فهرست

مقایسه خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت نیکل ، فریت کبالت و فریت نیکل کبالت

نشریه: تابستان ۱۳۹۶ - مقاله 5   صفحات :  139 تا 146کد مقاله:
nm-273

مولفین:
زکیه زکیه آنجفی: دانشگاه ملایر - گروه فیزیک
مسعود مسعود رضوانی جلال: دانشگاه ملایر - گروه فیزیک
الیاس سایون: دانشگاه پوترا - گروه فیزیک
محمود ناصری: دانشگاه ملایر - دانشکده فیزیک


چکیده مقاله:

در این تحقیق خواص فیزیکی نانوذرات فریت نیکل و کبالت و نانوکامپوزیت نیکل کبالت که با روش عملیات گرمایی تهیه شده بودند مورد مقایسه قرار گرفت. خواص ساختاری و مغناطیسی نانو فرایت ها به ترتیب بوسیله پراش پرتو ایکسXRD و مغناطیس سنج نمونه ارتعاشیVSM مشخصه یابی شدند. نتایج XRD تشکیل فازهای بلوری مکعبی را برای هر سه نانوفریت تائید نمودند. تصاویر TEM تهیه شده از نانوذرات فریت نیکل نشان دادند این ذرات دارای اندازه ای بین 7 تا 41 نانومتر ،اندازه نانوذرات فریت کبالت 14تا 34 نانومتر و اندازه نانوذرات فریت نیکل کبالت 19 تا 26 نانومترمی باشند. نتایج VSM نشان دادند که نانو ذرات هر سه فریت دارای رفتار فرومغناطیسی می باشند


Article's English abstract:

In this research, physical properties of Nickel , Cobalt ferrite nanoparticles and NiCoFe2O4 nanocomposite ferrite were studied synthesized by thermal treatment method. Structural and magnetic properties of ferrite nanoparticles were characterized by X-ray DiffractionXRD and Vibrating sample magnetometer VSM respectively. XRD results confirmed the formation of cubic crystalline phases for all of nanoferrites. The average particle sizes of nanoparticles were determined by TEM, which increased with the calcination temperature from 14 to 34 nm for Cobalt ferrite , 7 to 47 nm for Nickel ferrite and 19 to 26 nm for NiCoFe2O4 . Moreover, VSM results showed, for all of nanoferrites exhibited ferromagnetic behavior.


کلید واژگان:
روش عملیات گرمایی-فریت- کبالت- نانوذرات مغناطیسی -نیکل

English Keywords:
Thermal treatment method- Ferrite-Cobalt - Nickel- Magnetic Nanoparticles

منابع:
[17] مروری بر نانوذرات فریتهای سنتز شده به روش عملیات گرمایی . نشریه نانو مقیاس، سال سوم،شماره اول ،بهار1395

English References:
[1] A. Goldman, Modern Ferrite Technology, (Springer,New York, 2006). [2] M.G. Naseri, M.K.Halimah, A.Dehzangi, A.Kamalianfar, E.B.Saion, B.Y.Majlis, “A comprehensive overview on the structure and comparison of magnetic properties of nanocrystalline synthesized by a thermal treatment method”, J. Phys. Chem. Solids, 75(2014)315–327. [3] D.H. Chen, X.R. He, “Synthesis of nickel ferrite nanoparticles by sol–gel method, Mater”. Res. Bull. 36 (2001) 1369–1377. [4] J. Zhang, J. Shi, M. Gong, Synthesis of magnetic nickel spinel ferrite nanospheres by a reverse emulsion-assisted hydrothermal process, J. Solid State Chem. 182 (2008) 2135–2140. [5] K.V.P.M. Shafi, Y. Koltypin, A. Gedanken, R. Prozorov, J. Balogh, J. Lendvai, et al.,“Sonochemical preparation of nanosized amorphous NiFe2O4 particles”, J. Phys. Chem. B 101 (1997) 6409–64. [6] V.K Sankaranarayana, C. Sreekumar,“Precursor synthesis and microwave processingOf nickel ferrite nanoparticles”, Curr. Appl. Phys. 3 (2003) 205–208. [7] M.G. Naseri, E.B.Saion, S.Setayeshi,“The effectsandroles of PVP on the phase composition, morphology and magnetic properties of cobalt ferritenano- particles prepared by thermal treatment method”,FibersPolym.13(2012) 831–836. [8] M.G. Naseri ,H .M. Kamari ,A. Dehzangi ,A. Kamalianfar, E. B. Saion,“ Fabrication of an ovel chromium –iron oxide (Cr2Fe6O12) nanoparticles by thermal- treatment method ”, J. Magn .Magn. Mater. 389(2015)113–119. [9] M.G. Naseri, E.B. Saion, H.A. Ahangar, A.H. Shaari, Fabrication,“ characterization and magnetic properties of copper ferrite nanoparticles prepared by a simple, thermal-treatment method” Materials Research Bulletin 48(2013) 1439–1446 . [10]M. Naseri,“Optical and magnetic properties of mono phasic cadmiumferrite (CdFe2O4) nanostructure prepared by thermal treatment method”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 392(2015)107 [11] M.G. Naseri, E.B. Saion, H.A. Ahangar, M. Hashim, A.H. Shaari, J. Magn. Magn. Mater. 323 (2011) 1745–1749. [12]P. Deb, A. Basumallick, S. Das,“Controlled synthesis of monodispersed superparamagnetic nickel ferrite nanoparticles”,Solid State ommun. 142 (2007) 702–705. [13]M.S. Niasari, F. Davar, T. Mahmoudi,“simple route to synthesize nanocrystallinenickel ferrite (NiFe2O4) in the presence of octanoic acid as a surfactant”, Polyhedron 28 (2009) 1455–1458. [14] S.Modak, M.Ammar, F.Mazaleyrat, S.Das, P.K. Chakrabarti, XRD, “HRTEM and magnetic properties of mixed spinel nanocrystalline Ni–Zn–Cu–ferrite”, Journal of Alloysand Compounds 473 (2009) 15–19. [15]M.G. Naseri, H.A.Ahangar, M.H.A, E.B.Saion, A.H.Shaari“Superparamagnetic magnesium ferrite nanoparticles fabricated by a simple, thermal-treatment method” Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 350(2014)141–147. [16] A. Franco Jr, F.C.e. Silva, Appl. Phys. Lett. 96 (2010) 172505–172508.فایل مقاله
تعداد بازدید: 2027
تعداد دریافت فایل مقاله : 122