فهرست


  پاییز ۱۳۹۶ پنج شنبه 30 آذر 1396
1 سنتز کنترل شده نانوذرات سریم مولیبدات به روش میکروامولسیون و بررسی خواص نوری و فلوئورسانس آنها nm-347
2 مطالعه خواص اپتیکی و الکترونی ساختار کپه‌ای و نانوورقه‌های سلنیدکادمیم با استفاده از نظریه تابعی چگالی nm-228
3 سنتز نانوذرات ایتربیوم و بررسی خواص آن پس از پرتودهی نوترونی nm-266
4 سنتز نانوسیم های نقره به روش سالووترمال و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر رشد و ریخت¬شناسی نهایی آن nm-300
5 طراحی و ساخت نانوساختار های DNA ای خودآرایی شده از ساختار های چهار رشته ای غنی از گوآنین خود تکمیل شونده و بررسی ویژگی های بیوفیزیکی و الکتروشیمیایی آنها nm-333
6 سنتز سونوشیمیایی نانوساختارهای پلیمر کوئوردیناسیونی سربII و تجزیه حرارتی آنها جهت تهیه نانوساختارهای سربII اکسید با مورفولوژی های مطلوب nm-346
7 تهیه تک مرحله ای هیدروکسید دوگانه نانولایه‌ای اصلاح شده منیزیم-آلومینیوم حاوی حلقه های تری آزین: بررسی ساختار و مطالعه خواص گرمایی nm-409
8 بررسی اثرات کوپل شدگی رابط به نانو حلقه کوانتومی بر روی قطبش اسپینی nm-415
9 ساخت نانوزیست حسگر تک‌آنزیمی دیازینون با استفاده از نانولوله‌های کربنی عامل‌دار nm-408
10 بررسی کاربرد نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا به عنوان نانوحامل‏هایی برای کافئیک اسید nm-339
11 خواص الکترونی و اپتیکی نانو ورقه‌ی آلومینیم نیترید تحت تنش دو محوری nm-382