فهرست

سنتز نانوذرات ایتربیوم و بررسی خواص آن پس از پرتودهی نوترونی

نشریه: پاییز ۱۳۹۶ - مقاله 3   صفحات :  193 تا 197کد مقاله:
nm-266

مولفین:
نویده آقائی امیرخیزی: دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران - دانشکده فنی مهندسی
لیلا مقدم بنائم: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای - پژوهشکده چرخه سوخت
میترا اطهری علاف : دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران ، گروه مهندسی هسته ای
سوده سادات سجادی: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای - پژوهشکده چرخه سوخت
فریبا جوهری دها: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای - پژوهشکده کاربرد پرتوها


چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی سنتز نانوذرات ایتربیوم و پرتودهی آن در راکتور تحقیقاتی تهران با نوترونهای حرارتی پرداخته شده ‏است. ابتدا کار کپسوله شدن ایتربیوم در دندریمر پلی آمیدو آمین ‏PAMAM‏ نسل 5 انجام شد که نمک ایتربیوم با ‏دندریمر در زیرگاز نیتروژن تشکیل کمپلکس داده و برای اطمینان از درست بودن فرایند کپسوله شدن ایتربیوم درون ‏دندریمر، از آزمونهای بررسی جذب اشعه ماوراء بنفش – مرئی‏UV-Vis‏ و میکروسکوپ الکترونی با وضوح بالا ‏‏‏HRTEM‏ و میکروسکوپ الکترونی عبوری ‏‎SEM‎‏ و اندازه گیری توزیع اندازه ذرات ‏DLS‏ استفاده شد. پس از آن، ‏این کمپلکس در شار نوترونی‎ ‎‏1011×3 به مدت دوساعت در راکتور تحقیقاتی تهران قرار گرفت و پس از پرتودهی ‏آزمایشات کنترل کیفی شامل بررسی رادیونوکلیدی، رادیوشیمیایی و شیمیایی انجام شد. درصد خلوص رادیوشیمیایی بیش ‏از 99 بوده است. خاصیت نانوذره ای بودن کمپلکس، پس از قرارگرفتن در شار نوترونی راکتور، همچنان در بازه نانومتر ‏نشان می دهد. ‏


Article's English abstract:

In this research we synthesized nano ytterbium and irradiated it by thermal neutrons in ‎Tehran research reactor. At first ytterbium was encapsulated into the poly amido amine G5 ‎and the process was carried under nitrogen gas.‎ ‎ the UV-Vis absorption spectra of the mixture were recorded to ensure the formation of Yb-‎G5-NH2 complex. ‎High-resolution electron microscopy HRTEM and size distribution ‎results provide additional information about dendimer-‎metal nanocomposite shape, size, and ‎size distribution of the particles.‎ The resulting mixture was irradiated in Tehran Research Reactor 2h and neutron fluxes were ‎‎3×1011 n/cm2.Sec. Radiochemical and chemical and radionuclide quality control testes were ‎carried. High-performance ‎Liquid Chromatography HPLC was recorded more than 99. The ‎nano properties of complex after irradiation is in nano scale. ‎


کلید واژگان:
سنتز، کنترل کیفی، ایتربیوم، پلی آمیدو آمین، پرتودهی‏

English Keywords:
Synthesis, Quality Control, Ytterbium, Poly amido amin, irradiation

منابع:

English References:
applications. Drug discovery today, 2001. 6(8): p. 427-436.? ?[2]? Majoros, I., T. Thomas, and J. Baker Jr, Molecular engineering in nanotechnology: engineered drug delivery, 2006, ?American Scientific Publishers: Valencia, CA, USA.? ?[3]? Patri, A.K., I.J. Majoros, and J.R. Baker, Dendritic polymer macromolecular carriers for drug delivery. Current opinion in ?chemical biology, 2002. 6(4): p. 466-471.? ?[4]? Kannan, R.M., et al., Emerging concepts in dendrimer-based nanomedicine: from design principles to clinical applications. ?Journal of internal medicine, 2014. 276(6): p. 579-617.? ?[5]? Ting, G., et al., Nanotargeted radionuclides for cancer nuclear imaging and internal radiotherapy. BioMed Research ?International, 2010. ? ?[6]? ?[7]? Safarzadeh, L., et al., Production, Radiolabeling and Biodistribution Studies of 175Yb-DOTMPas Bone Pain Palliation. ?Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences, 2012. 8(2): p. 135-141.? ?[7]? Chakraborty, S., et al., Feasibility study for production of 175 Yb: a promising therapeutic radionuclide. Applied radiation ?and isotopes, 2002. 57(3): p. 295-301.? ?[8]? Crooks, R.M., et al., Dendrimer-encapsulated metal nanoparticles: synthesis, characterization, and applications to catalysis. ?Accounts of Chemical Research, 2001. 34(3): p. 181-190.? ?[9]? Zhao, M. and R.M. Crooks, Intradendrimer exchange of metal nanoparticles. Chemistry of materials, 1999. 11(11): p. ??3379-3385.? ?[10]? Scott, R.W., et al., Synthesis, characterization, and stability of dendrimer-encapsulatedpalladium nanoparticles. Chemistry ?of materials, 2003. 15(20): p. 3873-3878.?فایل مقاله
تعداد بازدید: 966
تعداد دریافت فایل مقاله : 43