فهرست

ساخت و بهینه سازی نانوذرات لیتیوم تترا بورات آلاییده با مس به روش احتراقی جهت استفاده در آشکار سازی پرتو گاما

نشریه: بهار ۱۳۹۶ - مقاله 2   صفحات :  9 تا 16کد مقاله:
nm-246

مولفین:
محسن محرابی: دانشگاه کاشان - پ‍وهشکده علوم و فناوری نانو
مصطفی زاهدی فر: دانشگاه کاشان - فیزیک
سهیلا حسنلو: دانشگاه کاشان - پژوهشکده علوم و فناوری نانو


چکیده مقاله:

در این پژوهش نانوذرات لیتیوم تترابورات آلاییده با مس به روش احتراقی ساخته شده¬اند و خواص ترمولومینسانس و فوتولومینسانس آنها بررسی شده است. اندازه، شکل و ساختار نانوذرات بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و الگوی پراش پرتو ایکس XRD مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از فرمول شرر و ویلیامسون- هال اندازه نانوذرات به ترتیب 35 و 38 نانومتر تخمین زده شده است که با عکس های میکروسکوپ الکترونی همخوانی دارد. جابجایی قله در منحنی فوتولومینسانس نانوذرات نسبت به مواد توده¬ای از 420 نانومتر به 399 نانومتر تاییدکننده افزایش گاف انرژی و در نتیجه کاهش اندازه ذرات می باشد. نتایج بدست آمده نشان می-دهد که نانوذرات ساخته شده به این روش دارای حسایت بالا و پاسخ خطی نسبت به پرتوهای گاما در بازه 10- 10000 گری می باشند.


Article's English abstract:

In this study, lithium tetraborate nanoparticles doped with copper have been made with combustion method. Thermoluminescence and photoluminescence properties have been investigated. Size, shape and structure of the nanoparticles studied by scanning electron microscopy SEM and X-ray diffraction XRD. By using Scherrer and williamson-hall formulas the particle size was estimated 35 and 38 nm respectively, which is consistent with SEM images. Displacements of peak in the photoluminescence of nanoparticles 399 nm in comparison with bulk materials 420 nm shows an increase in the band gap and thus decrease in particle size. Nanoparticles made this method, show high sensitivity, and linear response to gamma rays, in range of 10- 10000 Gy.


کلید واژگان:
احتراقی، ترمولومینسانس، فوتولومینسانس،لیتیوم تترابورات ، نانوذرات

English Keywords:
Combustion, Thermoluminescence, Photoluminescence, Li2B4O7, Nanoparticles

منابع:

English References:
[2] Azorin, J., “Determination of thermoluminescence parameters from glowcurves I”. A Review. Int. J. Radiat. Appl. Instrum. Part D Nucl. Vol11, 159–166, 1986. [3] P, A. Türkler Ege, E. Ekdal, T. Karali, N. Can, “Determination of thermoluminescence kinetic parameters of Li2B4O7: Cu, Ag”, Radiation Measurements, Vol. 42, 1280 – 1284, 2007. [4] Kiyak, N.G., Bulu¸s, E., “Effect of annealing temperature on determining trap depths of quartz by various heating rates method”. Radiat. Meas, Vol. 33, 879–882, 2001. [5] Schulman, J.H., Kirk, R.D., West, E.J., “Use of lithium borate for thermoluminescence dosimetry”., Proceedings of the International Conference on Luminescence Dosimetry, Stanford University, CONF-650637, pp. 113–118, 1967.. [6] Mirjana Prokic, “Lithium borate solid TL detectors”, Radiation Measurements, Vol. 33, 393–396, 2001. [7] J K Srivastavat and S J Supe, “The thermoluminescence characterization of Li2B4O7 doped with Cu”, J. Phys. D: Appl. Phys., Vol.22, 1537-1543, 1989. [8] Takenaga M, Yamamoto O, Yamashita T. “Preparation and characteristics of Li2B4O7:Cu phosphor”. Nucl Instrum Methods, Vol.175, 77?78, 1980. [9] XIONG ZhengYe, TANG Qiangفایل مقاله
تعداد بازدید: 2485
تعداد دریافت فایل مقاله : 32