فهرست

بررسی اثرات کوپل شدگی رابط به نانو حلقه کوانتومی بر روی قطبش اسپینی

نشریه: پاییز ۱۳۹۶ - مقاله 8   صفحات :  239 تا 245کد مقاله:
nm-415

مولفین:
سید ادریس فیض ابادی: دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده فیزیک
ادریس فیض آبادی : دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده فیزیک
سیوان سعیدی: دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده فیزیک


چکیده مقاله:

در این تحقیق بر مبنای ماتریس پراکندگی اثر کوپل شدگی بر روی خواص ترابرد وابسته به اسپین الکترون از یک نانو حلقه کوانتومی یک بعدی متصل به دو رابط ، در حضور بر هم کنش اسپین- مدار راشباRSOI با شدت α و اثر آهارانف بوهم بررسی می شود. با تنظیم مناسب قدرت برهم کنش راشبا از طریق گیت خارجی و نیز شدت برهم کنش آهارانف بوهم می توان شرایطی ایجاد کرد که سیستم به عنوان یک ابزار فیلتر کننده کامل اسپینی با کارایی بالا و یک قطبشگر تمام بازه اسپینی عمل کند. فیلترینگ کامل اسپینی و قطبش کامل اسپینی با کارایی بالا در رژیم جفت شدگی ضعیف در بازه های باریک انرژی رخ می دهند در حالی که در جفت شدگی قوی در بازه های پهنتر انرژی حادث می شوند که دارای کاربرد های مناسب خود در صنعت علوم نانو می باشند.


Article's English abstract:

In this probe, based on the scattering matrix method the coupling effects on the electronic spin dependent transport properties through a one-dimensional quantum nano ring connected to two leads, in the presence of Rashba spin-orbit interaction RSOI with strength α and the effect of Aharonov-Bohm is studied. By tuning Rashba strength via external gate and Aharonov-Bohm intensity, it is possible to obtain conditions which the system acts as a perfect spin-filtering device with high efficiency and a full range spin polarizer. The perfect spin filtering and spin polarization with high- efficiency can take place in narrow ranges of incident electron energies for weak coupling, while for strong one it can occur in a wide range of energies which have appropriate application in nano science industry.


کلید واژگان:
اسپینترونیک، نانو حلقه کوانتومی، اثر راشبا، اثر آهارانف بوهم- اسپین فیلتر، قطبش گر اسپینی.

English Keywords:
Spintronics, quantum nano ring, Rashba effect, Aharonov-Bohm effect, spin-filtering, spin polarizer.

منابع:

English References:
[1] Y. Aharonov, D. Bohm, Phys. Rev. Lett. 115, 485 (1959). [2] E. I. Rashba, Sov. Phys. Solid State 2, 1109 (1960). [3] J. Nitta, F. E. Meijer, and H. Takayanagi, Appl. Phys. Lett. 75, 695 (1999). [4] F.E. Meijer, A.F. Morpurgo, T.M. Klapwijk, Phys. Rev. B 66, 033107 (2002). [5] B. Molnar, F.M. Peeters, P. Vasilopoulos, Phys. Rev. B 69, 155335 (2004). [6] I.A. Shelykh, N.G. Galkin, N.T. Bagraev, Phys. Rev. B 72,235316 (2005). [7] O. Kalman, P. Foldi, M.G. Benedict, F.M. Peeters, Phys.Rev. B 78, 125306 (2008). [8] H.Z. Tang, L.X. Zhai, M. Shen. J.J. Liu, Phys. Lett. A 378,2790 (2014). [9] S. Saeedi, E. Faizabadi, Eur. Phys. J. B 89: 118 (2016). [10] Y. Aharonov, D. Bohm, Phys. Rev. Lett. 115, 485 (1959). [11] S. Datta, “Electronic Transport in Mesoscopic Systems”, Cambridge University Press, Cambridge, (1997 [12] R. Landauer, IBM J. Res. Dev. 1 (1957) 223.فایل مقاله
تعداد بازدید: 1968
تعداد دریافت فایل مقاله : 72