فهرست

تزریق نانو ذرات مغناطیسی FeTiO3 در لایه های نشردهنده نور و انتقال دهنده حفره در دیودهای نورگسیل آلی و مطالعه اثر آن بر عملکرد دیود

نشریه: بهار ۱۳۹۶ - مقاله 3   صفحات :  17 تا 25کد مقاله:
nm-259

مولفین:
محمدرضا جعفری: دانشگاه اراک - دانشکده فیزیک
نسرین نسرین آقامحمدی: دانشگاه اراک - گروه فیزیک
سیدمحسن حسینی : دانشگاه اراک - گروه مهندسی شیمی
زهرا شاهدی: دانشگاه اراک - گروه فیزیک


چکیده مقاله:

در این پژوهش به بررسی تأثیر تزریق نانو ذرات مغناطیسی FeTiO3 ، درون لایه های نورگسیل و انتقال دهنده حفره، بر عملکرد دیود نورگسیل آلی پرداخته شده است. بدین منظور، ابتدا کمپلکس آلی-فلزی روی Znq2 به عنوان ماده نشر دهنده نور در آزمایشگاه سنتز شد. سپس دیودهایی متشکل از ساختار ITO/PEDOT:PSS/Znq2/PBD/Al، ITO/PEDOT:PSS:FeTiO3NPs/Znq2/PBD/Al وITO/PEDOT:PSS/Znq2:FeTiO3NPs /PBD/Al تهیه گردید. لایه های انتقال دهنده حفره، انتقال دهنده الکترون و نشر دهنده نور با استفاده از روش لایه نشانی چرخشی و لایه کاتد Al با روش لایه نشانی تبخیر حرارتی لایه نشانی شدند. نمونه های تهیه شده با استفاده از آنالیزهای الکترولومینسانس و ولتاژ-چگالی جریان مورد بررسی قرار گرفتند. برای مشخصه یابی کمپلکس سنتز شده و دیودهای ساخته شده از آنالیزهای پراش پرتو ایکس XRD، طیف سنجی UV-Vis ، فوتولومینسانس PL و سیکلو ولتامتری CV استفاده شد. نتایج نشان داد که تزریق نانو ذرات مغناطیسی FeTiO3 در لایه ی نورگسیل باعث کاهش 75 درصدی در عملکرد نورتابی دیود شده است. همچنین تزریق این نانوذرات در لایه ی انتقال دهنده حفره عملکرد نورتابی دیود را تا 30 درصد افزایش داده و باعث کاهش ولتاژ آستانه در دیود شده است.


Article's English abstract:

In the current study, the effect of FeTiO3 magnetic Nano-particles injection into the emissive and hole transport layers on performance of organic light emitting diodes have been investigated. For the aim, Zn organometallic complex Znq2 was synthesized as fluorescent material initially. At the next step, diodes with various structures as ITO/PEDOT: PSS/Znq2/PBD/AL, ITO/PEDOT:PSS: FeTiO3NPs /Znq2/PBD/AL and ITO/PEDOT:PSS/Znq2:FeTiO3NPs /PBD/AL were prepared. The hole transport layer HTL, electron transport layer ETL, and emissive layer were fabricated through spin-coating deposition method. The cathode layer Al was also prepared thermal evaporation deposition method. Electroluminescence and density current-voltage analysis were utilized characterization of prepared diodes. The X-ray diffraction, Ultraviolet–visible UV-Vis, Photoluminescence PL spectroscopy and cyclic voltammetry CV analysis were also used to characterization of synthesized organometallic complex and diodes. Results showed that doping of FeTiO3 nanoparticles into the emissive layer caused to decrease of luminescence performance about 75 . Also doping of the nanoparticles in the hole-injection layer caused to increase of diode performance up to 30 and decrease of diode threshold voltage.


کلید واژگان:
دیود نورگسیل آلی، کمپلکس آلی-فلزی روی، لایه نشانی چرخشی، نانو ذرات مغناطیسی

English Keywords:
Organic light emitting diodes; Znq2 organometallic complex; Spin coating; Magnetic Nano-particles

منابع:

English References:
[1] Mohammad Reza Jafari, BahramBahrami, "Emission properties of porphyrin compounds in new polymeric PS: CBP host," Applied Physics A, 2015 [2] M. Neghabi, A. Behjat, "Electrical and electroluminescence properties of ITO/PEDOT: PSS /TPD: Alq3: C60/Al organic light emitting diodes,"Curr. Appl. Phys., 12 (2) (2012), 597-601. [3] C. W. Tang, S. A. Vanslyke, "Organic electroluminescent diodes", Applied Physics Letter, Vol. 51, (1987). [4] S. A. Carter, J. C. Scott, and P. J. Brock, "Enhanced luminance in polymer composite light emitting devices," Applied Physics Letters, vol. 71, no. 9, pp. 1145–1147, 1997. [5] N. N. Dinh, L. H. Chi, T. T. C. Thuy, T. Q. Trung, and V. V. Truong, "Enhancement of current-voltage characteristics of multilayer organic light emitting diodes by using nano-structured composite films," Journal of Applied Physics, vol. 105, no. 9, Article ID 093518, 2009 [6] L. Qian, Y. Zheng, K. R. Choudhury et al.,"Electroluminescence from light-emitting polymer/ZnOnano-particle hetero-junctions at sub-band gap voltages," Nano Today, vol. 5, no. 5, pp. 384–389, 2010.فایل مقاله
تعداد بازدید: 1668
تعداد دریافت فایل مقاله : 28