فهرست

بررسی اثر نانوذرات مگنتیت بر شکست ترکیبات سنگین نفتی

نشریه: تابستان ۱۳۹۶ - مقاله 3   صفحات :  121 تا 128کد مقاله:
nm-283

مولفین:
الهه پورفخرایی: پژوهشکده علوم پایه کاربردی - گروه فیزیک
جلیل بدراقی: نانو-بایو ساختارهای کاربردی - دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه ممشلی: جهاد دانشگاه شهید بهشتی - پژوهشکده علوم پایه کاربردی
اقدس بنائی: جهاد دانشگاه شهید بهشتی،پژوهشکده علوم پایه کاربردی -
صبورا اشکوریان: جهاد دانشگاه شهید بهشتی - پژوهشکده علوم پایه کاربردی


چکیده مقاله:

استفاده از نانو مواد با هدف شکست کاتالیستی ترکیبات نفتی در کشورهای توسعه یافته بسیار مورد توجه قرار گرفته است. نانوذرات مگنتیت به دلیل توانایی در شکست کاتالیستی و امکان جداسازی با نیروی مغناطیسی گزینه¬ای مناسب برای رفع مشکل حضور ترکیبات سنگین در ساختار نفت هستند. در این پژوهش پس از سنتز نانوذرات مگنتیت، اثر آن¬ها بر شکست چهار ترکیب منتخب نفتی شامل هگزادکان، اسکوالن، آنتراسن و دی بنزوفوران در شرایط دمایی و pH مختلف بررسی شد. میزان شکست با دستگاه گاز کروماتوگرافی سنجش گردید. بهترین درصد شکست در pH خنثی و دمای 80 درجه سانتیگراد، برای هگزادکان حدود 49، برای اسکوالن حدود 43، برای آنتراسن حدود 58 و برای دی بنزو حدود 56 به دست آمد. نانوذرات مگنتیت توانایی بیشتری در شکست ترکیبات حلقوی نشان دادند که با توجه به اهمیت این ترکیبات در افزایش گرانروی نفت سنگین، نوید امکان استفاده کاربردی این نانوذرات را در صنعت نفت می¬دهد


Article's English abstract:

Using nanomaterials to catalytic breakdown of petroleum compounds has attracted attention in developed countries. Magnetite nanoparticles has been introduced as a suitable candidate in removing heavy compounds in crude oil due to its ability in catalytic breakdown and the possibility of being separated by magnetic force. In the current study, the effect of magnetite nanoparticles on degradation of hexadecane, squalene, anthracene, and dibenzofuran in various pH and temperature values has been investigated using gas chromatography. The optimum degradations of 49, 43, 58, and 56 were achieved for hexadecane, suqalene, anthracene, and dibenzofuran, respectively, in neutral pH and 80 °C the highest temperature used in this study. Magnetite nanoparticles were particularly effective in degrading cyclic compounds. Considering the importance of cyclic compounds in increasing the viscosity of heavy crude oil, magnetite nanoparticles are promising in oil industry.


کلید واژگان:
نانوذرات مگنتیت، شکست کاتالیستی، ترکیبات نفتی، مولکول¬های سنگین.

English Keywords:
Magnetite nanoparticles, Catalytic breakdown, Crude oil compounds, Heavy molecules.

منابع:
[1] چارلز بی . پول ، فرانک جی . اونسر؛ ترجمه تقوی ، نیما (1387) ، مقدمه ای بر نانوفناوری ، تهران : انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف. [3] محمدتقي كوچك زاد، صنعت نفت و محيط زيست؛ نشر تهران، روابط عمومي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، 1384. [6] جانباز فوتمی مهدیه، خلقی مجید، هورفر عبدالحسین، حقشناس داود ح؛ مطالعة آزمايشگاهي اثر نانوذرات آهن بر حذف آرسنيك در محيط آبي؛ محيط شناسي، دورة 39 ، شمارة 4 ، زمستان 1392

English References:
[2]Hussain, A. A., & Al-Rawajfeh, A. E. (2009). Recent patents of nanofiltration applications in oil processing, desalination, wastewater and food industries.Recent Patents on Chemical Engineering, 2(1), 51-66. Fukuyama, H., Ohtsuka, K., Terai, S., &[5] Sawamoto, S. (2004). U.S. Patent No. 6,797,153. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office. [7]Kanel, S. R., Nepal, D., Manning, B., & Choi, H. (2007). Transport of surface-modified iron nanoparticle in porous media and application to arsenic (III) remediation. Journal of Nanoparticle Research, 9(5), 725-735. [8]8Pham, H., & Nguyen, Q. P. (2014). Effect of silica nanoparticles on clay swelling and aqueous stability of nanoparticle dispersions. Journal of Nanoparticle Research, 16(1), 1-11. [9]Pourfakhraei, E., Badraghi, J., Banaei, A., Mamashli, F., & Ashkevarian, S. (2015) The Use of Magnetite Iron Oxide Nanoparticles in Water-Oil Separation. Nanoscale journal, No.1. [10] Wu, W., He, Q., & Jiang, C. (2009). Magnetic iron oxide nanoparticles: synthesis and surface functionalization strategies. ChemInfor, 40(24). Hegazi, A. H., Andersson, J. T., & E[11]Gayar, M. S. (2004). Application of gas chromatography with atomic emission detection to the geochemical investigation of polycyclic aromatic sulfur heterocycles in Egyptian crude oils.Fuel processing technology, 85(1), 1-19. [12] EPA (2000) Chapter 9: Toxicity equivalence factors (TEF) for dioxin and related compoundsفایل مقاله
تعداد بازدید: 1306
تعداد دریافت فایل مقاله : 29