با این مشخصه‌های جریان-ولتاژ می‌توان موقعیت و سایز نقاط کوانتومی را در ساختار شناسایی کرد. در ادامه تأثیر دما نیز محاسبه و نتایج ارائه می‌شود. محاسبات نشان می‌دهد که با افزایش دما، به علت افزایش پراکندگی‌ها جریان‌ها کاهش پیدا می‌کنند. همچنین دمای کانال به عنوان اثر خودگرمایی به منظور بررسی تاثیرات آن بر روی مشخصه I-V محاسبه شده و نتایج نشان می‌دهد، که دما در ولتاژهای بالای گیت و درین، زیاد است.


Article's English abstract:

In this study an accurate model to investigate the current - voltage characteristics of AlGaN/GaN high electron mobility transistors in presence of InN quantum dots. Ths work has been done for diffrent InN quantum dot size, diffrent Al mole fraction and diffrent distance between quantum dots. Th presence of InN quantum dots will approximately cause a Gaussian peak in the linear regime of the current-voltage characteristics. Thn, the effcts of temperature on the device performance are calculated and presented. Th obtained results show that with increasing the temperature, the current shift towards the lower stream. In the end, the channel temperature is calculated to fid its effct on I-V characteristics as self heating. Th calculation show that for high gate and drain voltages, the temperature is high


کلید واژگان:
ترانزیستور، نقاط کوانتومی، مشخصه I-V، HEMT، AlGaN/GaN

English Keywords:
Transistor, Quantum dots, Current-voltage characteristics, HEMT, AlGaN/GaN.

منابع:


فایل مقاله
تعداد بازدید: 1716
تعداد دریافت فایل مقاله : 39طراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورکطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک