فهرست

رسانش حرارتی و اهمیت آن در بررسی کیفی و کمی رهش داروی سیس پلاتین در دو نانوسیال پزشکی

نشریه: بهار ۱۳۹۵ - مقاله 5   صفحات :  39 تا 45کد مقاله:
nm-181

مولفین:
امین کاظمی بیدختی: دانشگاه حکیم سبزواری - گروه مهندسی شیمی، دانشکده نفت و پتروشیمی
سعید زینالی هریس: دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی
محمود رضا جعفری: دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دانشکده داروسازی


چکیده مقاله:

در این پژوهش، سعی شده که برای اولین بار اثر پارامتر رسانش حرارتی که مهمترین پارامتر حرارتی نانوسیالات می باشد بر میزان رهش داروی سیس پلاتین در دو کمپلکس سنتزی مورد بررسی قرار گیرد. از اینرو، دونانوسیال دارویی مبتنی بر نانولوله کربنی به عنوان پایه و حامل دارو و سیس پلاتین به عنوان داروی اصلی مورد مطالعه آماده شده است. از آنجاییکه میزان رهش این دارو در موضع هدف به جهت افزایش کارایی و کاهش عوارض جانبی آن مهم می باشد، سعی شده تا با بررسی تاثیر دما بر روی رهش دارو به ویژه در محل هدف، این افزایش کارایی مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج برای این دو نانوسیال حاکی از تغییر محسوس رسانش حرارتی حاوی سیس پلاتین قبل و بعد از عمل دیالیز دارد. این در حالی است که این تغییر برای نانوسیال با اتصال کوالان دارو قبل و بعد از دیالیز چندان چشمگیر نمی باشد و میزان کمتری از دارو در طی دیالیز تخلیه می شود. این تغییر شرایط حرارتی به ویژه با حضور نانولوله کربنی و سیس پلاتین که هردو تاثیر قابل ملاحظه ای گرمایی بر روی سیال پایه دارند، می تواند به عنوان یک کلیدواژه در کنترل رهش داروهای فلزی مورد استفاده قرار گیرد و در نتیجه آن باعث افزایش اثردهی و کاهش عوارض آن گردد.


Article's English abstract:

First of all, two medical nanofluids containing single-walled carbon nanotube as nano-platform with loaded MF1 and conjugated MF2 anticancer drug cisplatin were prepared and thermal characteristics of these nanofluids were surveyed. The thermal property of nanofluid can play an important role on drug release of cisplatin in target region especially cancerous tumors. Due to different bonds of cisplatin on carbon nanotubes, thermal property of nanofluids were completely different which were checked using thermal conductivity. Results show a significant change of thermal conductivity during dialysis of MF2 nanofluid because of the entrapped cisplatin release inside carbon nanotubes. This shows the important role of cisplatin as a thermal drug to increase of drug efficacy and reduce the drug side effects especially for cancer treatment.


کلید واژگان:
نانوسیال دارویی، سیس پلاتین، نانولوله کرینی، رسانش حرارتی

English Keywords:
medical nanfluid, cisplatin, carbon nanotube, thermal conductivity

منابع:
منبع فارسی ندارد.

English References:
[1] J. B. Wolinsky, Y. L. Colson, and M. W. Grinstaff, "Local drug delivery strategies for cancer treatment: Gels, nanoparticles, polymeric films, rods, and wafers," Journal of Controlled Release, vol. 159, pp. 14-26, 4/10/ 2012. [2] M. A. Firer and G. Gellerman, "Targeted drug delivery for cancer therapy: the other side of antibodies," Journal of Hematologyفایل مقاله
تعداد بازدید: 2091
تعداد دریافت فایل مقاله : 32